Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Nový Ples - CZ052.3605.5206.107841 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Nový Ples

Číslo obce PRVKUK 107841
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.107841
Kód obce 574295
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.107841.01 Nový Ples 10784 107841

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Nový Ples (255 – 269 m n. m.) leží na katastrálním území Nový Ples (707848) cca 1,7 km JV od Jaroměře - Josefova.
Zástavba je tvořena převážně rodinnými domy a statky bývalých drobných rolníků.
Průmysl v obci zastoupen není, pouze několik živnostníků.
Území obce odvodňuje Novopleský potok (čhp 1-01-04-003+004).
Nový Ples leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod a kanalizace
Informace provozovatele vodovodu
Informace provozovatele kanalizace
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nový Ples Trvale bydlící - - - 350 350 370 380
Přechodně bydlící - - - 40 40 40 40
Celkem - - - 390 390 410 420

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nový Ples 315 343 338 344 343 344 344 350 347 346 339 345 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nový Ples - - - 347 347 365 365

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 21 21 22 22
Maximální potřeba vody m3/den - - - 25 26 26 26
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 20,95 21,31 21,68 22,04
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 16,36 16,64 16,93 17,21
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 16,36 16,64 16,93 17,21
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 4,58 4,66 4,74 4,82

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Nový Ples je zásoben pitnou vodou z vodovodu Nový Ples, který je napojen od roku 1998 na skupinový vodovod Jaroměř. Vlastníkem vodovodu je Obec Nový Ples, provozovatelem je společnost Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř. Vodovod je zaveden do všech částí obce a zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci. Vodovod byl uveden do provozu v roce 1998.
 
Vodovod Nový Ples je zásoben pitnou vodou z vodojemu Nový Ples 60 m3, přes věžový vodojem Josefov 200 m3 s d.v. 294,0 m n. m., ze kterého je voda dopravena výtlačným přiváděcím řadem z Jaroměře – Josefova. Z vodojemu je voda dopravena zásobním řadem do obce a ke spotřebiteli rozvodními řady.
 
Množství vody z využívaných zdrojů je při normální klimatické situaci pro stávající i výhledový počet vodou zásobených obyvatel dostatečné. V suchém období 2018 a v předchozích letech významným způsobem poklesly hladiny ve všech využívaných vrtech SV Jaroměř. Proto se provozovatel vodovodu rozhodl zajistit nový zdroj o vydatnosti cca 20 l/s, který by v případě nouze nebo mimořádné klimatické situace posílil zásobování SV Jaroměř. Podrobně viz karta obce Jaroměř.
 
Voda dodávaná do obce je již hygienicky upravená v Jaroměři, její kvalita je po úpravě a hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Objekty na vodovodu jsou napojeny na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací. Pro zlepšení hygienického zabezpečení pitné vody SV Jaroměř navrhujeme vybudovat samostatný výtlačný řad od zdrojů studna Velichovská a CO z Lt DN 200 délky 1,9 km do vodojemu Zaloňov s přepojením stávajícího výtlačného řadu od vrtů J-6 a J-6a. Stávající potrubí doporučujeme ponechat jako gravitační zásobní pro přívod vody do spotřebiště.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2015 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů dle potřeby provozu. Nenapojené trvale bydlící obyvatele je možné napojit domovními vodovodními přípojkami bez výrazné nutnosti rozšiřovat veřejnou vodovodní síť. Pokud by vznikla potřeba rozšíření zástavby, je možno stávající vodovodní síť rozšířit dle potřeby.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Jaroměř bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajištěno z nejbližšího místa s fungující dodávkou pitné vody, nebo lze vodu dovážet cisternami z vrtu J-1 Starý Ples (dovozová vzdálenost 5 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nový Ples - - - 340 340 360 370

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nový Ples - - - 340 340 360 370

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 32,60 33,56 34,52 35,48
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 20,40 21,00 21,60 22,20
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Nový Ples má vybudovanou jednotnou kanalizaci k odvádění splaškových i dešťových vod. Jedná se o několik betonových stok DN 300 – 500 v celkové délce cca 2,5 km.
Některé stoky byly přebudovány na oddílné a stávající kanalizace je využívána jako dešťová.
Kanalizace odvádí odpadní vody do centrální čerpací stanice, odkud jsou odpadní vody čerpány do kanalizace Josefov, odkud natékají na ČOV Jaroměř. Část vod, které nemohou být z důvodu množství přečerpány, přepadají dešťovými oddělovači do Novopleského potoka (č.h.p. 1-01-04-003).
Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je Obec Nový Ples. Technický stav kanalizace je vyhovující.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V současné době jsou všechny splaškové odpadní vody a část dešťových z Nového Plesu odváděny (čerpány) na ČOV Jaroměř.
Výhledově je počítáno s postupným přebudováním zbylých větví jednotné kanalizace na oddílnou splaškovou a využití stávající kanalizace jako dešťové.
Obec již má k dispozici projektovou dokumentaci na realizaci části tohoto záměru.
Dále bude nutné vybudovat havarijní přepad z ČS do Novopleského potoka.
V dalekém výhledu obec uvažuje o stavbě vlastní ČOV, buď mechanicko - biologické a nebo využití některého z přírodě blízkých způsobů čištění.
V návrhové části PRVK není s žádnou z možností stavby ČOV uvažováno.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nový Ples 0,0 8 000,0 8 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nový Ples - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva