Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Brada - CZ052.3604.5207.124524 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Brada-Rybníček

Číslo obce PRVKUK 124524
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.124524
Kód obce 549100
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.124524.01 Brada 12452 124524

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Brada – Rybníček leží v severní části bývalého okresu Jičín ve vzdálenosti cca 3 km severně od města Jičín v nadmořských výškách 289 – 406 m n.m. Místní část Brada má 29 trvale bydlících obyvatel. V katastru této lokality se dále nachází cca 19 objektů určených pro individuální rekreaci. Obec Brada-Rybníček se nachází v CHKO Český Ráj    a také v CHOPAV Severočeská křída. Obcí protéká Kbelnický potok.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Kanalizační řád
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Informace obce Brada – Rybníček
Informace od provozovatele

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Brada Trvale bydlící - - - 29 33 41 41
Přechodně bydlící - - - 40 40 40 40
Celkem - - - 69 73 81 81

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Brada-Rybníček 132 124 133 136 134 134 149 150 147 148 161 165 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Brada - - - 25 33 41 41

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 3 3 4 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 5 5 6 7
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 2,82 3,20 3,57 3,95
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 2,41 2,73 3,05 3,38
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 2,00 2,27 2,53 2,80
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,41 0,46 0,52 0,57
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,41 0,46 0,52 0,57

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Brada - Rybníček má v současné době vybudován systém veřejného vodovodu. Výstavba vodovodu a vodojemu (včetně přivaděče z Prachova) byla dokončena v roce 2007. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Střeleč s napojením v lokalitě Prachov, kde je provedeno napojení na vodovodní řad PVC 160 mm. Voda je vedena přiváděcím řadem PVC 110 mm do VDJ Brada – Rybníček o objemu 200m3, ze kterého je obec gravitačně zásobena rozvodnou vodovodní sítí. Nejvyšší část obce je zásobena vyšším talkovým pásmem vodovodu z akumulační tlakové stanice, umístěné ve vodojemu. V katastru obce Střeleč se nachází zdroj tohoto vodovodu - vrt ST1-1A o vydatnosti 20 l/s. Vlastníkem vodovodu je Obec Brada-Rybníček a jeho provozovatelem je Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Jičín. Celková délka současné vodovodní sítě na území obce Brada-Rybníček činí cca 5,3 km.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování obce pitnou vodou zůstane zachován i v budoucnu. V následujících letech budou na vodovod dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody ve studních budou obyvatelé zásobeni vodou balenou nebo pomocí cisteren. Při problémech s kvalitou vody ve studních bude voda z nich použita nadále jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Brada - - - 0 33 41 41

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Brada - - - 0 0 0 41

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 1,31 2,61 3,92
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 1,62 3,24 4,86
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V celé obci Brada-Rybníček byla v roce 2018 dobudována nová oddílná splašková kanalizační síť o celkové délce cca 4,35 km a dimenzi potrubí DN 300 mm. Součástí této kanalizační sítě je i čerpací stanice odpadních vod umístěná v centrální části lokality Rybníček. Vlastníkem a provozovatelem této nové kanalizační sítě je Dobrovolný Svazek Obcí Brada-Rybníček a Kbelnice. Tato nová kanalizační síť je při západním okraji obce Kbelnice zaústěna do kanalizační sítě v této obci, která je dále zaústěna do kanalizační sítě města Jičín, která je zakončena centrální čistírnou odpadních vod s dostatečnou kapacitou pro toto řešení. Přečištěné odpadní vody jsou z této centrální ČOV jičín vypouštěny do blízké řeky Cidliny.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Systém odkanalizování obce zůstane zachován i v budoucnu. V následujících letech budou na kanalizaci dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících stok a bude prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Brada 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Brada - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva