Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Rožnov - CZ052.3605.5206.142921 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Rožnov

Číslo obce PRVKUK 142921
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.142921
Kód obce 574384
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.142921.01 Rožnov 14292 142921

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Rožnov (260 – 276 m n. m.) leží na katastrálním území Rožnov (742929).

Celkem se zde eviduje 81 domů, z toho trvale obydlených je 57, k rekreaci se využívá 7 chat a chalup. Zástavba Rožnova je liniově uspořádána podél protékající řeky Jordán

 

Území se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů (dále jen „OP PLZ“). Konkrétně se jedná o OP PLZ Velichovky I. a II. stupně. Rožnov leží v CHOPAV Východočeská křída.

 

Podklady

Dotazník k PRVK

Informace OÚ Rožnov

Kanalizační řád stokové sítě Rožnov

Povozní řád vodovodu obce Rožnov

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rožnov Trvale bydlící - - - 192 200 230 250
Přechodně bydlící - - - 11 15 15 15
Celkem - - - 203 215 245 265

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rožnov 392 388 383 397 382 384 383 380 379 376 380 377 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rožnov - - - 92 120 150 180

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 5 9 12 15
Maximální potřeba vody m3/den - - - 6 10 14 18
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 5,41 8,60 11,80 14,99
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 5,41 8,60 11,80 14,99
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Rožnov je vybudován veřejný vodovod. Všichni obyvatelé a rekreanti mají možnost odebírání pitné vody z veřejného vodovodu. Menšina je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu. Někteří obyvatelé a rekreanti stále využívají jako zdroj vody vlastní studnu, počet studní a kvalita vody v nich není známa.
Veřejný vodovod byl vybudován a zkolaudován v roce 2011. Pitná voda je do rozvodné vodovodní sítě dodávána z vodovodní soustavy Velichovky přes obec Habřina. Zdrojem této vody je vrt MS-10C na pozemku p.č. 558/2, k.ú. Hustířany v areálu úpravny vody. Hlavní řad je na vodovodní soustavu Velichovky - Habřina napojen na hranici k.ú. Neznášov a k.ú. Habřina, kde se rovněž nachází předávací místo a hlavní vodoměr pro obce Rožnov a Neznášov. Na hranici zastavěného území obce Neznášov (pod „Slaným kopcem“) je umístěna redukční stanice, regulující tlak ve vodovodní soustavě obce Rožnov a Neznášov. Celková délka řadu, z kterého je zásobována obec Rožnov a Neznášov, je 4614 metrů.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Ve výhledovém období se v obci Rožnov nepředpokládá žádný výrazný rozvoj vodovodů. Předpokládá se pouze zhotovení přípojek ze stávajícího řadu pro nově budované RD a pro RD, jejichž majitelé zatím neměli potřebu se na veřejný vodovod připojovat.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Rožnov nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou je zajištěno dohodou s firmou Městské vodovody a kanalizace Jaroměř, která vlastní pojízdnou cisternu určenou pouze k přepravě pitné vody. V krizových situacích je tato cisterna přistavena do míst přerušení dodávky vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rožnov - - - 200 215 245 265

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rožnov - - - 200 215 245 265

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 21,79 23,53 25,26 27,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 12,00 13,33 14,67 16,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V Rožnově je vybudovaná dešťová kanalizace, která je vyústěna do potoka Jordán (č.h.p. 1-01-04-010). Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Rožnov.
 
V srpnu 2016 byla v obci Rožnov a Neznášov dokončena a zkolaudována stavba splaškové kanalizace. Stavba slouží k odvádění a následnému čištění splaškových odpadních vod v obci. Čistírna odpadních vod je dimenzována na 440 EO (ekvivalentních osob), čistírna je umístěna na jižním okraji intravilánu obce Rožnov, na levém břehu potoka Jordán. Stokovou síť tvoří žebrovaný PP o celkové délce 4 488,5 metrů, z toho 2 140,09 metrů v Rožnově. Kanalizace je navržena jako gravitační. Odpadní vody jsou odváděny do čerpací stanice nacházející se v areálu čistírny odpadních vod. Z této čerpací stanice jsou přečerpávány pomocí výtlačného potrubí do samotné čistírny odpadních vod. Přečištěná odpadní voda je zaústěna do potoka Jordán.Vlastníkem a provozovatelem splaškové kanalizace je obec Rožnov.
Na splaškovou kanalizaci jsou napojeny skoro všichni obyvatelé a rekreanti v obci

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Ve výhledovém období se nepředpokládá žádný výrazný rozvoj kanalizační sítě. Předpokládá se pouze rozšíření stávající kanalizační sítě pro nově budované RD.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Rožnov 3 500,0 3 500,0 7 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Rožnov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva