Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Nový Hrádek - CZ052.3605.5209.107344 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Nový Hrádek

Číslo obce PRVKUK 107344
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.107344
Kód obce 574287
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2267
Náchod

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.107344.01 Nový Hrádek 10734 107344

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotky Nový Hrádek a Doly-Frymburk (460 – 609 m n. m.) leží na katastrálním území Nový Hrádek (707341).
 
Trvale zde žije celkem 800 obyvatel, přechodně 400 rekreantů. Celkem se zde eviduje 300 domů, z toho trvale obydlených je 172, k rekreaci slouží 100 objektů. Kromě toho jsou zde areály kovovýrobny VELOS a malé průmyslové provozovny KOVAP a KADEN. Zástavba má radiokoncentrický charakter.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a kanalizace,Vak Náchod, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nový Hrádek Trvale bydlící - - - 800 830 860 900
Přechodně bydlící - - - 400 415 430 450
Celkem - - - 1 200 1 245 1 290 1 350

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nový Hrádek 760 785 791 799 797 805 822 833 837 848 851 868 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nový Hrádek - - - 709 739 769 809

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 86 90 94 98
Maximální potřeba vody m3/den - - - 103 108 113 117
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 85,72 89,75 93,78 97,81
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 79,98 83,74 87,50 91,26
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 79,98 83,74 87,50 91,26
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 5,74 6,01 6,28 6,55

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
ZSJ Nový Hrádek a Doly-Frymburk zásobuje pitnou vodou Vodovod Nový Hrádek o délce 7,712 km, který je součástí skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, konkrétně provozního celku Náchod – Bohuslavice. Vodovod vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5201-638625-48172928-1/1
IČPE: 5201-638625-48172928-1/1-48172928
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 709
 
Vodovod Nový Hrádek je zásoben vodou z I. tlakového pásma vodovodu Nové Město nad Metují. Voda je přes čerpací stanici postupně akumulována ve vodojemu Jestřebí, Sendraž, Mezilesí a přes čerpací a odkyselovací stanici Doly (úprava vody se zde neprovádí) dodávána do vodojemu Nový Hrádek 75 a 250 m3 s d.v. 609,00 m n.m., odkud je voda dopravována do spotřebiště (VDJ Nový Hrádek 75 m3 se v současné době nepoužívá).
 
Individuální zásobování vodou
Všichni návštěvníci a trvale bydlící neodebírající vodu z vodovodu využívají vodu z domovních studní průměru 1000 – 1200 mm, převážně roubených kamenem, o hloubce 6 – 8 m. Využívaná je kvartérní zvodeň sutí na grafitických fylitech s vložkami metalyditů novoměstského krystalinika, v rámci hydrogeologického rajónu 642 Krystalinikum Orlických hor.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Voda je zajištěna ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice. Skupinový vodovod je zásoben pitnou vodou ze zdrojové oblasti polické pánve, z vrtů VS-5, VS-13 a VS-15, ze kterých je voda akumulována ve vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 . Z vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 (d.v. 569 m n. m.) je vedena hlavní trasa vodovodu do vodojemu Vysoká Srbská 1500 m3  s d.v. 495,5 m n. m (IČME: 5209-788121-48172928-2/1, IČPE: 5209-788121-48172928-2/1-48172928).  Kromě přívodu z VDJ Teplice 3000 m3 je vodojem Vysoká Srbská 1500 m3 dále plněn z vrtů Nízká Srbská NV-11 a Nízká Srbská NV-12 a také z akumulace přečerpávací stanice Vysoká Srbská o obsahu 650 m3 , kam je přiváděna voda ze zdrojů Machovská studna, vrty Petrovičky V-15, NV-15 s NV-15a.
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého ve Vysoké Srbské a v Teplicích n. Metují.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroje vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel ostatní (nepoškozené) zdroje. V případě větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližší obce s fungujícím vodovodním systémem nebo dovozem vody ze zdroje Nový Hrádek – zářezy, pokud bude zajištěna zdravotní nezávadnost jímané vody (dovozová vzdálenost 1 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nový Hrádek - - - 517 547 577 817

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nový Hrádek - - - 60 60 60 60

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 76,44 91,23 106,02 120,80
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 1,26 1,50 1,74 1,99
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V ZSJ Doly není vybudována obecní kanalizace. Je využíván systému propustků, struh a příkopů.
 
V ZSJ Nový Hrádek je vybudována obecní jednotná gravitační kanalizace Nový Hrádek o celkové délce 5,342 km, ze které jsou odpadní vody odváděny dvěma kanalizačními vyústmi. Vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Produkované odpadní vody jsou do kanalizace svedeny přes septiky a DČOV u jednotlivých nemovitostí, LČOV a tří malých průmyslových provozoven – KOVAP, jeden z areálů VELOS a KADEN, základní a mateřské školy. Další z areálu VELOS odvádí vyčištěnou vodu rovnou do říčky Olešinka. Je využíván také systému propustků, struh a příkopů.
 
Základní údaje kanalizace:
IČME: 5201-612766-48172928-3/1
IČPE: 5209-707341-48172928-3/1-48172928
Napojených trvalých obyvatel: 517
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V ZSJ Nový Hrádek je lokální ČOV, v ZSJ Doly není. Vlastníkem LČOV je Obec Nový Hrádek, provozní servis poskytuje firma REC. ing spol. s r.o. Náchod. Na LČOV jsou odvedeny odpadní vody produkované v 3 bytovkách. Biologická ČOV – aktivační s předřazenou denitrifikací, má kapacitu dle množství znečištění 75 EO, byla vybudována na vstupní denní znečištění 4,5 kg BSK5 a na průměrný denní nátok 11,25 m3. Přečištěné odpadní vody z LČOV jsou vypouštěny do obecní kanalizace a následně do bezejmenného pravostranného přítoku Olešenky č.h.p. 1-01-03-042.
 
Odkanalizování bytovek – provozovatel Obec Nový hrádek
Jednotná kanalizace: 0,352 km
Rok uvedení do provozu: 1999
Napojených trvalých obyvatel: 60
 
Odpadní vody z 90 septiků a 12 DČOV jsou svedeny do obecní kanalizace a dále odváděny 2 vyúsťmi do recipientu, kterým je místní bezejmenná vodoteč a následně říčka Olešenka č.h.p. 1-01-03-042. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV jsou odváženy k likvidaci na ČOV Nové Město nad Metují.  Stáří a technický stav jímek a septiků je různý. DČOV byly postaveny v posledních 15-ti letech.
 
 
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V Novém Hrádku navrhujeme prohlídku stávající kanalizační sítě. Její využití pro odvedení odpadních vod je podmíněno dobrým stavebně technickým stavem.
Na základě získaných informací lze předpokládat, že kanalizace, která byla budována v akcích „Z“ o velkých vnitřních průměrech a vysokém stáří, nebude stavebně a technicky vyhovovat požadavkům na nepropustnost, a to i ve vztahu k přítokům balastních vod. V případě nevyhovění stávající kanalizace požadavkům ČSN 756114 (EN 1610) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení bude provedena rekonstrukce kanalizace, kdy propustné úseky budou vyvložkovány a nevyhovující vyměněny, čímž se zamezí průniku podzemních vod do kanalizace.
Pro sídelní jednotku Doly o dané velikosti a struktuře zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
Odpadní vodu od obyvatel navrhujeme likvidovat na rekonstruovaných stávajících nepropustných jímkách na vyvážení a nově vybudovaných jímkách, ve stávajících septicích doplněných zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Nové Město nad Metují.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nový Hrádek 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nový Hrádek - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva