Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Teplice nad Metují - CZ052.3605.5201.166391 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Teplice nad Metují

Číslo obce PRVKUK 166391
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5201.166391
Kód obce 574538
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1031 (5201)
Broumov
Číslo POU
Název POU
2283
Teplice nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5201.166391.01 Teplice nad Metují 16639 166391

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka (467 - 550 m n. m.) leží na katastrálním území Teplice nad Metují (766399).
 
Trvale zde žije celkem 868 obyvatel.
 
Zástavba kopíruje uliční síť. Osou města je protékající Metuje, do ní se zde vlévá Teplický a Bohdašínský potok.
 
Město leží v CHKO Broumovsko a na jeho území zasahuje NPR Adršpašsko-Teplické skály a PP Borek.
 
Významnější průmyslové a zemědělské podniky:
Komap Dědov s.r.o. – kovovýroba (100 – 199 zaměstnanců)
Toma (General Bottlers CR s.r.o.) – kojenecká voda Dolní Teplice
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace, ČOV
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a kanalizace,Vak Náchod, 2018
Digitální zákres plánovaných investicí, Vak Náchod, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Teplice nad Metují Trvale bydlící - - - 868 850 824 799
Přechodně bydlící - - - 800 800 800 800
Celkem - - - 1 668 1 650 1 624 1 599

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Teplice nad Metují 1763 1734 1717 1692 1700 1691 1696 1668 1648 1626 1616 1613 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Teplice nad Metují - - - 800 780 770 760

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 125 122 120 118
Maximální potřeba vody m3/den - - - 149 147 144 142
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 124,53 122,46 120,38 118,31
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 108,66 106,85 105,04 103,23
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 94,76 91,34 87,91 84,48
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 13,90 13,66 13,43 13,20
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 15,87 15,30 14,73 14,15

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Vodovod Teplice nad Metují zásobí pitnou vodou město a okolní sídelní jednotky. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Teplice nad Metují – Meziměstí – Broumov a zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele ve městě. Vodovod je zaveden do všech částí všech uvedených sídelních jednotek. Vodovod vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5201-766399-48172928-1/1
VÚPE: 5201-766399-48172928-1/2-48172928
  
Teplice nad Metují jsou rozděleny na tři tlaková pásma. Voda z vrtů VS-5, VS 13 a VS 15 je čerpána do vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 (d.v. 569 m n. m.). V objektu vrtu VS-5  je dávkována dezinfekce. Přes vodojem Teplice 3000 m3 je plněn vodojem vodojem Dolní Teplice 2 x 250 m3 s d.v. 517,6 m n. m, z něhož je zásobeno I. tlakové pásmo Dolní Teplice. Z tohoto pásma je zásobena část Teplic n. M. II. tlakové pásmo Kamenec – dolní část Teplic odebírá vodu z vodojemu Kamenec 160 m3 s d.v. 553,9 m n. m., do kterého je voda gravitačně svedena ze zářezů Kamenec (3 zářezy s vlastními sběrnými jímkami). Toto pásmo zásobí část obyvatel Horních Teplic a Nový Dvůr v Bohdašíně. Horní Teplice jsou III. tlakovým pásmem, voda je sem dodávána z hlavního vodojemu Teplice (Teplice – Vysoká Srbská) 3000 m3 s d.v. 569,0 m n. m.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody je pro stávající i výhledový počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
 
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého v objektu vrtu VS-5 a v Teplicích n. Metují.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Města plánuje prodloužení vodovodních řadů.
 
Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 1 % délky vodovodní sítě za rok.
 
Města plánuje do roku 2025 prodloužení vodovodu z ATC do Bučnice – 640 m PE d90 v nezpevněném terénu. Do roku 2030 plánuje prodloužení vodovodu  do lokality Za Školou – 390 m PN 50.
Předpokládaná výše investic dle metodického pokynu Mze č.j. 401/2010-15000 je cca 2,145 mil. Kč.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Meziměstí – Broumov bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému Teplice I – Meziměstí nebo Teplice II – Broumov bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajištěno dodávkou pitné vody z nepoškozeného vodovodního systému, nebo dovozem vody ze zdrojů Sokol (dovozová vzdálenost do 1 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Teplice nad Metují - - - 868 850 824 799

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Teplice nad Metují - - - 868 850 824 799

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 123,76 120,48 117,20 113,92
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 31,65 30,81 29,97 29,13
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Teplice nad Metují mají vybudovanou převážně gravitační jednotnou kanalizaci, která je zakončena na ČOV Teplice n. M. Do roku 1983 bylo odkanalizování města zajištěno pouze jednotlivými kanalizačními sítěmi se zaústěním do řeky Metuje a Teplického potoka. V letech 1983 – 1989 byla v části města vybudována nová oddílná kanalizace a městská čistírna odpadních vod. Původní kanalizace zůstala v provozu jako dešťová. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
 
Základní údaje kanalizace:
IČME: 5201-766399-48172928-3/1
IČPE: 5201-766399-48172928-3/1-48172928
 
Kanalizaci tvoří kmenová stoka A začínající v Horních Teplicích, která vede až do ČOV. Na ni jsou napojeny sběrače A1, A2, A3, B a C, které jsou osami kanalizační sítě města. Kanalizace byla vybudována převážně z trub PVC DN 300, původní stoky jsou z kameninových, příp. betonových trub DN 250 – 300, v celkové délce 5,65 km. Pro překonání převýšení je na kanalizační síti umístěna čerpací stanice. Do splaškové kanalizace vypouští odpadní vody společnost General Botlers CR s.r.o. (stáčírna vody Toma), dalšími producenty jsou restaurace, penziony a rekreační zařízení.
 
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V Dolních Teplicích je vybudována mechanicko-biologická ČOV s dlouhodobou aktivací a úplnou stabilizací kalu. Kapacita ČOV je 2600 EO. ČOV se skládá z objektů: vypínací šachta, vstupní šneková čerpací stanice, zdvojené jemné ruční česle, vertikální provzdušňovaný lapák písku, lapák plovoucích látek, aktivační nádrž s jemnobublinnou aktivací, zdvojená dosazovací nádrž vertikální, měrný Venturiho žlab. Kalové hospodářství zajišťují objekty recirkulační jímka s čerpadlem, uskladňovací nádrž s čerpadlem a kalová pole. ČOV byla uvedena do trvalého provozu v roce 1994. V roce 1999 proběhla rekonstrukce.
V roce 1999 proběhla rekonstrukce. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Metuje (č.h.p. 1-01-03-011). Na ČOV je napojena většina obyvatel Teplic n. M. Vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
 
 
Základní data ČOV Teplice nad Metují
IČME: 5201-766399-48172928-4/1
IČPE: 5201-766399-48172928-4/1-48172928
 
Dále je v Teplicích nad Metují vedlejší mechanicko-biologická ČOV Střmenské Podhradí. Kapacita ČOV je 350 EO. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Metuje. Vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
 
Základní data ČOV Střmenské Podhradí
IČME: 5201-766372-48172928-4/1
IČPE: 5201-766399-48172928-4/1-48172928
 
Obyvatelé nenapojeni na centrální ČOV a ČOV Střmenské Podhradí likvidují odpadní vody v DČOV a bezodtokých jímkách. Počet, stáří a technický stav DČOV a jímek není znám.
  
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení

ČOV Střmenské podhradí bude v roce 2020 zrušena a nahrazena čerpací stanicí odvádějící odpadní vody z kempu Bučnice a místní části Střmenské Podhradí na centrální ČOV Teplice nad Metují.

 

Dále je k roku 2025 plánováno prodloužení gravitační kanalizace z ATC u autokempu do Bučnice – 640 m  PVC DN 250.

 

K roku 2030 je plánováno prodloužení gravitační kanalizace do lokality Za Školou. Jedná se celkem o 260 m DN 250.

 

Veškerá prodlužovaná kanalizace bude budována jako splašková kanalizace.

 

Předpokládaná celková výše investic dle metodického pokynu Mze č.j. 401/2010-15000 je cca 5,69 mil. Kč.

 

 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Teplice nad Metují 2 145,1 5 689,7 7 834,8

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Teplice nad Metují - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva