Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Slavětín nad Metují - CZ052.3605.5211.150029 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Slavětín nad Metují

Číslo obce PRVKUK 150029
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5211.150029
Kód obce 574431
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1058 (5211)
Nové Město nad Metují
Číslo POU
Název POU
2259
Nové Město nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5211.150029.01 Slavětín nad Metují 15002 150029

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Slavětín nad Metují (267 – 288 m n. m.) leží na katastrálním území Slavětín nad Metují (750026).
 
Trvale zde žije 258 obyvatel, přechodně bydlících 13.
 
Celkem je zde evidováno 72 domů, trvale obydlených je 59, k rekreaci se využívá 13 domů. Zástavba je soustředěná podél místních komunikací, obec má liniový tvar. Do roku 2030 se nepředpokládá nová výstavba.  
Slavětín nad Metují leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Významnější průmyslové a zemědělské podniky:
ZEPO a.s. Bohuslavice – zemědělská výroba
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017-vodovod
Karty VUME+VUPE 2016-kanalizace, ČOV
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Náchod, 2018
Kanalizační řád Slavětín nad Metují; P.1 Situace; Ing. Zdeněk Brejcha – AZB; 10/2009

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slavětín nad Metují Trvale bydlící - - - 258 270 270 270
Přechodně bydlící - - - 13 13 13 13
Celkem - - - 271 283 283 283

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Slavětín nad Metují 234 247 264 267 270 260 263 259 263 266 267 264 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slavětín nad Metují - - - 242 254 254 254

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 28 28 28 28
Maximální potřeba vody m3/den - - - 50 50 50 50
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 29,49 29,98 30,46 30,95
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 27,50 27,96 28,41 28,87
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 27,50 28,56 29,62 30,68
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,99 2,02 2,05 2,08

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Vlastníkem a provozovatelem vodovodu Slavětín nad Metují o délce 4,073 km je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci Slavětín nad Metují. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, konkrétně provozní celek Náchod – Bohuslavice.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5211-750026-48172928-1/1
IČPE: 5211-750026-48172928-1/1-48172928
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 242
 
Vodovod Slavětín nad Metují zásobí vodou vodojem Horka 3 x 250 m3 s d. v. 322,5 m n. m., kam je voda dopravována z vodojemu Vysokov 1000 m3 s d. v. 429,0 m n. m., který je hlavním vodojem pro zásobení obyvatel Nového Města nad Metují a Bohuslavic. Z VDJ Horka je obec zásobována pitnou vodou. Vodovod je zaveden do všech částí obce.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Voda je zajištěna ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice. Skupinový vodovod je zásoben pitnou vodou ze zdrojové oblasti polické pánve, z vrtů VS-5, VS13 a VS-15, ze kterých je voda akumulována ve vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 . Z vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 (d.v. 569 m n. m.) je vedena hlavní trasa vodovodu do vodojemu Vysoká Srbská 1500 m3  (d.v. 495,5 m n. m).  Kromě přívodu z VDJ Teplice 3000 m3 je vodojem Vysoká Srbská 1500 m3 dále plněn z vrtů Nízká Srbská NV-11 a Nízká Srbská NV-12 a také z akumulace přečerpávací stanice Vysoká Srbská o obsahu 650 m3 , kam je přiváděna voda ze zdrojů Machovská studna, vrty Petrovičky V-15, NV-15 s NV-15a. Z vodojemu Vysoká Srbská je trasa hlavního zásobovacího a přiváděcího řadu vedena mezi obcemi Hronov a Žďárky do Náchodu a přes Náchod do vodojemu Vysokov 1000 m3 s d.v. 429,0 m n. m.
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého ve Vysoká Srbská a v Teplicích n. Metují.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroje vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 1 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel ostatní (nepoškozené) zdroje. V případě větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližší obce s fungujícím vodovodním systémem, nebo dovozem vody z vrtu LT-4 u Černčic (dovozová vzdálenost 7 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slavětín nad Metují - - - 258 270 270 270

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slavětín nad Metují - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 29,33 29,78 30,24 30,69
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 10,58 10,74 10,90 11,07
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Ve Slavětíně je vybudován jednotný gravitační kanalizační systém o celkové délce 3,577 km. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do místní vodoteče (č.h.p. 1-01-03-058) ústící do řeky Metuje. Produkované odpadní vody jsou do veřejné kanalizace vypouštěny z DČOV. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace a DČOV je Obec Slavětín nad Metují.
 
Základní data kanalizace:
IČME: 5211-750026-00273031-3/1
IČPE: 5211-750026-00273031-3/1-00273031
Délka jednotné kanalizace celkem: 3,577 km
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V Slavětíně není centrální ČOV. Je zde vybudována soustava 81 DČOV, na které je napojeno 258 obyvatel, tj. celá obec a které byly uvedeny do provozu postupně po roce 1998. Všechny DČOV byly již předány do vlastnictví občanů.
 
Základní data ČOV:
IČME: 5211-750026-00273031-4/1
IČPE: 5211-750026-00273031-4/1-00273031
Stupeň čištění odpadní vody: mechanicko-biologické
Projektovaná kapacita v EO: 300

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
 
Stávající stav odvádění a likvidace odpadních vod v obci je vyhovující. Kromě běžných provozních oprav a rekonstrukcí nenavrhujeme žádná další opatření.
 
V cílovém roce 2030 bude počet stávajících a nově napojených obyvatel: 270
 
na DČOV: 270

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Slavětín nad Metují 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Slavětín nad Metují - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva