Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Krahulčí - CZ052.3605.5209.107336 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Nový Hrádek

Číslo obce PRVKUK 107336
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.107336
Kód obce 574287
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2267
Náchod

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.107336.01 Krahulčí 10733 107336

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Krahulčí (524 – 532 m n. m.) leží na katastrálním území Nový Hrádek (707341).
 
Trvale zde nežijí žádní obyvatelé.
 
Celkem se zde eviduje 8 domů, všechny jsou využívány k rekreaci. Zástavba má rozptýlený charakter.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Krahulčí Trvale bydlící - - - 0 0 0 0
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 20 20 20 20

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nový Hrádek 760 785 791 799 797 805 822 833 837 848 851 868 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Krahulčí - - - 0 0 0 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Individuální zásobování vodou
Všichni návštěvníci využívají vodu ze 3 domovních studní o průměru 1000 – 1200 mm, převážně roubených kamenem, budovaných převážně před rokem 1930 do hloubky 2 – 5 m. Využívaná je kvartérní zvodeň sutí, na usměrněných albitických granodioritech, zelených břidlicích, převážně epidoticko – amfibolických, v rámci hydrogeologického rajónu 642 Krystalinikum Orlických hor.

Zhodnocení současného stavu
Množství vody je dostatečné, kvalita není známa.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k odlehlosti sídelní jednotky, nulovému počtu trvale bydlících případně zásobovaných obyvatel a malému počtu případně zásobovaných rekreantů a z toho vyplývající výši finančních prostředků není navržena změna v zásobování obyvatel pitnou vodou. Pro zásobování obyvatelstva do roku 2030 je ponechán individuální způsob dodávky vody.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

ZSJ Krahulčí nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajišťováno dovozem balené vody nebo dovozem vody ze zdroje Nový Hrádek – zářezy, pokud bude zajištěna zdravotní nezávadnost jímané vody (dovozová vzdálenost 2 km). Případně mohou být využity domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Krahulčí - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Krahulčí - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V ZSJ Krahulčí není vybudována kanalizace. Je využíván systém propustků, struh a příkopů.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V ZSJ Krahulčí není vybudována obecní ČOV. Odpadní vody z nemovitostí jsou vsakovány nebo odváženy k likvidaci na ČOV Nové Město nad Metují. Počet, stáří a technický stav jímek a septiků je není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro sídelní jednotku dané velikosti (s nulovým počtem trvale bydlících obyvatel) a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat pro rekreanty soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Nové Město nad Metují.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Krahulčí 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Krahulčí - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva