Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Horní Dřevíč - CZ052.3605.5209.154814 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Stárkov

Číslo obce PRVKUK 154814
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.154814
Kód obce 574465
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2232
Hronov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.154814.01 Horní Dřevíč 15481 154814

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Horní Dřevíč (německy Ober Drewitsch) je vesnice, část města Stárkov v okrese Náchod. Nachází se asi 1,5 km na východ od Stárkova, po pravé straně údolí potoka Dřevíče. V roce 2009 zde bylo evidováno 69 adres.
 
Horní Dřevíč je také název katastrálního území o rozloze 3,41 km².[3]
 
Podklady:
VUME,VuPE 2017
Informace od starosty obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Dřevíč Trvale bydlící - - - 80 80 100 100
Přechodně bydlící - - - 60 60 80 80
Celkem - - - 140 140 180 180

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stárkov 650 629 628 621 619 630 637 633 642 644 657 652 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Dřevíč - - - 0 0 180 180

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 15 16 17 18
Maximální potřeba vody m3/den - - - 23 24 26 27
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 15,00 16,00 17,00 18,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 15,00 16,00 17,00 18,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V současnosti v obci není vybodován obecní vodovod. Zásobování vodou je řešeno vlastními studnami obyvatel. V letních obdobích se obec potýká s nedostatkem vody ve studnách. Kvalita vody ve studnách není známa.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k nedostatku vody ve studnách navrhujeme ve výhledu vybudování nového vodovodu v celé obcci Horní Dřevíč v délce cca 1,5km, napojením na vodovod Stárkov pod správou VAK Náchod. Další alternativou je napojení na vrt VS8 Dřevíč nebo NVS8 Dřevíček pod správou VAK Náchod, a.s., které slouží jako zdroje vody pro město Hronov..
Vzhledem k velikosti rozpočtu obce bude termín vybudování vodovodu záležet na ekonomické situaci obce a především množství získaných dotací.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie bude nouzové zásobování  obyvatel zajištěno dovozem pitné vody z veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. vodovod Stárkov či Velká Dřevíč. Další variantou bude dovoz vody balené.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Dřevíč - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Dřevíč - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 15,00 16,00 17,00 18,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 4,80 5,20 5,60 6,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V současné době v obci není vybudována obecní kanalizace. Využívá se pouze sítě příkopů, struh a propustků. V Horní Dřevíči není vybudována centrální ČOV. Odpadní vody z nemovitostí jsou z bezodtokých jímek a septiků vsakovány nebo odváženy na centrální ČOV Police nad Metují či ČOV Červený Kostelec. Stáří a technický stav jímek a septiků není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období se neuvažuje o výstavbě oddílné kanalizace v Horním Dřevíči z důvodu ekonomické náročnosti a rozprrostřené vzdálenosti zástavby.
Vybudování nové kanalizační sítě by se uvažovalo pouze v případě získaných dostatečně vysokých dotací.
Odpadní vody od těchto lokalit navrhujeme likvidovat individuálně na rekonstruovaných stávajících nepropustných jímkách na vyvážení a v nově vybudovaných jímkách, ve stávajících septicích doplněných zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Dřevíč 6 405,0 0,0 6 405,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Dřevíč - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva