Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dílce - CZ052.3604.5207.124532 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Dílce

Číslo obce PRVKUK 124532
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.124532
Kód obce 549118
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.124532.01 Dílce 12453 124532

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Dílce leží v severní části bývalého okresu Jičín 2 km severně od města Jičín v nadmořských výškách 285 – 289 m n.m. Obec má 42 trvale bydlících obyvatel v 15 domech vedených pro trvalé bydlení. V následném období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný dotazník "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dílce Trvale bydlící - - - 60 65 65 65
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 80 85 85 85

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dílce 46 50 48 50 53 51 52 54 55 58 59 59 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dílce - - - 0 0 0 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Dílce není v součastné době vybudován žádný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně, pomocí domovních studní. V součastné době nejsou známi žádné výrazné problémy se zásobami vody ve studních, pouze ve velmi suchých letních měsících dochází k nedostatkům vody v místních zdrojích.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v obci ponechán stávající systém zásobování obyvatel vodou.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody ve studních budou obyvatelé zásobeni pomocí vody balené nebo cisteren. Při kvalitativních problémech bude voda ze studní použita jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dílce - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dílce - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 4,58 5,32 6,05 6,79
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,87 3,33 3,79 4,25
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci není vybudován jednotný způsob likvidace odpadních vod. Jsou vybudovány pouze úseky dešťové kanalizace. U některých nemovitosti jsou vybudovány domovní čistírny odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v celém následném období ponechán stávající systém likvidace odpadních vod. U nových objektů budou budovány čistící zařízení nebo bezodtoké jímky na vyvážení.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dílce 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dílce - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva