Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Starkoč - CZ052.3605.5209.188387 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Studnice

Číslo obce PRVKUK 188387
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.188387
Kód obce 574481
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2267
Náchod

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.188387.01 Starkoč 18838 188387

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Starkoč (351 - 363 m n. m.) se nachází na katastrálním území Starkoč u Vysokova (788384).
 
Trvale zde žije celkem 301 obyvatel, přechodně 24 obyvatel.
 
V uvedených základních sídelních jednotkách je evidováno celkem 117 domů, trvale obydlených je 70, k rekreaci slouží 27 objektů. Zástavba ZSJ Starkoč má rozptýlený charakter, většinou je lokalizována podél uliční sítě. Protéká tudy Rovenský potok.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu, VaK Náchod 2018
Kanalizační řád stokové sítě osady Starkoč – obce Studnice; Josef Veselý, projekční kancelář; 09/2006
Koncepce výstavby nové kanalizační sítě, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Starkoč Trvale bydlící - - - 350 - - -
Přechodně bydlící - - - 85 - - -
Celkem - - - 435 - - -

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Studnice 1080 1083 1096 1111 1124 1129 1137 1113 1101 1114 1135 1152 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Starkoč - - - 301 305 308 310

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 35 35 36 36
Maximální potřeba vody m3/den - - - 42 42 43 44
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 34,80 35,30 35,81 36,31
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 28,77 29,06 29,34 29,63
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 28,77 29,06 29,34 29,63
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 6,02 6,08 6,14 6,21

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
Ve ZSJ Starkoč je vybudován Vodovod Studnice. Vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, konkrétně část provozního celku Náchod – Bohuslavice. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci.
 
Základní data vodovod:
IČME: 5209-758531-48172928-1/1
IČPE: 5209-758531-48172928-1/1-48172928
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 301
 
Vodovod je zásoben z vodojemu Studnice 250 m3 s d. v. 380,0 m n. m., kam je voda dopravována z přerušovacího vodojemu Vysokov 1 000 m3 s d. v. 429,00 m n.m., který je na trase hlavního zásobovacího a přiváděcího řadu z VDJ Vysoká Srbská do Bohuslavic.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Voda je zajištěna ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice. Skupinový vodovod je zásoben pitnou vodou ze zdrojové oblasti polické pánve, z vrtů VS-5, VS13 a VS-15, ze kterých je voda akumulována ve vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 . Z vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 (d.v. 569 m n. m.) je vedena hlavní trasa vodovodu do vodojemu Vysoká Srbská 1500 m3  (d.v. 495,5 m n. m).  Kromě přívodu z VDJ Teplice 3000 m3 je vodojem Vysoká Srbská 1500 m3 dále plněn z vrtů Nízká Srbská NV-11 a Nízká Srbská NV-12 a také z akumulace přečerpávací stanice Vysoká Srbská o obsahu 650 m3 , kam je přiváděna voda ze zdrojů Machovská studna, vrty Petrovičky V-15, NV-15 s NV-15a. Z vodojemu Vysoká Srbská je trasa hlavního zásobovacího a přiváděcího řadu vedena mezi obcemi Hronov a Žďárky do Náchodu a přes Náchod do vodojemu Vysokov 1000 m3 s d.v. 429,0 m n. m.
 
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého ve Vysoké Srbské a v Teplicích n. Metují.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Množství vody ve studních dostačuje jen z části a informace o kvalitě nejsou k dispozici.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroje vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok. Doporučujeme napojení domovními přípojkami zbývajících v současnosti individuálně zásobovaných obyvatel na vodovod pro veřejnou potřebu.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel ostatní (nepoškozené) zdroje. V případě větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližší obce s fungujícím vodovodním systémem, příp. dovozem vody ze zdroje Černčice vrtu LT-4 (cca 11 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Starkoč - - - 301 301 310 310

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Starkoč - - - 0 - - 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V ZSJ Starkoč je vybudován úsek jednotné gravitační kanalizace Studnice-volné. Vlastníkem je Obec Studnice a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
 
Základní data kanalizace Studnice-volné:
IČME:5209-758540-00273082-3/2
IČPE:5209-758540-00273082-3/2-48172928
počet připojených osob: 301
vypouštění do odpadních vod do vodního recipientu
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V ZSJ Starkoč není obecní ČOV.  Produkované odpadní vody jsou do kanalizace svedeny převážně přes septiky u jednotlivých nemovitostí . Do kanalizace je také zaústěn odtok z DČOV. Kanalizace je zaústěna do Rovenského potoka, č.h.p. 1-1-03-055. Odpadní vody od  rekreantů jsou akumulovány v jímkách.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Je výhledově plánované vybudování splaškové oddílné kanalizace, ze které budou odpadní vody přečerpávány do plánované kanalizace Vysokov, odkud bude odpadní voda odvedena na ČOV Nové Město nad Metují. Do Vysokova budou splaškové vody přečerpány ČS s výtlakem DN 80 v délce cca 0,590 km. Předpokládaný termín realizace je po roce 2030.
Dále navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Starkoč 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Starkoč - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva