Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Bakov - CZ052.3605.5209.158518 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Studnice

Číslo obce PRVKUK 158518
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.158518
Kód obce 574481
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2267
Náchod

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.158518.01 Bakov 15851 158518

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Bakov (asi 380 m n. m.) se nachází na katastrálním území Řešetova Lhota (758531).
 
Trvale zde žije celkem 20 obyvatel a 28 rekreantů.
 
V Bakově je evidováno celkem 27 domů, z toho trvale obydlených je 18 a přechodně 9.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace, ČOV
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a kanalizace, VaK Náchod, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bakov Trvale bydlící - - - 20 20 20 20
Přechodně bydlící - - - 28 28 28 28
Celkem - - - 48 48 48 48

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Studnice 1080 1083 1096 1111 1124 1129 1137 1113 1101 1114 1135 1152 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bakov - - - 20 20 20 20

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 2 2 2 2
Maximální potřeba vody m3/den - - - 3 3 3 3
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 2,31 2,31 2,31 2,31
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 1,91 1,91 1,91 1,91
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 4,11 4,11 4,11 4,11
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,40 0,40 0,40 0,40

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
Ve ZSJ Bakov je vybudován Vodovod Studnice. Vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, konkrétně část provozního celku Náchod – Bohuslavice. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci.
 
Základní data vodovod:
IČME: 5209-758531-48172928-1/1
IČPE: 5209-758531-48172928-1/1-48172928
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 20
 
Vodovod je zásoben z vodojemu Všeliby 60 m3 s d. v. 408,71 m n. m. Voda je do vodojemu Všeliby čerpána čerpací stanící Řešetova Lhotam do které je přivedena voda z vodojemu Studnice 250 m3 s d. v. 380,0 m n. m., kam je voda dopravována z přerušovacího vodojemu Vysokov 1 000 m3 s d. v. 429,00 m n.m., který je na trase hlavního zásobovacího a přiváděcího řadu z VDJ Vysoká Srbská do Bohuslavic.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Voda je zajištěna ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice. Skupinový vodovod je zásoben pitnou vodou ze zdrojové oblasti polické pánve, z vrtů VS-5, VS13 a VS-15, ze kterých je voda akumulována ve vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 . Z vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 (d.v. 569 m n. m.) je vedena hlavní trasa vodovodu do vodojemu Vysoká Srbská 1500 m3 (d.v. 495,5 m n. m).  Kromě přívodu z VDJ Teplice 3000 m3 je vodojem Vysoká Srbská 1500 m3 dále plněn z vrtů Nízká Srbská NV-11 a Nízká Srbská NV-12 a také z akumulace přečerpávací stanice Vysoká Srbská o obsahu 650 m3 , kam je přiváděna voda ze zdrojů Machovská studna, vrty Petrovičky V-15, NV-15 s NV-15a. Z vodojemu Vysoká Srbská je trasa hlavního zásobovacího a přiváděcího řadu vedena mezi obcemi Hronov a Žďárky do Náchodu a přes Náchod do vodojemu Vysokov 1000 m3 s d.v. 429,0 m n. m.
Celková vydatnost zdrojů je 200 l/s.
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého ve Vysoké Srbské a v Teplicích n. Metují.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel ostatní (nepoškozené) zdroje. V případě větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližší obce s fungujícím vodovodním systémem, příp. dovozem vody ze zdroje Černčice vrtu LT-4 (dovozová vzdálenost 15 km. Pro nouzové zásobování budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bakov - - - 20 20 20 20

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bakov - - - 20 20 20 20

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,94 0,94 0,94 0,94
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,96 0,96 0,96 0,96
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
ZSJ Bakov má v současnosti vybudovaný systém jednotné gravitační kanalizace o délce 0,28 km. Vlastníkem kanalizace je částečně obec Studnice (kanalizace Studnice-Bakov), zčásti společnost Dubina s r.o. (kanalizace Bakov)  Provozovatelem obcí vlastněné kanalizace je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., kanalizaci vlastněnou spol. Dubina s r.o. si majitel provozuje sám.
 
Základní data kanalizace:
Název: Kanalizace Studnice-Bakov
IČME: 5209-758531-00273082-3/1
IČPE: 5209-758531-00273082-3/1-48172928
 
Název: Bakov
IČME: 5209-758531-60932848-3/1
IČPE: 5209-758531-60932848-3/2-60932848
 
Základní údaje ČOV:
IČME: 5209-758531-60932848-4/1
IČPE: 5209-758531-60932848-4/1-60932848
 
 
Produkované odpadní vody jsou do kanalizace svedeny přímo z jednotlivých nemovitostí a dále odváděny do obecní ČOV. Spoluvlastníkem jsou obec Studnice a Dubina s r.o. , provozovatelem ČOV je Dubina s r.o. Projektovaná kapacita ČOV je 40 EO. Čištění odpadních vod probíhá biologickým způsobem v plastové nádrži. Vybudovanými vestavbami je vytvořen prostor aktivační, denitrifikační a dosazovací – separační. Mechanické přečištění odpadní vody je zajištěno provzdušňovaným česlovým košem. Proces čištění probíhá nízkozatíženou aktivací s úplnou aerobní stabilizací kalu. Vyčištěná voda je odváděna od toku Olešnice.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V ZSJ Bakov navrhujeme prohlídku stávající kanalizační sítě. Její využití pro odvedení odpadních vod je podmíněno dobrým stavebně-technickým stavem. Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bakov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bakov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva