Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Doubravice u České Skalice - CZ052.3605.5206.144371 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Rychnovek

Číslo obce PRVKUK 144371
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.144371
Kód obce 574406
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.144371.01 Doubravice u České Skalice 14437 144371

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Doubravice u České Skalice (268 m n. m.) leží na katastrálním území Doubravice u České Skalice (744379).
 
Trvale zde žije celkem 77 obyvatel.
 
Zástavba je liniově soustředěna podél místní komunikace.
 
Doubravice u České Skalice leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace obce Rychnovek

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Doubravice u České Skalice Trvale bydlící - - - 77 80 80 80
Přechodně bydlící - - - 12 12 12 12
Celkem - - - 89 92 92 92

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rychnovek 590 607 622 620 627 640 632 626 629 643 642 639 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Doubravice u České Skalice - - - 0 0 0 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Individuální zásobování vodou
V Doubravicích není vybudován veřejný vodovod. Všech 77 obyvatel a 12 rekreantů využívá vodu z domovních studní průměru 1000 – 1200 mm, převážně roubených kamenem, ale budovaných i z betonových skruží před i po roce 1930 do hloubky 6 – 10 m. Využívaná je zvodeň připovrchového rozpojení puklin slínovců a jílovitých vápenců jizerského souvrství, ale i kvartérní zvodeň v rámci hydrogeologického rajónu 422 Podorlická křída. V poslední době - od roku 2006 - si většina obyvatel nechala zřídit vrty jako alternativu ke stávajícím studním.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody ve studnách je dostatečné a kvalita vody dobrá.
Suché období letos a v minulých letech se neprojevilo na vydatnosti stávajících vodních zdrojů.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k odlehlosti sídelní jednotky, malému počtu zásobovaných obyvatel a z toho vyplývající výši finančních prostředků není navržena změna v zásobování obyvatel pitnou vodou. Pro zásobování obyvatelstva do roku 2030 je ponechán individuální způsob dodávky vody.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Doubravice u České Skalice nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližšího vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Česká Skalice (dovozová vzdálenost 4 km), nebo dovozem vody z vrtu J-1 Starý Ples (dovozová vzdálenost 7 km). Případně mohou být využity domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Doubravice u České Skalice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Doubravice u České Skalice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Doubravice mají vybudovanou sporadickou jednotnou kanalizaci, která odvádí odpadní vody 1 vyústí do řeky Úpy (č.h.p. 1-01-02-059), druhá výust ústí do bezejmenného levostranného přítoku (IDVT 10167697). Kanalizace byla vybudována v letech 1950 – 1960.
 
Produkované odpadní vody jsou do veřejné kanalizace svedeny převážně přes septiky s přepadem u jednotlivých nemovitostní. Na veřejnou kanalizaci je napojeno 12 nemovitostí. Ostatní nemovitosti vypouštějí předčištěné splaškové odpadní vody přímo do vodoteče.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Doubravice nemají centrální ČOV. Odpadní vody jsou čištěny v septicích s odtokem do kanalizace. Odpadní vody ze 4 ks septiků jsou vypouštěny do povrchových vod. Část  obyvatel je napojených na bezodtoké jímky, stejným způsobem jsou napojeni rekreanti. Septiky jsou různého stáří a technického stavu.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhujeme prohlídku stávající kanalizační sítě. Její případné využití pro navrhované koncepční řešení odvedení odpadních vod je podmíněno dobrým stavebně-technickým stavem.
 
Pro obec Doubravice není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálním zneškodněním odpadních vod. Z tohoto důvodu navrhujeme individuální způsoby nakládání a zneškodnění odpadních vod pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě s maximálním zřetelem na zachování dešťové vody v krajině.
 
Navrhujeme ponechat stávající způsob zneškodňování splaškových vod. V návaznosti na technický stav jednotlivých septiků provést jejich rekonstrukci a zároveň dostavbu filtru.
Jako možná varianta je náhrada septiků a jímek na vyvážení výstavbou domovních ČOV s odpovídajícím stupněm účinnosti (Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech).

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Doubravice u České Skalice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Doubravice u České Skalice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva