Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Rasošky - CZ052.3605.5206.139416 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Rasošky

Číslo obce PRVKUK 139416
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.139416
Kód obce 574376
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.139416.01 Rasošky 13941 139416

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Rasošky (254 – 262 m n. m.) leží na katastrálním území Rasošky (73941).
 
Trvale zde žije celkem 617 obyvatel.
Průmysl je v obci zastoupen firmou Opravárenství Rejchrt (35 - 40 zaměstnanců), dále zde působí Obchodní a zemědělské družstvo.
Kromě toho je v obci několik desítek drobných živnostníků a podnikatelů.
 
Rasošky leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2018 vodovod a kanalizace
Pasport kanalizace
Kanalizační řád obce Rasošky
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rasošky Trvale bydlící - - - 617 690 740 780
Přechodně bydlící - - - 15 15 15 15
Celkem - - - 632 705 755 795

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rasošky 610 628 653 656 667 669 689 695 697 695 705 710 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rasošky - - - 697 710 720 760

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 79 82 84 86
Maximální potřeba vody m3/den - - - 95 98 101 104
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 79,13 81,53 83,92 86,32
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 77,11 79,43 81,76 84,08
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 66,31 68,31 70,30 72,30
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 10,80 11,13 11,45 11,78
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,05 2,11 2,18 2,24

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Rasošky jsou zásobeny pitnou vodou z vodovodu Rasošky, který je napojen na skupinový vodovod Jaroměř. Vlastníkem vodovodu je Obec Rasošky, provozovatelem je společnost Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř. Vodovod je zaveden do všech částí obce jednotky a zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci. Základ vodovodního systému Rasošek byl postaven v letech 1982 - 1983. Teoreticky je nejstarší část vodovodní sítě zhruba v polovině své životnosti.
 
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 697
 
Vodovod Rasošky je zásoben pitnou vodou z věžového vodojemu Rasošky 200 m3 s d.v. 294,0 m n. m., kam je dopravena výtlačným přiváděcím řadem z Jaroměře – Josefova. Z vodojemu je voda dopravena ke spotřebiteli rozvodními řady.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody z využívaných zdrojů je při normální klimatické situaci pro stávající i výhledový počet vodou zásobených obyvatel dostatečné. V suchém období 2018 a v předchozích letech významným způsobem poklesly hladiny ve všech využívaných vrtech SV Jaroměř. Podrobně viz karta obce Jaroměř.
 
Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
 
Objem akumulované vody ve vodojemu zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Objekty na vodovodu jsou napojeny na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
Vzhledem k poklesu hladin ve všech jímacích objektech SV Jaroměř se provozovatel vodovodu rozhodl zajistit nový zdroj o vydatnosti cca 20 l/s, který by v případě nouze nebo mimořádné klimatické situace posílil zásobování SV Jaroměř. Podrobně viz karta obce Jaroměř.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací. Pro zlepšení hygienického zabezpečení pitné vody navrhujeme úpravy na vodovodu Jaroměř. Podrobně viz karta obce Jaroměř.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemu Rasošky a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů dle lokální potřeby. Technický stav vodovodu je zatím vyhovující, poruchy se ve zvýšené míře na žádném úseku sítě neobjevují. Na konci návrhového období bude nutné znovu tento stav posoudit a vyhodnotit a začít plánovat postupnou obnovu nejstarší části vodovodní sítě.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Jaroměř bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajištěno z nejbližšího místa s fungující dodávkou pitné vody, nebo dovozem z vrtu J-1 Strarý Ples (dovozová vzdálenost 8 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rasošky - - - 610 650 700 760

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rasošky - - - 0 0 700 760

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 58,56 63,36 68,16 72,96
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 36,60 39,60 42,60 45,60
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Rasošky mají vybudovanou jednotnou kanalizaci, kam jsou svedeny odpadní vody z DČOV a septiků. Jedná se o 7 stok v celkové délce asi o 3,7 km z betonu a kameniny DN 200 - 600 mm. Kanalizace je zaústěna do zatrubněné meliorační stoky, která je vyvedena do Rasošského potoka (č.h.p. 1-01-04-005). Kanalizace byla stavěna postupně od roku 1973. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je Obec Rasošky. V současné době probíhá kamerová prohlídka stávající kanalizace s cílem vytypovat úseky kanalizace, které potřebují nejnutnější opravu. Obec má v plánu tímto způsobem zrevidovat převážnou část kanalizační sítě.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Rasošky nemají centrální ČOV. Je zde vybudováno několik DČOV s odtokem do kanalizace, dále většina obyvatel využívá pro předčištění odpadních vod septiky s přepadem do kanalizace.
Malá část obyvatelstva a rekreantů odvádí odpadní vody bezodtokých jímek, které se vyváží na ČOV Jaroměř, popř. Smiřice. Technický stav a stáří septiků a jímek není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Rasošky mají několik možností zneškodňování odpadních vod z obce.
Obec se ale přiklání k realizaci vlastní ČOV, která bude umístěná západně od obce s vyústěním vyčištěných vod do Rasošského potoka. Na ČOV budou přivedené vody z celé obce oddílnou splaškovou kanalizací, která bude vybudována v souběhu s kanalizací stávající a budou do ní přepojeny pouze oddělené splaškové vody z jednotlivých nemovitostí. Stávající čistící a předčistící zařízení budou zrušena.
Před zahájením vlastních prací na novém kanalizačním systému bude v roce 2020 zpracována technicko-ekonomická studie, která upřesní nároky na celkové řešení zneškodnění odpadních vod z obce.
Do té doby budou odpadní vody od jednotlivých producentů zneškodňovány dosavadním způsobem.
U rekonstruovaných objektů navrhujeme provedení revize a případné doplnění septiků o dočišťovací filtr, případně náhradu za lokální ČOV.
U novostaveb navrhujeme buď stavbu septiku s filtrem nebo lokální ČOV, která ale bude po dostavbě nového kanalizačního systému odstavena z provozu.
  
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě s maximálním zřetelem na zadržení vody v krajině.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Rasošky 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Rasošky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva