Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Staré Místo - CZ052.3604.5207.123757 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Staré Místo

Číslo obce PRVKUK 123757
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.123757
Kód obce 549096
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.123757.01 Staré Místo 12375 123757

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Staré Místo leží ve střední části bývalého okresu Jičín 3 km jižně od města Jičín v nadmořských výškách 276 – 304 m n.m. Obec má 305 trvale bydlících obyvatel v 70 domech vedených k trvalému bydlení. V obci se dále nachází 5 objektů určených k individuální rekreaci 15 obyvatel. V severní části obce se nachází rybník.
návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace od obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Staré Místo Trvale bydlící - - - 317 305 305 305
Přechodně bydlící - - - 5 5 5 5
Celkem - - - 322 310 310 310

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Staré Místo 323 327 326 334 321 316 317 312 305 314 322 322 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Staré Místo - - - 187 187 225 225

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 18 19 20 22
Maximální potřeba vody m3/den - - - 22 23 24 26
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 19,17 20,66 22,15 23,64
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 19,17 20,66 22,15 23,64
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 13,69 14,60 15,51 16,42
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 5,48 6,06 6,64 7,22
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Staré Místo jsou vybudovány v současné době rozvodné řady po obci a zdroje vody pro místní vodovod, které se nachází severovýchodně od obce u rybníka a za rybníkem. Jako zdroj vody slouží vrt vybudovaný v roce 2003 vydatnosti 1,5 l/s a další vrt R1 vybudovaný v roce 2012 a studna „Haltýř“ z roku 2013. V roce 2012 – 2013 došlo k dobudování vodovodního řadu a stavbě vodojemu 2 x 25m3, které v současné době zásobují obyvatelé obce a místní motorest. Část obyvatel je stále zásobena individuálně, pomocí domovních studní. Vodovod je v majetku obce Staré Místo.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci Staré Místo, je v plánu hledat další zdroje pitné vody a vybudovat z nich přívodní řády do vodojemu. Na stávajících řadech bude prováděna běžná údržba a výměna nevyhovujících řadů.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obyvatelé při selhání či poruše na vodovodu nebo problémech se zásobami vodou ve studních budou zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnící studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou. Při dlouhodobých problémech bude možno napojit vodovod na skupinový vodovod Jičín.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Staré Místo - - - 242 291 291 291

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Staré Místo - - - 242 291 291 291

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 30,54 30,15 29,77 29,39
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 19,11 18,87 18,63 18,39
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 3,00 3,00 3,00 3,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Staré Místo je vybodována jednotná kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod. Na kanalizaci je vybudována jedna čerpací stanice odpadních vod.
Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická dimenzována na 400 EO. Čistírna byla uvedena do provozu v roce 2003. Na kanalizaci jsou napojeni všichni obyvatelé. V obci v současné době probíhá pasportizace stávající kanalizační sítě. Kanalizace je ve špatném technickém stavu, pochází cca z let 1960 -1970.
Kanalizace je ve vlastnictví a správě obce Staré Místo.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající kanalizační sít, která je převážně z kameniny, je ve špatném technickém stavu. Bude nutné provést výměnu nevyhovujících částí kanalizační sítě a dále bude nutné modernizovat ČOV. Na kanalizaci a čistírně odpadních vod bude prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Staré Místo 1 500,0 3 000,0 4 500,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Staré Místo - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva