Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Přibyslav - CZ052.3605.5211.135712 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Přibyslav

Číslo obce PRVKUK 135712
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5211.135712
Kód obce 574368
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1058 (5211)
Nové Město nad Metují
Číslo POU
Název POU
2259
Nové Město nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5211.135712.01 Přibyslav 13571 135712

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Přibyslav (464 – 472 m n. m.) leží na katastrální území Přibyslav nad Metují (735710).
 
Trvale zde žije 200 obyvatel, z toho v produktivním věku je 64 % obyvatel, mladších 15-ti let je 20 % a v postproduktivním věku je 16 % obyvatel. Ve výhledu k roku 2030 se uvažuje se 210 trvale bydlícími obyvateli.
 
Celkem je zde evidováno 67 domů, trvale obydlených je 56. V Přibyslavi se nenacházejí rekreační objekty. Zástavba je radiokoncentricky uspořádaná. Ve výhledu se uvažuje s výstavbou 3 rodinných domů.
 
V blízkosti leží PR Peklo u Nového Města nad Metují.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017-vodovod, kanalizace
Kanalizační řád stokové sítě obce Přibyslav; Ing. Pavel Bečička, kancelář soudního znalce; 04/2013

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Přibyslav Trvale bydlící - - - 200 205 207 210
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 200 205 207 210

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Přibyslav 182 196 186 192 193 197 198 197 198 205 208 203 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Přibyslav - - - 164 166 168 169

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 24 24 25 25
Maximální potřeba vody m3/den - - - 29 29 30 30
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 24,11 24,35 24,60 24,84
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 23,07 23,30 23,53 23,77
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 23,07 23,35 23,63 23,91
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,04 1,05 1,06 1,07

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Vlastníkem a provozovatelem vodovodu Přibyslav je od roku 2003 společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci Přibyslav. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, konkrétně provozního celku Náchod – Bohuslavice.
 
Základní data vodovod:
Identifikační číslo majetkové evidence: 5211-735710-48172928-1/1
Identifikační číslo provozní evidence: 5211-735710-48172928-1/1-48172928
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 164
Počet zásobovaných rekreantů: není znám
Počet přípojek: 68
 
Vodovod Přibyslav je zásoben pitnou vodou z rozvodné vodovodní sítě Nového Města nad Metují, odkud je voda dopravována do zemního vodojemu Přibyslav 250 m3, d. v. 446,0 m n. m. a dále přečerpávána do nadzemního věžového vodojemu Přibyslav 20 m3, d. v. 492,00 m n. m. Odtud je gravitačně dopravována do spotřebiště.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Voda je zajištěna ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice. Skupinový vodovod je zásoben pitnou vodou ze zdrojové oblasti polické pánve, z vrtů VS-5, VS13 a VS-15, ze kterých je voda akumulována ve vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 . Z vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 (d.v. 569 m n. m.) je vedena hlavní trasa vodovodu do vodojemu Vysoká Srbská 1500 m3  (d.v. 495,5 m n. m).  Kromě přívodu z VDJ Teplice 3000 m3 je vodojem Vysoká Srbská 1500 m3 dále plněn z vrtů Nízká Srbská NV-11 a Nízká Srbská NV-12 a také z akumulace přečerpávací stanice Vysoká Srbská o obsahu 650 m3 , kam je přiváděna voda ze zdrojů Machovská studna, vrty Petrovičky V-15, NV-15 s NV-15a. Z vodojemu Vysoká Srbská je trasa hlavního zásobovacího a přiváděcího řadu vedena mezi obcemi Hronov a Žďárky do Náchodu a přes Náchod do vodojemu Vysokov 1000 m3 s d.v. 429,0 m n. m.
Celková vydatnost zdrojů je 200 l/s.
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého ve Vysoká Srbské a v Teplicích n. Metují.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel ostatní (nepoškozené) zdroje. V případě větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližší obce s fungujícím vodovodním systémem nebo dovozem vody z vrtu LT-4 u Černčic (dovozová vzdálenost 8 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Přibyslav - - - 165 167 168 170

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Přibyslav - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 22,33 22,55 22,78 23,01
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,82 2,85 2,88 2,91
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Přibyslav je vybudována jednotná gravitační kanalizace. Jedná se o několik betonových stok DN 300 – 500, kterými jsou odpadní vody vypouštěny 4 vyústmi do místních vodotečí, přítoků řeky Metuje, (č.h.p. 1-01-03-41). Produkované odpadní vody jsou do veřejné kanalizace vypouštěny z DČOV a přes septiky a jímky s přepadem u jednotlivých nemovitostí. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je Obec Přibyslav.
Kromě toho existuje v obci ještě kanalizace, vybudovaná soukromým nákladem, která není v majetku obce a slouží k odkanalizování několika nově postavených rodinných domků v obci. Odpadní voda z této kanalizace je vypouštěna do místní vodoteče.
 
Základní data obecní kanalizace:
Identifikační číslo majetkové evidence: 5211-735710-00272965-3/1
Identifikační číslo provozní evidence: 5211-735710-00272965-3/1-00272965
Název obce: Přibyslav
Délka jednotné kanalizace celkem: 1600 m
Rok uvedení do provozu: od roku 1960
Přípojky: 50 ks
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V Přibyslavi není centrální ČOV. Produkované odpadní vody odváděné do privátní kanalizace jsou předčištěny ve 3 domovních ČOV a 1 lokální ČOV, na které je napojeno 36 obyvatel a které byly uvedeny do provozu v roce 1998 a 2003. Odpadní vody od 129 trvale bydlících obyvatel jsou přečištěny převážně v septicích, jednotlivě též v domovních ČOV, jedná-li se o nově postavený RD.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění odpadních vod.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Nové Město nad Metují.
 
V cílovém roce 2030 bude počet stávajících a nově napojených obyvatel:
 
na DČOV na septiky se zemním filtrem 50
na jímky 120

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Přibyslav 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Přibyslav - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva