Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Šeřeč - CZ052.3605.5211.133892 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Provodov-Šonov

Číslo obce PRVKUK 133892
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5211.133892
Kód obce 574350
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1058 (5211)
Nové Město nad Metují
Číslo POU
Název POU
2259
Nové Město nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5211.133892.01 Šeřeč 13389 133892

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Šeřeč (371 m n. m.) leží na katastrální území Šeřeč (733890).
Šeřeč leží u v.n. Rozkoš. Zástavba je rozptýlená.
Šeřeč leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Informace od starosty obce
Informace od provozovatele VAK

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Šeřeč Trvale bydlící - - - 33 33 33 35
Přechodně bydlící - - - 7 10 10 10
Celkem - - - 40 43 43 45

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Provodov-Šonov 1157 1175 1179 1199 1203 1213 1225 1227 1229 1223 1231 1231 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Šeřeč - - - 40 40 40 43

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 4 4 4 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 7 6 6 5
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 5,48 5,42 5,36 5,30
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 4,40 4,40 4,40 4,40
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 4,40 4,40 4,40 4,40
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,08 1,02 0,96 0,90

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Šeřeč je zásobena vodou z místního vodovodu Provodov – Šonov. Vlastníkem vodovodu je Obec Provodov – Šonov, provozovatelem je společnost VODA CZ SERVICE s.r.o. Vodovod je zaveden do všech částí sídelní jednotky.
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 20 Počet přípojek: 11
Vodovod Provodov – Šonov je zásoben pitnou vodou z akumulace vodojemu Václavice 250 m3 s d. v. 337,0 m n. m., kam přitéká voda ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice . Z vodojemu je veden společný přiváděcí řad do Šonova, kde je armaturní uzel, odkud odbočuje zásobovací řad do Provodova, z kterého je zásobena i Šeřeč.
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 70 % maximální denní potřeby vody. Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroje vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 70 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2018 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel ostatní (nepoškozené) zdroje. V případě větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližšího kapacitně dostatečného veřejného vodovodu, tj. Česká Skalice a Červeného Kostelce.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Šeřeč - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Šeřeč - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Šeřeč nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Využívá se zde systémů příkopů, struh a propustků.
Čištění odpadních vod - současný stav
Obec nemá centrální ČOV. Odpadní vody jsou odváděny do septiků a bezodtokých jímek. Počet, stáří a technický stav není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní části Šeřeč je navrženo v souvislosti s ochranou koupacích vod nádrže Rozkoš ve smyslu §34 zákona č. 254/2001 Sb. a Plánu dílčího povodí Horního a Středního Labe - snížení eutrofizace nádrže Rozkoš, zřízení tlakové splaškové kanalizace napojené na stávající kanalizaci obce Provodov - Šonov. Zřízení kanalizace v Šeřeči bude provedeno až po odvedení odpadních vod z obce Provodov - Šonov mimo vodní nádrž Rozkoš. V obci bude vybudována tlaková kanalizace DN 80 v délce cca 450 m, tlakové přípojky DN 40 a 13 ks domovních čerpacích stanic. Předpokládané pořizovací náklady dle Metodického pokynu MZE jsou vypočítány v hodnotě 1,993 mil. Kč. Vybudování kanalizace v Šeřeči přímo souvisí s vybudováním kanalizace v Klenech.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Šeřeč 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Šeřeč - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva