Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Kleny - CZ052.3605.5211.133876 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Provodov-Šonov

Číslo obce PRVKUK 133876
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5211.133876
Kód obce 574350
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1058 (5211)
Nové Město nad Metují
Číslo POU
Název POU
2259
Nové Město nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5211.133876.01 Kleny 13387 133876

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Kleny (283 – 292 m n. m.) leží na katastrální území Kleny (733873). Ve výhledu se nepředpokládá výrazné zvýšení počtu obyvatel.
Zástavba má rozptýlený charakter, celkově vytváří liniový půdorys. Osou je protékající Rovenský potok a také místní komunikace.
Kleny leží v CHOPAV Východočeská křída, poblíž leží PR Dubno.
 
Podklady:
informace od starosty obce
Informace od provozovatele VAK

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kleny Trvale bydlící - - - 124 124 124 124
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 144 144 144 144

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Provodov-Šonov 1157 1175 1179 1199 1203 1213 1225 1227 1229 1223 1231 1231 - -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kleny - - - 144 144 144 144

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 18 18 18 18
Maximální potřeba vody m3/den - - - 27 27 27 27
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 29,29 29,29 29,29 29,29
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 18,32 18,32 18,32 18,32
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 18,32 18,32 18,32 18,32
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 10,98 10,98 10,98 10,98

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav

Kleny jsou zásobeny pitnou vodou z vodovodu Kleny. Vlastníkem vodovodu je Obec Provodov – Šonov, provozovatelem je společnost VODA CZ SERVICE s.r.o. Vodovod je zaveden do všech částí sídelní jednotky.

Vodovod Kleny je zásoben z rozvodné sítě Provodov-Šonov., který byl propojen s vodovodem Kleny v roce 2017. Původní zásobování z přivaděče z České Skalice je zachováno  jako zálohové zásobování  v případu odstavení vodovodu Provodov-Šonov.

Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 102 Počet přípojek: 32

Voda je do rozvodné vodovodní sítě Kleny dopravována gravitačně .

Zhodnocení současného stavu

Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné. Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, schváleným provozním řádem vodovodu v roce 2018 Krajskou hygienickou stanicí Královehradeckého kraje.

Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 70 % maximální denní potřeby vody. Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.

Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.

Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu.Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme změnu současného stavu.
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 70 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2018 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní údržbu vodovodní sítě.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu
Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování
připojených obyvatel ostatní (nepoškozené) zdroje, kterým je pitná voda
z přivaděče Česká Skalice. V případě větších poruch nebo havárií na obou
zdrojích pitné vody ( Přivaděč VaK Náchod, přivaděč Českoskalické vodárny)
bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné
vody z nejbližšího kapacitně dostatečného veřejného vodovodu, tj. Česká Skalice a Červeného Kostelce

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kleny - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kleny - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Kleny nemají vybudovanou veřejnou kanalizaci. Obec využívá systémů příkopů, struh a propustků.
Čištění odpadních vod - současný stav
Obec nemá centrální ČOV. Odpadní vody jsou odváděny do septiků s povrchovým odtokem a bezodtokých jímek. Počet, stáří a technický stav není znám. Odpadní vody jsou vypouštěny do Rovenského potoka (č.h.p. 1-01-03-055), který ústí do v.d. Rozkoš.,

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní části Kleny je navrženo v souvislosti s ochranou koupacích vod nádrže Rozkoš ve smyslu §34 zákona č. 254/2001 Sb. a Plánu dílčího povodí Horního a Středního Labe - snížení eutrofizace nádrže Rozkoš, zřízení tlakové splaškové kanalizace napojené na stávající kanalizaci obce Provodov - Šonov. Zřízení kanalizace v Klenech bude provedeno až po odvedení odpadních vod z obce Provodov - Šonov mimo vodní nádrž Rozkoš. V obci bude vybudována gravitační kanalizace DN 25 v délce cca 856 m, čerpací stanice 4l/s a výtlačný řád DN 80 společně pro Šeřeč v délce 1700 m. Předpokládané pořizovací náklady dle Metodického pokynu MZE jsou vypočítány v hodnotě 8,662 mil. Kč.
Byla zpracována studie na developerský projekt Rozkoš manufacturing site, který řeší výstavbu průmyslového objektu s administrativní budovou o cekové kapacitě cca 800 EO. Tento objekt pro případ realizace podmíněn připojením na dostatečně kapacitní ČOV, kterou návrh odkanalizování Klen splňuje.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kleny 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kleny - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva