Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Velká Ledhuje - CZ052.3605.5209.125342 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Police nad Metují

Číslo obce PRVKUK 125342
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.125342
Kód obce 574341
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2275
Police nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.125342.01 Velká Ledhuje 12534 125342

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Velká Ledhuje je část města Police nad Metují v okrese Náchod. Nachází se na východě Police nad Metují. V roce 2009 zde bylo evidováno 466 adres.
 
Velká Ledhuje je také název katastrálního území o rozloze 5,89 km2.
 
Podklady
Zástupci OÚ Police n. Metují
TS Police n. Metují
ůvodní karty PRVK
Dotazník PRVK

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Velká Ledhuje Trvale bydlící - - - 2 210 2 220 2 240 2 240
Přechodně bydlící - - - 33 35 35 35
Celkem - - - 2 243 2 255 2 275 2 275

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Police nad Metují 4287 4278 4301 4280 4234 4201 4172 4123 4115 4086 4049 4016 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Velká Ledhuje - - - 2 243 2 255 2 275 2 275

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 224 225 226 228
Maximální potřeba vody m3/den - - - 269 270 272 273
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 224,30 225,37 226,43 227,50
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 224,30 225,37 226,43 227,50
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
Ve Velké Ledhuji, místní části obce Police nad Metují je vybudován Vodovod Police nad Metují. Vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, konkrétně část provozního celku Teplice n. M. – Náchod – vodovod BOR (viz Technická zpráva).
 
Zdrojem pitné vody pro nízko tlakové pásmo jsou pramenní zářezy z prameniště Machov „Vápenka“, které jsou svedeny do pramenní jímky a do dolní sběrny Vápenky. Sem přichází i přebytečná voda z horní sběrny (pramenní zářezy „Na Bahnech“ a „Pod Sypací skálou“). Z dolní sběrny je zásoben VDJ Machovská Lhota 160 m3 + 250 m3 s d. v. 536,80 m n. m a VDJ Police 380 m3 a 500 m3 s d. v. 496,00 m n. m. Dále je voda prostřednictvím zásobovacích a rozvodných řadů dodávána do spotřebiště. Vodovod je zaveden do všech částí sídelní jednotky. Celý systém je možné zásobovat z přivaděče Teplice - V. Srbská.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody je pro stávající i výhledový počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
  
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodu odpovídá zák. č. 274/2001 Sb., vyhl. 428/2001 Sb a ČSN 755401.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na plánovanou výstavbu cca 50 RD v lokalitě U Cikánky navrhujeme výstavbu nového vodojemu v dané oblasti pro posílení tlaku ve vodovodním řádu o objemu cca 50m3. Eventuelně je možné použít adalší alternativní řešení pro zmiňované zvýšení tlaku.
 
Vodovodní síť
Navrhujeme běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.
 
V úvaze je dle ÚP plánvoaná výstavba 50 RD a s tím spojená i výstavba nového vodovodu pro tuto oblast k roku 2023.
 
Tato návrhová řešení jsou pouze orientační a mohou se lišit dle potřeby a finanční situace.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel ostatní (nepoškozené) zdroje. V případě větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližší obce s fungujícím vodovodním systémem nebo dovozem vody ze zdroje Dědov NVS-9 (dovozová vzdálenost 47 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Velká Ledhuje - - - 2 243 2 250 2 270 2 270

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Velká Ledhuje - - - 2 243 2 250 2 270 2 270

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Ve Velké Ledhuji stejně jako v  Polici nad Metují je vybudována jednotná gravitační kanalizační síť převážně z betonu a kameniny DN 300. Majitelem kanalizace je město Police nad Metují, provozovatelem jsou Technické služby Police nad Metují, s.r.o. Na kanalizaci jsou napojeni všichni obyvatelé. Odpadní vody jsou odváděny na ČOV Police nad Metují. Využívá se zde také systémů příkopů, struh a propustků.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V Polici nad Metují je od roku 1989 vybudována centrální ČOV (mechanicko-biologická s projektovanou kapacitou 21 117 EO), kam jsou odváděny odpadní vody od všech obyvatel Velké Ledhuje. Po přečištění jsou odpadní vody vypouštěny do řeky Metuje (č.h.p. 1-01-03-019). Kal je kompostován a dále využíván v zemědělství. ČOV je v majetku Města Police nad Metují, provozována je společností Technické služby Police nad Metují, s.r.o.
 
Odpadní vody z nemovitostí nenapojených na městskou kanalizaci jsou odváděny do bezodtokých jímek a vyváženy na likvidaci na centrální ČOV.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Výhledově je plánováno provést pasport se současnou prohlídkou stávající kanalizační sítě a následně vypracovat generel kanalizace, prověřit kapacitu a parametry odlehčovacích stok. Kanalizační systém je třeba zbavit balastních vod, tj. samostatným odvedením těchto vod do místí vodoteče (např. z protipovodňových poldrů). Dále pak bude potřebné pokračovat v rekonstrukci stávajících kanalizačních stok v havarijním stavu.
 
Dále navrhujeme rozšíření nových kanalizačních stok o oblasti plánované nové zástavby v místech, kde dosud není realizována.
Navržena je širší rekonstrukce stávající kanalizace DN 300 - 1000 ( cca 30 % celkové délky sítě) s odvodem OV na stávající ČOV Police nad Metují. Upřesnění bude po vypracování generelu kanalizace.
 
Odvádění dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Dále navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905. Další alternativou je pak výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly budou odváženy na ČOV Police nad Metují.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Velká Ledhuje 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Velká Ledhuje - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva