Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Otovice - CZ052.3605.5201.116602 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Otovice

Číslo obce PRVKUK 116602
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5201.116602
Kód obce 574317
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1031 (5201)
Broumov
Číslo POU
Název POU
2224
Broumov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5201.116602.01 Otovice 11660 116602

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Otovice (354 – 359 m n. m.) leží na katastrálním území Otovice u Broumova (716600).
Trvale zde žije 350 obyvatel, přechodně 81 rekreantů.
 
V Otovicích je evidováno celkem 135 domů, z toho trvale obydlených je 104 a k rekreaci je využíváno 31 objektů. Zástavba v obci má rozptýlený charakter. Obec má liniový půdorys, jehož osu tvoří tok protékající Stěnavy a místní komunikace.
 
Obec leží v CHKO Broumovsko.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017, vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Náchod, 2018
Kanalizační řád stokové sítě obce Otovice, Otovice-Stoka II., Helena Chadimová, 2003
Plánovaný vodovod a kanalizace, rok zpracování a zpracovatel neznámý
ÚR Otovice, k.ú. Otovice, č. pozemku 898/2, 915/1, studie, Ing. Jindra Novotná, 11/2016
Odkanalizování obce Otovice, Technicko-ekonomické posouzení, VIS spol. s.r. o., 6/2011
Technicko-ekonomická studie (TES) odkanalizování obce Otovice – Ing. Buriánek, 2009

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Otovice Trvale bydlící - - - 350 350 350 350
Přechodně bydlící - - - 81 81 81 81
Celkem - - - 431 431 431 431

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Otovice 381 381 369 364 363 354 359 356 344 351 342 346 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Otovice - - - 340 350 350 350

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 72 72 72 72
Maximální potřeba vody m3/den - - - 87 87 87 87
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 72,36 72,36 72,36 72,36
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 68,05 68,05 68,05 68,05
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 68,05 68,05 68,05 68,05
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 4,31 4,31 4,31 4,31

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Otovice jsou zásobeny pitnou vodou z vodovodu Otovice o délce 8,496 km, který vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Teplice n. M. – Meziměstí – Broumov, část Teplice II – Broumov .
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5201-716600-48172928
IČPE: 5201-716600-48172928-1/1-48172928
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 340
 
Pitnou vodu dopravuje do vodovodu Otovice přivaděč Broumov z VDJ Broumov 2 x 650 m3 s d. v. 470,0 m n. m. Voda je dopravována do spotřebiště přes rozvodnou síť města Broumova. Na trase od vodojemu 2 x 650 m3 do Otovic jsou osazeny tři redukční ventily, které snižují tlak ve vodovodní síti. Voda je po spotřebišti rozváděna gravitačními zásobovacími řady.
 
Vodovod je zásoben pitnou vodou, jímanou z vodních zdrojů Polické pánve (voda z vrtů VS-5, VS-13 a VS-15). Vodovod Teplice II – Broumov zásobí pitnou vodou obyvatele obce z vodojemu 2×250 m3 Teplice n. M. na kótě 517,6 m n. m., který je plněn přes vodojem Teplice n. M. 3000 m3 na kótě 569,0 m n. m. Trasa přivaděče Broumov končí v hlavním vodojemu pro Broumov a připojené obce – ve VDJ Spořilov – v ráji 2× 650 m3 na kótě 470,0 m n. m., z něj je voda dopravována do vodojemu Broumov 600 m3 na kótě 425,4 m n. m. a přes redukční ventil osazený v šachtě jsou zásobeni obyvatelé mj. obce Otovice.
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého v Teplicích- čerpací stanici,VS-5, Zabezpečení ClO2 (IČME: 5201-766321-48172928-2/1, IČPE: 5201-766321-48172928-2/1-48172928).
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody ve studnách pro nezásobené obyvatele je dostatečné, kvalita se nesleduje.
 
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
  
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Vodovod není zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Obec si má záměr na rozšíření vodovodu.
 
Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Obec má záměr na rozšíření vodovodu PE DN 50 k domu č.p.1. Předpokládané dokončení všech stavebních prací je v roce 2020. Předpokládané náklady na realizaci dle Metodického pokynu Mze 401/2010-15000 jsou 0,321 mil. Kč.
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Meziměstí – Broumov, konkrétně jeho části Teplice II – Broumov, bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajištěno dodávkou pitné vody z nejbližšího veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. z veřejného vodovodu Martínkovice (1,5 km), nebo bude voda dovážena cisternami z nevyužívaného zdroje Janovičky – pramenní jímka, pokud bude ověřena jakost vody (dovozová vzdálenost 12 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Otovice - - - 100 150 150 150

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Otovice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V Otovicích je vybudována jednotná gravitační kanalizace ze 4 stok o celkové délce 1,118 km, vlastníkem a provozovatelem je obec Otovice. Odpadní vody jsou 4 výustěmi odváděny do toku Stěnava. Obyvatelé využívají i systému příkopů, struh a propustků. Obec disponuje kanalizačními řády a povoleními k nakládání s vodami. V obci se dále nachází neveřejná splašková kanalizace Centrální část -obec Otovice o celkové délce 208 m, z toho 143 m je tvořeno tlakovou kanalizací, 65 m gravitační kanalizací. Připojen je obecní úřad obce a šatny místního fotbalového hřiště. Kanalizace je zakončena LČOV. Vlastníkem a provozovatelem je obec Otovice.
 
Stoka I., Povolení k nakládání s vodami, č.j. 20902/2013/OŽP-St-7
Stoka II., Povolení k nakládání s vodami, č.j. 22821/2014/OŽP-St-9
Stoka III. a IV., Povolení k nakládání s vodami, č.j. 6196/2015/OŽP-St-8
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Otovice nemají centrální ČOV. Je zde vybudována 1 LČOV,  nízko zatížená aktivační čistírna s cyklickým provozem, gravitačním nátokem a čerpaným odtokem odpadních vod. Čistírnu tvoří jedna kruhová nádrž vyrobená z polypropylenu. V čistírně je aktivovaným kalem odbouráno organické znečištění a vyčištěná voda je periodicky odčerpávána. Potřebný vzduch do čistírny dodává dmychadlo s přerušovaným chodem. Přečištěné odpadní vody jsou odváděny do vodního toku Stěnava, č. h. p. 2-04-03-022.
 
LČOV, Povolení k nakládání s vodami, č.j.: 30244/2013/OŽP-Ar-29
 
V Otovicích je provozováno 15 DČOV. Dále jsou odpadní vody odváděny do 37 ks septiků s odtokem do povrchových vod, obsah bezodtokých jímek (cca 105 ks) je odvážen na ČOV Broumov. Odpadní vody jsou odváděny do Stěnavy (č.h.p. 2-04-03-022).

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Obec si nechala v r. 2009 a  2011 vypracovat ekonomické studie finanční náročnosti vybudování soustavné kanalizační sítě s centrální ČOV. Dle těchto ekonomických studií není pro sídelní jednotku vzhledem k rozptýlené zástavbě ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť a centrální ČOV. Obec se proto rozhodla pro individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Je plánována rekonstrukce stávající dešťové stoky V o délce 191 m a dešťové stoky VI o délce 34 m, změny užívání na jednotnou gravitační kanalizaci, jejich propojení kanalizačním řadem PE DN 400 délky 329 m s odvedením odpadních vod do místní vodoteče. Splašková voda bude předčištěna v septicích nebo DČOV. Předpokládané dokončení prací je v roce 2020. Dále je plánováno vybudování prodloužení stoky IV z PVC DN 300 o 162,5 m za účelem odkanalizování 7 nově vystavěných RD. Splašková voda bude předčištěna v DČOV. Předpokládané dokončení všech prací je v roce 2020. Předpokládané náklady na realizaci dle Metodického pokynu Mze 401/2010-15000 jsou 2,507 mil. Kč.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády  č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Náchod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Otovice 321,3 2 507,2 2 828,5

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Otovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva