Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Pěkov - CZ052.3605.5209.118907 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Police nad Metují

Číslo obce PRVKUK 118907
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.118907
Kód obce 574341
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2275
Police nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.118907.01 Pěkov 11890 118907

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Pěkov (441 m n. m.) leží na katastrálním území  Pěkov (718904) s výměrou 926 ha.
 
Trvale zde žije celkem 222 obyvatel, v produktivním věku je 66 % obyvatel, mladší 15-ti let se podílejí 15 % na celkovém počtu obyvatel a 19 % obyvatel je v postproduktivním věku.
 
Zástavba v Pěkově je soustředěna v údolí Pěkovského potoka, výsledný tvar je liniový.
 
Obec leží v CHKO Broumovsko a CHOPAV Polická pánev, poblíž se nacházejí PR Ostaš a PP Kočičí skály.
 
Podklady
Zástupci OÚ Police n. Metují
ůvodní karty PRVK
Dotazník PRVK

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Pěkov Trvale bydlící - - - 222 225 230 230
Přechodně bydlící - - - 28 30 30 30
Celkem - - - 250 255 260 260

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Police nad Metují 4287 4278 4301 4280 4234 4201 4172 4123 4115 4086 4049 4016 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Pěkov - - - 250 255 260 260

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 25 25 26 26
Maximální potřeba vody m3/den - - - 30 30 31 31
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 25,00 25,33 25,67 26,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 25,00 25,33 25,67 26,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
Vlastníkem a provozovatelem vodovodu Police nad Metují je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou všechny obyvatele a ostatní odběratele v obci. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, konkrétně část provozního celku Teplice n. M. – Náchod vodovod BOR (viz Technická zpráva).
 
Část vodovodu vysokého tlakového pásma Police nad Metují – Bor pro Hony a Pěkov je zásobena z pramenních zářezů „Na bahnech“ a „Pod Sypací skálou“ prostřednictvím vodojemu Pěkov 160 m3 s d. v. 574,25 m n. m. a odtud gravitačně dopravována zásobními a rozvodnými řady do spotřebiště.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody z využívaného zdroje je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody po hygienickém zabezpečení  v souladu s vyhláškou MZdr. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost zdroje vody a příznivou jakost vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlornanem sodným.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2018 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Bor bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dodávkou pitné vody z nejbližšího místa s fungující dodávkou pitné vody nebo dovozem vody ze zdroje Teplice n.M. – Sokol (dovozová vzdálenost 5-7 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Pěkov - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Pěkov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V Pěkově není vybudována obecní kanalizace. Je využíváno systémů příkopů, struh a propustků.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V Pěkově není vybudována obecní ČOV. Odpadní vody z nepropustných jímek a kaly ze septiků jsou odváženy na ČOV Police n. Metují. Předčištěná odpadní voda je buď vsakována na pozemcích obyvatel či svedena do jednotné kanalizace zaústěné do recipientu, kterým je Pěkovský potok č.h.p. 10103014. Počet, stáří a technický stav jímek a septiků není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Výhledově je potřebné pro Pěkov zpracovat studii kanalizace, která zváží reálné možnosti čištění odpadních vod. V nejbližší době město Police nad Metují neuvažuje o vybudování jednotné kanalizace a společné ČOV pro Pěkov. Do budoucna však bude nutné vybudovat jednotnou kanalizační síť a svádět odpadní vody na společnou ČOV, a to variantně buď na centrální městskou ČOV nebo na novou společnou ČOV pro Pěkov nebo na společnou ČOV pro Hony a Pěkov.  ÚP doporučuje územně hájit prostor pro možnou výstavbu společné ČOV pro Pěkov a předpokládané trasy kmenových sběračů k ČOV. Kanalizační systém bude třeba zbavit balastních vod, tj. samostatným odvedením těchto vod do místní vodoteče.
 
Navrhované řešení
Pro sídelní jednotky dané velikosti a struktury zástavby (oboustranně sevřené v údolí) není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Police nad Metují.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Pěkov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Pěkov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva