Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Slatina nad Úpou - CZ052.3605.5209.149764 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Slatina nad Úpou

Číslo obce PRVKUK 149764
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.149764
Kód obce 574422
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2291
Červený Kostelec

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.149764.01 Slatina nad Úpou 14976 149764

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Slatina nad Úpou (312 - 401 m n. m.) leží na katastrálním území Slatina nad Úpou (749761).
Trvale zde žije celkem 279 obyvatel, přechodně 300 rekreantů.
Ve Slatině nad Úpou se eviduje celkem 200 domů, z toho trvale obydlených je 90, k rekreaci se využívá 110 domů.
Zástavba je uspořádána podél Slatinského potoka, obec má liniový tvar. Slatinský potok se zde vlévá zprava do Úpy.
ZD rozšířilo živočišnou výrobu – nový kravín byl vybudován v roce 2008. V časovém horizontu do roku 2030 se nepředpokládá výstavba hotelového ani jiného ubytovacího zařízení.
Zasahuje sem NPP Babiččino údolí.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVKUK“
Karty VUME, VUPE 2016, 2017
        Informace od zástupců obce
 
 
 
Základní sídelní jednotka Končiny (442 m n. m.) leží na katastrálním území Slatina nad Úpou (749761).
Trvale zde žije celkem 20 obyvatel a cca 60 rekreantů. V produktivním věku je 9 obyvatel a v postproduktivním věku 5.
Je zde evidováno celkem 25 domů, trvale obydlených je 9 domů a k rekreaci se využívá 16 objektů. Částečně sem zasahuje NPP Babiččino údolí.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVKUK“
Karty VUME, VUPE 2016, 2017
        Informace od zástupců obce
 
 
Základní sídelní jednotka Boušín (395 m n. m.) leží na katastrálním území Slatina nad Úpou (749761).
Trvale zde žije celkem 9 obyvatel, z toho v produktivním věku je 5 obyvatel.
V Boušíně je evidováno celkem 5 domů, z toho k rekreaci se využívají 3. Částečně sem zasahuje NPP Babiččino údolí.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVKUK“
Karty VUME, VUPE 2016, 2017
        Informace od zástupců obce
 

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slatina nad Úpou Trvale bydlící - - - 317 331 339 338
Přechodně bydlící - - - 371 370 370 370
Celkem - - - 688 701 709 708

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Slatina nad Úpou 292 293 301 305 304 307 301 303 296 298 307 312 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slatina nad Úpou - - - 370 380 400 400

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 45 47 48 50
Maximální potřeba vody m3/den - - - 51 52 52 53
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 45,00 46,50 48,00 49,50
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 51,00 50,50 50,00 49,50
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Slatina nad Úpou
V Slatině nad Úpou je vybudován Vodovod Hořičky, který je součástí Skupinového vodovodu Hořičky (viz Technická zpráva). Vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele.
 
Zásobování se děje přes akumulaci vodojemu o obsahu 55 m3 (VDJ Litoboř). Vodovod je zaveden do všech částí sídelní jednotky.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody z využívaného zdroje je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení chlornanem sodným v úpravně vody (Hygienické zabezpečení Mezilečí) v souladu s vyhláškou MZdr. č. 254/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.
 
Končiny
V ZSJ Končiny není obecní vodovod. Všichni obyvatelé využívají vodu z domovních studní budovaných z betonových skruží, jedné roubené kamenem, do průměru 1000–1200 mm, do hloubky 10-15 m.
Množství vody v domovních studních není dostatečné a kvalita není dobrá. Využívaná je zvodeň připovrchového rozpojení puklin spongilitických prachovců a jemnozrnných pískovců a prachovitých glaukonitických pískovců bělohorského souvrství, ale i kvartérní zvodeň v rámci hydrogeologického rajónu 515 Podkrkonošská pánev
 
Boušín
Vodovod – současný stav
V ZSJ Boušín je od roku 2006 vybudován obecní vodovod. Je zaveden do všech částí sídelní jednotky. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec.
Zhodnocení současného stavu
Množství vody z využívaného zdroje je pro stávající počet vodou zásobených obyvatel dostatečné.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Slatina
 
Navrhované řešení
Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost zdroje vody a příznivou jakost vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlornanem sodným.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2018 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.
 
 
Končiny
 
Vzhledem ke kvalitě a kvantitě vody ve studnách je napojení na vodovod potřebné.
Vzhledem k odlehlosti sídelní jednotky, malému počtu obyvatel a z toho vyplývající výši finančních prostředků je navržena změna v zásobování obyvatel pitnou vodou v závislosti na vybudování vodovodu v osadě Mečov, která s Končinami sousedí.
 
 
Boušín
 
V současné době je stav vyhovující a neuvažuje se o dalším rozšíření vodovodu.
 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Slatina nad Úpou, ani přilehlé části obce nemají vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajišťováno dodávkou pitné vody z vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Česká Skalice, příp. dovozem vody ze zdroje Černčice vrtu LT-4 (cca 20 km). Mohou být využity i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slatina nad Úpou - - - 80 80 80 80

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slatina nad Úpou - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 53,00 53,67 54,33 55,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 33,00 33,33 33,67 34,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Slatina
 
Kanalizace - současný stav
V Obci Slatina nad Úpou existuje cca 1300 m dešťové zastaralé kanalizace, kterou vlastní a provozuje Obec Slatina nad Úpou. Jedná se však o krátké, vzájemně nepropojené úseky, které ústí do povrchové vodoteče (Slatinský potok – č.h.p. 1-01-02-051). V obci rovněž existují úseky soukromé kanalizace. Produkované odpadní vody jsou do kanalizace svedeny přes septiky a DČOV u jednotlivých nemovitostí. Sídelní jednotka využívá také systémů příkopů, struh a propustků.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V Obci Slatina nad Úpou není centrální ČOV. Je zde vybudováno 103 ks bezodtokých jímek . Odpadní vody se vyváží na ČOV Červený Kostelec. Odpadní vody z 88 septiků a 25 DČOV  jsou polovinou vsakovány nebo vypouštěny do povrchové vodoteče (Slatinský potok 101-02-051). Stáří a technický stav jímek a septiků je různý, DČOV byly vybudovány v letech 2000 – 2003.
 
Končiny
Kanalizace - současný stav
V ZSJ Končiny není veřejná kanalizace. Sídelní jednotka využívá systémů příkopů, struh a propustků.
Čištění odpadních vod - současný stav
V ZSJ Končiny není centrální ČOV. Je vybudováno cca 15 ks bezodtokých jímek, jež se vyváží do velkých ČOV. Odpadní voda ze 4 septiků je vsakována. Stáří a technický stav jímek a septiků je různý. U č.p. 250 byla vybudována DČOV.
 
 
Boušín
V ZSJ Boušín není veřejná kanalizace. Sídelní jednotka využívá také systémů příkopů, struh a propustků.
Čištění odpadních vod - současný stav
V ZSJ Boušín není centrální ČOV. Je vybudováno 5 ks bezodtokých jímek a 1 DČOV. Stáří a technický stav jímek není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti. V případě zájmu obce lze akceptovat čištění odpadních vod na lokálních ČOV.
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.
      Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Červený Kostelec.
      V budoucnu je třeba hledat systémová řešení  (pasportizace individuálních zdrojů znečištění, centrální vyvážení septiků a jímek, popř. alternativní způsoby čištění jako jjsou vegetační čistírny s vertikálním průtokem a pulzním dávkovačem či jiné).

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Slatina nad Úpou 5 000,0 1 500,0 6 500,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Slatina nad Úpou - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva