Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Václavice - CZ052.3605.5211.133906 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Provodov-Šonov

Číslo obce PRVKUK 133906
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5211.133906
Kód obce 574350
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1058 (5211)
Nové Město nad Metují
Číslo POU
Název POU
2259
Nové Město nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5211.133906.01 Václavice 13390 133906

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Václavice jsou místní částí obce Provodov-Šonov . Ve výhledu se nepředpokládá výrazné zvýšení počtu obyvatel.
 
Podklady:
Informace od starosty obce
Informace od provozovatele VAK

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Václavice Trvale bydlící - - - 71 80 80 85
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 81 90 90 95

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Provodov-Šonov 1157 1175 1179 1199 1203 1213 1225 1227 1229 1223 1231 1231 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Václavice - - - 71 80 80 85

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 17 17 18 18
Maximální potřeba vody m3/den - - - 25 26 26 27
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 13,50 13,70 13,90 14,09
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 6,00 6,62 7,23 7,85
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 6,00 6,62 7,23 7,85
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 7,50 7,08 6,67 6,25

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Václavice jsou zásobeny pitnou vodou z místního vodovodu obce Provodov – Šonov. Vlastníkem vodovodu je Obec Provodov – Šonov, provozovatelem je společnost VODA CZ SERVICE s.r.o.. Vodovod je zaveden do všech částí sídelní jednotky.
Vodovod Václavice je zásoben pitnou vodou ze  skupinového vodovodu            Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice. Ze skupinového vodovodu je zásoben vodojem Václavice 250 m3 s d. v. 337,0 m n. m. V armaturní komoře před akumulací vodojemu je provedeno odbočení ze kterého je zásoben vodovod Václavice.
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru. Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroje vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu.
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, změnu současného stavu.
Vodojemy
Vodovod bez akumulace

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu
Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování
V případě větších poruch nebo havárií na přivaděči zdroje pitné vody ( Přivaděč VaK Náchod – skupinový vodovod) bude nouzové zásobování připojených
obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližšího kapacitně dostatečného veřejného vodovodu, tj. Česká Skalice nebo Červeného Kostelce.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Václavice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Václavice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Václavice nemají vybudovanou veřejnou kanalizaci. Obec využívá systémů příkopů, struh a propustků.
Čištění odpadních vod - současný stav
Václavice nemají centrální ČOV. Odpadní vody jsou odváděny do septiků s povrchovým odtokem, domovních ČOV a bezodtokých jímek. Počet, stáří a technický stav není znám. Odpadní vody jsou vypouštěny do vsaku u nově budovaných nemovitostí a příkopu u původních nemovitostí.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní části Václavice je navrženo v souvislosti s ochranou koupacích vod nádrže Rozkoš ve smyslu §34 zákona č. 254/2001 Sb. a Plánu dílčího povodí Horního a Středního Labe - snížení eutrofizace nádrže Rozkoš, zřízení splaškové kanalizace napojené na stávající kanalizaci obce Provodov - Šonov. Předpokládá se návrh gravitační kanalizace DN 250 v zástavbě v délce 2000 m. Zřízení kanalizace ve Václavicích bude provedeno až po odvedení odpadních vod z obce Provodov - Šonov mimo vodní nádrž Rozkoš. Předpokládané pořizovací náklady dle Metodického pokynu MZE jsou vypočítány v hodnotě 9,295 mil. Kč.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Václavice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Václavice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva