Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Studnice - CZ052.3605.5209.158542 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Studnice

Číslo obce PRVKUK 158542
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.158542
Kód obce 574481
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2267
Náchod

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.158542.01 Studnice 15854 158542

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Studnice (334 – 398 m n. m.) se nachází na katastrálním území Studnice u Náchoda (758540).
 
Trvale zde žije celkem 381 obyvatel, přechodně 35 obyvatel.
 
V ZSJ je evidováno celkem 150 domů, z toho trvale obydlených je 118 a k rekreaci slouží 32 objektů. ZSJ má radiokoncentrický tvar. Na katastrálním území Studnice leží Studnický rybník.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace, ČOV
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a kanalizace, VaK Náchod 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Studnice Trvale bydlící - - - 381 387 393 400
Přechodně bydlící - - - 35 35 35 35
Celkem - - - 416 422 428 435

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Studnice 1080 1083 1096 1111 1124 1129 1137 1113 1101 1114 1135 1152 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Studnice - - - 381 387 393 400

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 44 46 47 48
Maximální potřeba vody m3/den - - - 53 55 56 58
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 44,04 45,51 46,98 48,45
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 36,42 37,02 37,63 38,23
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 36,42 37,02 37,63 38,23
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 7,63 7,75 7,88 8,01

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
Ve Studnici je vybudován Vodovod Studnice. Vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, konkrétně část provozního celku Náchod – Bohuslavice.Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci.
 
Základní data vodovod:
IČME: 5209-758531-48172928-1/1
IČPE: 5209-758531-48172928-1/1-48172928
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 381
 
Vodovod je zásoben z vodojemu Studnice 250 m3 s d. v. 380,0 m n. m., kam je voda dopravována z přerušovacího vodojemu Vysokov 1 000 m3 s d. v. 429,00 m n.m., který je na trase hlavního zásobovacího a přiváděcího řadu z VDJ Vysoká Srbská do Bohuslavic.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Voda je zajištěna ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice. Skupinový vodovod je zásoben pitnou vodou ze zdrojové oblasti polické pánve, z vrtů VS-5, VS13 a VS-15, ze kterých je voda akumulována ve vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 . Z vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 (d.v. 569 m n. m.) je vedena hlavní trasa vodovodu do vodojemu Vysoká Srbská 1500 m3  (d.v. 495,5 m n. m).  Kromě přívodu z VDJ Teplice 3000 m3 je vodojem Vysoká Srbská 1500 m3 dále plněn z vrtů Nízká Srbská NV-11 a Nízká Srbská NV-12 a také z akumulace přečerpávací stanice Vysoká Srbská o obsahu 650 m3 , kam je přiváděna voda ze zdrojů Machovská studna, vrty Petrovičky V-15, NV-15 s NV-15a. Z vodojemu Vysoká Srbská je trasa hlavního zásobovacího a přiváděcího řadu vedena mezi obcemi Hronov a Žďárky do Náchodu a přes Náchod do vodojemu Vysokov 1000 m3 s d.v. 429,0 m n. m.
 
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého ve Vysoké Srbské a v Teplicích n. Metují.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Množství vody ve studních dostačuje jen z části a informace o kvalitě nejsou k dispozici.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Zdroje vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme pro ZSJ Studnice s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody ve vodovodu Studnice umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
  
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě v ZSJ Studnice je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.
 
.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel ostatní (nepoškozené) zdroje. V případě větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližší obce s fungujícím vodovodním systémem, příp. dovozem vody ze zdroje Černčice vrtu LT-4 (dovozová vzdálenost 12 km). Pro nouzové zásobování budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Studnice - - - 350 350 393 400

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Studnice - - - 109 109 152 159

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 71,60 75,01 78,42 81,83
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 15,23 15,96 16,68 17,41
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V ZSJ Studnice je vybudována jednotná gravitační kanalizační síť, která je rozdělená na dvě části. Jedna je zakončena ve Studnici v komunální ČOV, v druhé je potrubí vyústěno do bezejmenné vodoteče. Vlastníkem je Obec Studnice, provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Produkované odpadní vody jsou do kanalizace svedeny přímo z jednotlivých nemovitostí, toto platí pro kanalizaci zakončenou ČOV. Do kanalizace zakončené volnou výustí jsou odpadní vody z jednotlivých nemovistosí svedeny přes DČOV  nebo septiky. Nekteré nemovitosti využívajíc k likvidaci odpadní vody jímky s následným odvozem. Obec využívá také systému propustků, struh a příkopů. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků jsou odváženy k likvidaci na ČOV Náchod - Bražec.
 
Základní data kanalizace Studnice:
IČME:5209-758540-00273082-3/1
IČPE:5209-758540-00273082-3/1-48172928
počet připojených osob: 109
vypouštění odpadních vod na ČOV
 
 
Základní data kanalizace Studnice-volné:
IČME:5209-758540-00273082-3/2
IČPE:5209-758540-00273082-3/2-48172928
počet připojených osob: 241
vypouštění do odpadních vod do vodního recipientu
 
Na ČOV přitékají odpadní vody z jednotné kanalizační sítě. Majitelem ČOV je Obec Studnice, provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod a.s. Čistírna je mechanicko-biologická s projektovanou kapacitou 267 EO. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Olešnice ř.km 5,02 č.h.p. 1-01-02-054.
 
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Základní data ČOV Studnice:
IČME:5209-758540-00273082
IČPE:5209-758540-00273082-4/1-48172928
počet připojených osob: 109
 
  
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Obec vypracovává studii nové splaškové kanalizace k nahrazení kanalizace zakončené volnou výustí. Nová splašková kanalizace bude napojena na splaškovou kanalizaci v ZSJ Zblov, která je následně napojena na kanalizaci města Česká Skalice a odvádí odpadní vody na ČOV Česká Skalice.
Obec musí na základě požadavku správního orgánu vyřešit kanalizaci zakončenou volnou výustí, záměrem je nahrazení této kanalizace novou splaškovou kanalizací s odvedením odpadních vod do ZSJ Zblov, která je napojena na ČOV Česká Skalice. Aktuálně má obec zadanou studii, která tento záměr posoudí z technicko-ekonomického hlediska.
V ZSJ Studnice navrhujeme prohlídku stávající kanalizační sítě. Její využití pro odvedení odpadních vod je podmíněno dobrým stavebně-technickým stavem. Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Náchod - Bražec.
  
 
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Studnice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Studnice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva