Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dědov - CZ052.3605.5201.166316 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Teplice nad Metují

Číslo obce PRVKUK 166316
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5201.166316
Kód obce 574538
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1031 (5201)
Broumov
Číslo POU
Název POU
2283
Teplice nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5201.166316.01 Dědov 16631 166316

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Dědov (448 - 452 m n. m.) leží na katastrálním území Dědov (766313).
 
Trvale zde žije celkem 45 obyvatel a cca 35 rekreantů.
 
Zástavba je soustředěna v údolí Metuje (č.h.p. 1-01-03-011), ponejvíce podél místní komunikace.
 
ZSJ leží v CHKO Broumovsko.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Náchod, 2018
Zákres nového vodovodu,Vak Náchod, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dědov Trvale bydlící - - - 45 44 43 41
Přechodně bydlící - - - 35 35 35 35
Celkem - - - 80 79 78 76

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Teplice nad Metují 1763 1734 1717 1692 1700 1691 1696 1668 1648 1626 1616 1613 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dědov - - - 5 5 43 41

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 1 4 7 10
Maximální potřeba vody m3/den - - - 1 5 9 12
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 1,24 4,20 7,16 10,13
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 1,07 3,64 6,21 8,78
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 1,07 25,89 50,70 75,52
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,16 3,97 7,78 11,58

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Zhruba 10 % obyvatel sídelní jednotky Dědov je zásobeno pitnou vodou z vodovodu Česká Metuje. Voda je do spotřebiště odebírána z přiváděcího řadu mezi ČS Dědov a vodojemem Dědov 100 m3 s d.v. 496,7 m n. m. Jeden zásobní řad vede i z ČS Dědov podél Metuje. Vodovod vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5209-621625-48172928-1/1
IČPE: 5209-621625-48172928-1/1-48172928
 
Zdrojem pitné vody pro místní Vodovod Česká Metuje je vrt NVS-9. Z vybudované čerpací stanice a prostřednictvím výtlačného řadu je voda čerpána do akumulace vodojemu Dědov 100 m3 s d. v. 496,70 m n. m.
 
Zdrojem vody je zvodeň vázaná na prachovo-písčité, jílovité spongility s polohami rohovců, které jsou součástí hydrogeologického rajónu 411 Podorlická pánev.
Jímací objekt vrt NVS-9 (č.67) je situován při jihovýchodním okraji obce Dědov, cca 100 m jihozápadně od železniční zastávky Dědov v dolní části levého údolního svahu Metuje mezi silnicí a železnicí. Vrt NVS-9 je jediným zdrojem samostatného vodovodu pro Českou Metuji. Vrt NVS-9 byl realizován v roce 1973 v nadmořské výšce 449,68 m a dosahuje hloubky 158,0 m (jako náhradní vrt VS-9). Do 2,0 m hloubky se nachází jílovito-písčitá zemina (kvartér). V intervalu hloubek 2,0 - 8,0 m byly popsány jemnozrnné slínité pískovce, pravděpodobně karbonátové souvrství kolektoru jizerských pískovců. V 8,0 - 70,0 m bylo zastiženo těleso izolátoru (spongilitické slínovce, písčité slínovce), které nasedá na pravděpodobně rohovcové souvrství (70,0 - 80,0 m spongilitické vápence s polohami rohovců). V hloubce 80,0 - 100,0 m byly zastiženy písčité spongilitické slínovce a písčité slínovce. V rozsahu 100,0 - 116,0 m bylo již zcela zasaženo těleso izolátoru, reprezentované prachovými vápnitými jílovci. Ty nasedají na psamitické souvrství středně zrnitých kaolinických pískovců (116,0 - 146,0 m). Při bázi vrtu, v hloubce 146,0 až 158,0 m, byly popsány béžové, rezavě skvrnité kaolinické pískovce bohdašínského souvrství. Vrt je do hloubky 80,6 m vystrojen plnou pažnicí o průměru 377 mm, hlouběji pak o průměru 273 mm, střídavě plnou a perforovanou. Úsek v rozsahu do 5 m je zajílovaný, v hloubce 5,0 - 78,0 m byla provedena cementace, v 78,0 - 81,0 m ocelový šrot a písek, a dále do konečné hloubky vrtu obsyp kačírkem. Před čerpací zkouškou v roce 1974-75 je ustálená hladina uváděna na kótě 397,9 m n.m., tj. v hloubce cca 52 m p.t. Do hloubky 67 m pod terén bylo zapuštěno čerpadlo o výkonu 7,2 l/s. Jako náhradní zdroj v případě potřeby je možné využít blízký vrt VS-9, situovaný na levém břehu v nivě Metuje, cca 200 m jz. od vrtu NVS-9.
Využitelná vydatnost na základě provedené čerpací zkoušky víceméně odpovídá dlouhodobému průměrnému odběru (5,0 l/s). Tento odběr lze považovat vzhledem k velikosti tvorby přírodních zdrojů a poměrně malému odběru za zabezpečený.
 
Zhodnocení současného stavu
 
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého v hyg. zařízení České Metuji.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Obec má zájem o napojení dalších obyvatel.
 
Navrhované řešení
Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost zdroje vody ve vodovodu Česká Metuje a příznivou jakost vody navrhujeme napojení ZSJ Dědov a Javor na tento vodovod.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
Pro plánované napojení ZSJ Dědov a Javor je navržena gravitační doprava vody z vodojemu Dědov s napojením stávajícího výtlačného a zároveň zásobního řadu na dolním konci ZSJ Dědov.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Do roku 2025 je navrženo vybudování nové vodovodní sítě – zásobní řad o  celkové délce 4,05 km, který bude dodávat gravitačně vodu do ZSJ Dědov a Javor. Řady jsou vedeny podél hlavní komunikace v obci.
Předpokládaná celková výše investic dle metodického pokynu Mze č.j. 401/2010-15000 je cca 5,004 mil. Kč.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

ZSJ Dědov a Javor, které jsou pouze z části napojeny na veřejný vodovod Česká Metuje, mohou v současné době využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel zdroj Dědov NVS-9, popř. nevyužívaný zdroj studna Sokol v Teplicích nad Metují, ze kterých bude voda dovážena cisternami (dovozová vzdálenost 9 km). U zdroje je třeba sledovat kvalitu a zajistit hygienické zabezpečení vody. Pokud nebude možné využít žádný z místních zdrojů, bude pitná vody dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice (profil Teplice n. M., dovozová vzdálenost 3 km). Totéž se týká větších poruch nebo havárií na vodovodním systému. V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dědov - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dědov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V sídelní jednotce Dědov není vybudovaná kanalizační síť. Využívá se zde systému propustků, struh a příkopů.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Dědov nemá centrální ČOV. Odpadní vody jsou odváděny do od všech obyvatel i rekreantů do bezodtokých jímek, které se vyvážejí na ČOV Teplice n. M. Počet, stáří a technický stav jímek není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
V sídelní jednotce není uvažováno vybudování soustavné kanalizační sítě s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády  č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Teplice n. M.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dědov 5 003,9 0,0 5 003,9

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dědov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva