Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Slavný - CZ052.3605.5209.159328 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Suchý Důl

Číslo obce PRVKUK 159328
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.159328
Kód obce 574490
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2275
Police nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.159328.01 Slavný 15932 159328

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Slavný (580 – 626 m n. m.) se rozkládá na katastrálním území Slavný (759325) s  katastrální výměrou 368 ha.
 
Trvale zde žije celkem 52 obyvatel a přechodně 26 rekreantů. Do roku 2030 není předpokládán nárůst obyvatel.
 
V Slavném je evidováno celkem 34 domů, z toho trvale obydlených je 19, k rekreaci se využívá 13 domů. Zástavba má radiokoncentrický půdorys, většinou je seskupena podél místních komunikací.
 
ZSJ Slavný leží v CHKO Broumovsko a CHOPAV Polická pánev a také poblíž NPR Broumovské stěny.
 

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slavný Trvale bydlící - - - 52 52 52 52
Přechodně bydlící - - - 26 26 26 26
Celkem - - - 78 78 78 78

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Suchý Důl 429 426 425 423 417 420 413 413 413 418 411 404 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slavný - - - 52 52 52 52

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 11 11 11 11
Maximální potřeba vody m3/den - - - 14 14 14 14
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 11,46 11,46 11,46 11,46
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 7,85 7,85 7,85 7,85
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 7,85 7,85 7,85 7,85
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,61 3,61 3,61 3,61

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
V ZSJ Slavný je vybudován vodovod, jehož vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, v současnosti je ale ze 100 % pokryt vodou z prameniště Machov.
 
Základní data vodovod Suchý důl:
Identifikační číslo majetkové evidence: 5209-759333-48172928-1/1
Identifikační číslo provozní evidence: 5209-759333-48172928-1/1-48172928
 
Zdrojem pitné vody pro Vodovod Suchý Důl jsou pramenní zářezy z pramenišť Machov „Pod Sypací skálou“ a „Na Bahnech“. Z horní sběrny je nejdříve zásobován vodojem Bělý 60 m3 s d. v. 526,00 m n. m a následně VDJ Slavný 250 m3 s d. v. 632,60 m n. m. Odtud je voda prostřednictvím zásobovacích a rozvodných řadů dodávána do spotřebiště. Přebytečná voda je využívána pro spotřebiště Suchý Důl.
 
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody je pro stávající i výhledový počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody po hygienickém zabezpečení chlornanem sodným (Hygienické zabezpečení Slavný, IČME: 5209-759325-48172928-2/1, IČPE: 5209-759325-48172928-2/1-48172928) je v souladu  v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která nabyla účinnosti dne 30. 4. 2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
V současné době klesla kapacita zdroje, uvažuje se proto s jeho rekonstrukcí.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlornanem sodným.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dodávkou pitné vody z nejbližšího místa s fungující dodávkou pitné vody, dovozem vody ze zdroje ČS NV 17 Hlavňov (dovozová vzdálenost cca 4 km) nebo dovozem balené vody. V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slavný - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slavný - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V ZSJ Slavný není veřejná kanalizace, pouze v části jsou zatrubněné příkopy a místní vodoteč na odvádění dešťových vod se zaústěním do Ledhuje č.h.p. 1-01-03-018. Část produkovaných odpadních vod je přesto svedena do tohoto potrubí přes septiky a DČOV u jednotlivých nemovitostí. Obec využívá také systému propustků, struh a příkopů.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V ZSJ Slavný není obecní ČOV. Odpadní vody ze 14 septiků a 2 DČOV  jsou svedeny do potrubí a dále vsakovány nebo odváděny do recipientu, kterým je říčka Ledhuje č.h.p. 1-01-03-018. Obsah 14 bezodtokých jímek  je odvážen na likvidaci do ČOV Police nad Metují. Způsob likvidace odpadních vod u ostatních rekreantů není znám. Stáří a technický stav septiků není znám.
Obec podává každoroční hlášení do ISPOP.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Pro sídelní jednotky dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády  č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Police nad Metují.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Slavný 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Slavný - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva