Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Stárkov - CZ052.3605.5209.154831 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Stárkov

Číslo obce PRVKUK 154831
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.154831
Kód obce 574465
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2232
Hronov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.154831.01 Stárkov 15483 154831

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Stárkov (393 – 425 m n. m.) leží na katastrálním územím Stárkov (754838).
 
Stárkov má zástavbu radiokoncentricky seskupenou. Protéká zde potok Dřevíč a potok jívka.
 
Obec leží v CHKO Broumovsko. Stárkov a Horní Dřevíč částečně zasahuje do CHOPAV Polická pánev.
 
 
Podklady
VUME,VuPE 2017
Informace od starosty obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stárkov Trvale bydlící - - - 400 420 440 460
Přechodně bydlící - - - 100 100 100 100
Celkem - - - 500 520 540 560

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stárkov 650 629 628 621 619 630 637 633 642 644 657 652 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stárkov - - - 500 520 540 560

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 48 50 52 54
Maximální potřeba vody m3/den - - - 72 75 78 81
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 48,00 50,00 52,00 54,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 48,00 50,00 52,00 54,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Obec Stárkov zásobuje pitnou vodou Vodovod Stárkov, který vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
 
Vodovod Stárkov je zásoben vodou z vrtu VS-22, který je součástí zdrojů polické pánve. Z vrtu je voda čerpána přes vodovodní distribuční síť do akumulace VDJ Stárkov 100 m3 d.v. 482,00 m n.m., odkud je voda rozvodnými a zásobovacími řady gravitačně dodávána do spotřebiště. Zdravotní ošetření vody je zajištěno v čerpací stanici u vrtu chlorovacím zařízením typ PROMINENT.
 
Zdroj vody je vázaný na zvodeň v puklinově propustných slínitých prachovců spodního turonu. Jímací území Stárkov přísluší jižnímu zvodněnému systému polické pánve (hydrogeologický rajon 411 Polická pánev).
 
Jímací objekt, vrt VS-22, byl vyhlouben v roce 1987 a dosáhl hloubky 38,0 m. Do hloubky 1,5 m je popsána hnědá, prachovitá, povodňová hlína, do hloubky 2,5 m hrubozrnný štěrkopísek - kvartér, níže v rozsahu od 2,0 do 22,5 m prachovitý pískovec, do hloubky 30,0 m spongilitický vápenec, v konečné hloubce vrtu pak byl zastižen slínitý prachovec – spodní turon. Hloubení bylo prováděno průměry 610 – 346 mm. Vrt je vystrojen ocelovými zárubnicemi o průměru 273 mm, perforované v úseku 28,0 – 36,5 m. Vrtné mezikruží je vyplněno do hloubky 9,0 m jílovým těsněním, v úseku 9,0 – 10,0 m je písková vložka. Do konečné hloubky je vrt obsypán kačírkem zrnitosti 8 – 16 mm. Ve vrtu VS-22 byla naražená hladina podzemní vody v hloubce 10,5 m pod terénem a ustálená hladina v hloubce 6,8 m.
 
Vydatnost vrtu VS-22 ověřená čerpací zkouškou je 5,12 l/s při snížení 3 m od ustálené hladiny, 6,9 l/s při snížení 6 m od ustálené hladiny a 7,4 l/s při snížení 9 m.
 
Individuální zásobování vodou
Obyvatelé, kteří nejsou napojeni na vodovod využívají vodu z domovních studní. Využívaná je deluviální kvartérní zvodeň v rámci hydrogeologického rajónu 516 Dolnoslezská pánev (Chlívce, Bystré) a rajonu 411 Polická Pánev (Horní Dřevíč).
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody z využívaných zdrojů je pro stávající i výhledový počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
 
Dodávaná voda do obce Stárkov je hygienicky upravovaná chlornanem sodným (Hygienické zabezpečení Stárkov). Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou MZdr. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Koncepce zásobování vodou vodárenské skupiny Stárkov zůstane zachována. Výhledově je uvažováno s připojením Bystrého k Vodárenské soustavě Červený Kostelec. Ve Stárkově budou vybudovány požární nádrže, které budou dopuštěny vodou z veřejného vodovodního řadu. V krajových částech se i nadále předpokládá individuální zásobování ze stávajících zdrojů.
 
Zdroje vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlornanem sodným. Nevyhovující jakost dodávané vody z individuálních zdrojů navrhujeme řešit napojením na veřejné vodovody.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody ve Stárkově nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
Stávající objem zabezpečuje minimálně 60 % maximální denní potřeby vody v roce 2018. Vzhledem k plánované výstavbě dle ÚP navrhujeme přístavbu další komory vodojemu o objemu 100 m3 v místě stávajícího vodojemu Stárkov 1x100 m3.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav nenavrhujeme žádné změny.
 
Dále navrhujeme vybudování nového rozváděcího řadu PVC DN 80 o délce 0,48 km pro plánovanou novou výstavbu 13 RD v oblasti ,,Na Solovicích´´ v roce 2019.
 
Ve výhledu obce Chlivce je navrženo napojení vodovodu z okruhu vodárenské soustavy Červeného Kostelce, avšak z důvodu horší kvality vody se uvažuje též o variantě připojení vodovodu z vodovodu Stárkov. Toto řešení je zatím pouze ve fázi úvahy.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na jímacím objektu VS-22 veřejného vodovodu Stárkov bude pro nouzové zásobování připojených obyvatel zajištěno dovozem pitné vody z jiného veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. Česká Metuje (profil Vlásenka, dovozová vzdálenost 2,5 km), nebo dovozem vody ze zdroje Dědov NVS9 (dovozní vzdálenost cca 8 km). Totéž se týká i větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů. V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stárkov - - - 360 380 400 420

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stárkov - - - 360 380 400 420

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 48,00 50,00 52,00 54,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 30,00 31,00 32,00 33,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V obci Stárkov je vybudovaná jednotná kanalizační síť o celkové délce 2,566 km, po vybudování ČOV v roce 2015 používána již pouze jako dešťová.. Stoky z betonových trub DN 300-500 jsou volně zaústěny 7 vyúsťmi do místních vodotečí.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V obci Stárkov je vybudována centrální ČOV. Ve Stárkově jsou odpadní vody z nemovitostí odváděny do oddílné nebo jsou po přečištění v jímkách a DČOV zaústěny do recipientů. Odpadní vody od nepřipojených obyvatel jsou likvidovány individuálně v jímkách s následným odvozem na ČOV Náchod či ČOV Police n. M.  či v septicích se zemními filtry a vsakem předčištěných vod do recipientu., kterými je říčka Dřevíč č.h.p. 10103028, -026 a její pravostranný přítok Bysterský potok č.h.p. 10103027. Počet, stáří a technický stav jímek a septiků je není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V roce 2015 byla v obci vybudována nová mechanicko-biologická ČOV  s EO 600. Zároveň byla vybudována nová oddílná splašková kanalizace, částečně tlaková, částečně gravitační. Z tohoto důvodu se neuvažuje o zásadních rekonstrukcích. Obec uvažuje pouze o postupném rozšiřování oddílné kanalizace o oblast výstavby RD ,, Na Solovici´´, stávajících obyvatel v lokalitě pod ČOV a příápadném připojOVÁNÍ dalších místních částí a obyvatel obce.
 
V odlehlých lokalitách z ekonomických důvodů a velkých vzdáleností obec neuvažuje o připojení na novou kanalizaci.  
Odpadní vody od těchto lokalit navrhujeme likvidovat individuálně na rekonstruovaných stávajících nepropustných jímkách na vyvážení a v nově vybudovaných jímkách, ve stávajících septicích doplněných zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Police nad Metují.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Stárkov 3 212,0 3 753,0 6 965,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Stárkov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva