Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Zblov - CZ052.3605.5209.158569 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Studnice

Číslo obce PRVKUK 158569
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.158569
Kód obce 574481
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2267
Náchod

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.158569.01 Zblov 15856 158569

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Zblov (298 – 318 m n. m.) se nachází na katastrálním území Studnice u Náchoda (758540).
 
Trvale zde žije celkem 54 obyvatel, rekreačně 6 obyvatel.
 
Eviduje se zde celkem 34 domů, z toho trvale obydlených je 27 a k rekreaci slouží 7 objektů. Zástavba je soustředěna podél místní komunikace spojující Zblov a Zlíč.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu, 2018
Pasport kanalizace místních částí Řešetova Lhota, Třtice, Všeliby, a Zblov obce Studnice; Josef Veselý, projekční kancelář; 01/2008

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zblov Trvale bydlící - - - 54 58 60 60
Přechodně bydlící - - - 6 6 6 6
Celkem - - - 60 64 66 66

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Studnice 1080 1083 1096 1111 1124 1129 1137 1113 1101 1114 1135 1152 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zblov - - - 48 52 54 54

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
ZSJ Zblov je vybudován vodovod, který je součástí skupinového Vodovodu Česká Skalice. Celková délka vodovodu je 0,79 km. Vlastníkem je Obec Skalice, provozovatelem společnost Českoskalické vodárny s r.o.
 
Základní údaje vodovod:
IČME:5209-758540-00273082-1/1
vodovod nemá IČPE, je součástí vodovodu Česká Skalice (IČPE: 5209-621684-0027259791-1/1-27481557)
Počet zásobovaných obyvatel: 48
 
 
Vodovod Česká Skalice je zásoben pitnou vodou z akumulace vodojemu Skaličan 650 m3 s d. v. 285,6 m n. m., kam přitéká voda ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice. Z vodojemu je vedena přiváděcím řadem do úpravny vody, kde je smíchána s podzemní vodou z vrtu J-9 a provedena chlorace, odželeznění a odstranění CO2, TCE a PCE. Odtud je upravená voda čerpána přes rozvodnou síť do hlavního vodojemu V Sadech 2 000 m3 s d. v. 351,5 m n. m. a následně rozvodnými řady dodávána do spotřebiště. Studna Pivovarská je v trvalém provozu a dodává vodu do vodojemu V Sadech přes síť.
 
Individuální zásobování vodou
Obyvatelé nenapojení na vodovod využívají vodu z domovních studní.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v úpravně vody (Česká Skalice) v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004..
 
Množství vody ve studních dostačuje jen z části, informace o kvalitě nejsou k dispozici.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Zdroje vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.
 
Obec uvažuje s vložením vodovodního řadu Zblov do VaK Náchod a.s. a připojením na vodovodní řad Studnice. Propojení vodovodních řadů bude provedeno při výstavbě nové splaškové kanalizace, uložením potrubí do stejného výkopu.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Česká Skalice, bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno nepoškozeným zdrojem. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dodávkou pitné vody ze skupinového vodovodu Teplice n.M-Náchod-Bohuslavice, příp. dovozem vody ze zdroje Černčice vrtu LT-4 (cca 11 km). Pro nouzové zásobování budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zblov - - - 54 58 60 60

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zblov - - - 54 58 60 60

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 4,81 4,99 5,17 5,35
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V ZSJ Zblov je vybudována splašková gravitační  kanalizace o délce 1,71 km. Vlastníkem a provozovatelem je Obec Studnice a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.  
 
Základní údaje kanalizace:
Název kanalizace: Kanalizace Studnice - Zblov
IČME: 5209-758540-00273082-3/3
IČPE: 5209-758540-00273082-3/3-48172928
Počet trvale napojených trvalých obyvatel: 54
 
Odpadní voda je odváděna splaškovou kanalizací mimo obec do České Skalice a následně je čištěna na ČOV Česká Skalice, IČME: 5209-621684-00272591-4/1 ve vlastnictví Českoskalické vodárny s r.o.  Bližší informace nejsou známy.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V ZSJ Zblov nejsou navrhované žádné investice. Současný stav kanalizační sítě je vyhovující, navrhujeme pouze běžné provozní opravy kanalizace.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zblov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zblov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva