Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Horní Teplice - CZ052.3605.5201.166332 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Teplice nad Metují

Číslo obce PRVKUK 166332
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5201.166332
Kód obce 574538
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1031 (5201)
Broumov
Číslo POU
Název POU
2283
Teplice nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5201.166332.01 Horní Teplice 16633 166332

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka (467 - 550 m n. m.) leží na katastrální území Horní Teplice (766330).
 
Trvale zde žije celkem 106 obyvatel a cca 10 rekreantů.
 
Zástavba kopíruje uliční síť. Osou m.č. je protékající Teplický potok.
 
Město leží v CHKO Broumovsko a na jeho území zasahuje NPR Adršpašsko-Teplické skály a PP Borek.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace, ČOV
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a kanalizace,Vak Náchod, 2018
Digitální zákres plánovaných investicí, Vak Náchod, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Teplice Trvale bydlící - - - 106 104 101 98
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 116 114 111 108

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Teplice nad Metují 1763 1734 1717 1692 1700 1691 1696 1668 1648 1626 1616 1613 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Teplice - - - 100 99 97 95

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 16 15 15 15
Maximální potřeba vody m3/den - - - 19 18 18 18
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 15,57 15,31 15,05 14,79
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 13,58 13,36 13,13 12,90
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 11,85 11,50 11,15 10,81
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,74 1,71 1,68 1,65
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,98 1,93 1,87 1,81

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Vodovod Teplice nad Metují zásobí pitnou vodou mj. m.č. Horní Teplice. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Teplice nad Metují – Meziměstí – Broumov a zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele ve městě. Vodovod je zaveden do všech částí všech uvedených sídelních jednotek. Vodovod vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5201-766399-48172928-1/1
VÚPE: 5201-766399-48172928-1/2-48172928
  
Teplice nad Metují jsou rozděleny na tři tlaková pásma. Voda z vrtů VS-5, VS 13 a VS 15 je čerpána do vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 (d.v. 569 m n. m.). V objektu vrtu VS-5  je dávkována dezinfekce. Přes vodojem Teplice 3000 m3 je plněn vodojem vodojem Dolní Teplice 2 x 250 m3 s d.v. 517,6 m n. m, z něhož je zásobeno I. tlakové pásmo Dolní Teplice. Z tohoto pásma je zásobena část Teplic n. M. II. tlakové pásmo Kamenec – dolní část Teplic odebírá vodu z vodojemu Kamenec 160 m3 s d.v. 553,9 m n. m., do kterého je voda gravitačně svedena ze zářezů Kamenec (3 zářezy s vlastními sběrnými jímkami). Toto pásmo zásobí část obyvatel Horních Teplic a Nový Dvůr v Bohdašíně. Horní Teplice jsou III. tlakovým pásmem, voda je sem dodávána z hlavního vodojemu Teplice (Teplice – Vysoká Srbská) 3000 m3 s d.v. 569,0 m n. m.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody je pro stávající i výhledový počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
 
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého v objektu vrtu VS-5 a v Teplicích n. Metují.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 1 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Meziměstí – Broumov bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému Teplice I – Meziměstí nebo Teplice II – Broumov bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajištěno dodávkou pitné vody z nepoškozeného vodovodního systému, nebo dovozem vody ze zdrojů Sokol (dovozová vzdálenost do 1 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Teplice - - - 106 104 101 98

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Teplice - - - 106 104 101 98

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 15,11 14,73 14,35 13,97
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 3,87 3,77 3,67 3,57
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Horní Teplice mají vybudovanou gravitační oddílnou splaškovou kanalizaci, která je zakončena na ČOV Teplice n. M. Do roku 1983 bylo odkanalizování města zajištěno pouze jednotlivými kanalizačními sítěmi se zaústěním do řeky Metuje a Teplického potoka. V letech 1983 – 1989 byla vybudována nová oddílná kanalizace. Původní kanalizace zůstala v provozu jako dešťová. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
 
Základní údaje kanalizace:
IČME: 5201-766399-48172928-3/1
IČPE: 5201-766399-48172928-3/1-48172928
 
Kanalizaci tvoří kmenová stoka A začínající v Horních Teplicích, která vede až do ČOV.
 
Obyvatelé nenapojeni na centrální ČOV Teplice n.M. likvidují odpadní vody v DČOV a bezodtokých jímkách. Počet, stáří a technický stav DČOV a jímek není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V ZSJ Horní Teplice nejsou v návrhovém období plánovány žádné investice.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Teplice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Teplice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva