Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Suchý Důl - CZ052.3605.5209.159336 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Suchý Důl

Číslo obce PRVKUK 159336
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.159336
Kód obce 574490
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2275
Police nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.159336.01 Suchý Důl 15933 159336

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Suchý Důl (531 – 502 m n. m.) se rozkládá na katastrálním území Suchý Důl (759333) s katastrální výměrou 959 ha.
 
Trvale zde žije celkem 370 obyvatel, přechodně 72 rekreantů.  
 
V Suchém Dole je evidováno celkem 162 domů, z toho trvale obydlených je 106 a k rekreaci se využívá 36 objektů. Osou ZSJ je protékající říčka Ledhujka, popř. místní komunikace. Obec má liniový půdorys. V obci jsou ubytovací zařízení s kapacitou 35 lůžek. Do roku 2030 není plánována žádná nová výstavba.
 
Suchý Důl leží v CHKO Broumovsko a CHOPAV Polická pánev. Poblíž se nachází NPR Broumovské stěny.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Suchý Důl Trvale bydlící - - - 370 370 370 370
Přechodně bydlící - - - 72 72 72 72
Celkem - - - 442 442 442 442

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Suchý Důl 429 426 425 423 417 420 413 413 413 418 411 404 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Suchý Důl - - - 370 370 370 370

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 82 82 82 82
Maximální potřeba vody m3/den - - - 98 98 98 98
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 81,52 81,52 81,52 81,52
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 55,83 55,83 55,83 55,83
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 55,83 55,83 55,83 55,83
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 25,69 25,69 25,69 25,69

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
V ZSJ Suchý Důl je vybudován vodovod, jehož vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice.
 
Základní data vodovod Suchý důl:
Identifikační číslo majetkové evidence: 5209-759333-48172928-1/1
Identifikační číslo provozní evidence: 5209-759333-48172928-1/1-48172928
 
Zdrojem pitné vody pro Vodovod Suchý Důl (nízké pásmo) je ČS VS 17 Hlavňov, jež je součástí zásobované oblasti a je napojena na vodovodní řad v obci Hlavňov, jež je propojen s vodovodem Suchý Důl ( VDJ Suchý Důl 20 m3  s d. v. 588,30 m n. m. Dále je pitná voda dodávána z  pramenních zářezů z prameniště Machov, které jsou svedeny do sběrny „Bahna“. Následně voda zásobuje obec Bělý, natéká do VDJ Slavný a přes spotřebiště natéká do VDJ Suchý Důl 20 m3  s d. v. 588,30 m n. m
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody je pro stávající i výhledový počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody po hygienickém zabezpečení chlornanem sodným (Hygienické zabezpečení Slavný, IČME: 5209-759325-48172928-2/1, IČPE: 5209-759325-48172928-2/1-48172928) je v souladu  v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která nabyla účinnosti dne 30. 4. 2004.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost zdroje vody a příznivou jakost vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlornanem sodným.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
Vzhledem k tomu, že stávající VDJ má objem pouze 20 m3, je v plánu (úvaha) stavba nového VDJ.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů provozního celku Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dodávkou pitné vody z nejbližšího místa s fungující dodávkou pitné vody nebo dovozem ze spotřebiště města Police nad Metují (dovozová vzdálenost 4 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Suchý Důl - - - 0 0 0 370

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Suchý Důl - - - 0 0 0 370

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V ZSJ Suchý Důl není veřejná kanalizace, pouze v části jsou zatrubněné příkopy na odvádění dešťových vod se zaústěním do Ledhuje č.h.p. 1-01-03-018. Část produkovaných odpadních vod je přesto svedena do tohoto potrubí přes septiky a DČOV u jednotlivých nemovitostí. Obec využívá také systému propustků, struh a příkopů.
 
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V ZSJ Suchý Důl není obecní ČOV. Odpadní vody ze 60 septiků a 8 DČOV  jsou svedeny do kanalizace a dále odváděny do recipientu, kterým je říčka Ledhuje č.h.p. 1-01-03-018. Obsah 18 bezodtokých jímek  je stejně, jako odpadní vody vyprodukované rekreanty, odvážen na likvidaci do ČOV Police nad Metují. Stáří a technický stav septiků není znám.
Obec podává každoroční hlášení do ISPOP.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Navrhujeme odvedení odpadních vod na centrální ČOV Police nad Metují. Bude se jednat o gravitační kanalizaci, jejíž průběh je navržen podél toku řeky Ledhujky.
 
Návrh vychází z několika získaných údajů:
nevyužitá kapacita ČOV Police nad Metují
menší náklady na provoz než při provozování lokálních ČOV
 
Vzhledem k tomu, že v ZSJ Suchý Důl jsou pouze zatrubněné příkopy je navržena splašková kanalizace PVC DN 300 o celkové délce 3,8 km s odvedením odpadních vod od všech obyvatel obce na stávající centrální mechanicko-biologickou ČOV Police nad Metují.
 
Všechna výše uvedená navrhovaná opatření jsou navržena k realizaci v letech 2029 až 2030.
 
Do roku realizace napojení se předpokládá likvidace odpadních vod individuálním způsobem na rekonstruovaných stávajících nepropustných jímkách na vyvážení a v nově vybudovaných jímkách, ve stávajících septicích doplněných zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády  č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Police nad Metují.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
V cílovém roce 2030 bude počet stávajících a nově napojených obyvatel:
 
na centrální ČOV Police nad Metují 370
na DČOV a septiky se zemním filtrem 0
na jímky 0

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Suchý Důl 0,0 15 762,4 15 762,4

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Suchý Důl - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva