Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Zdoňov - CZ052.3605.5201.192660 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Teplice nad Metují

Číslo obce PRVKUK 192660
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5201.192660
Kód obce 574538
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1031 (5201)
Broumov
Číslo POU
Název POU
2283
Teplice nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5201.192660.01 Zdoňov 19266 192660

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Zdoňov (512 – 589 m n. m.) leží na katastrálním území Zdoňov (792667).
 
Ve Zdoňově žije trvale 154 obyvatel a cca 100 rekreantů.
 
Zástavba je ponejvíce lokalizována podél místní komunikace. Protéká tudy Zdoňovský potok (č.h.p. 1-01-03-004).
 
Zdoňov leží v CHKO Broumovsko, v blízkosti se nachází NPR Adršpašsko-Teplické skály a PR Křížová cesta.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a kanalizace,Vak Náchod, 2018
Zákres plánovaných investicí, Vak Náchod, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zdoňov Trvale bydlící - - - 154 151 146 142
Přechodně bydlící - - - 100 100 100 100
Celkem - - - 254 251 246 242

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Teplice nad Metují 1763 1734 1717 1692 1700 1691 1696 1668 1648 1626 1616 1613 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zdoňov - - - 152 151 147 144

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 122 120 118 115
Maximální potřeba vody m3/den - - - 146 144 141 139
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 121,85 119,71 117,58 115,44
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 66,07 64,91 63,75 62,59
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 69,54 67,46 65,38 63,30
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 52,31 50,74 49,18 47,61

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Zdoňov je zásoben pitnou vodou z vodovodu Dolní Adršpach – Zdoňov, který vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele sídelní jednotky Zdoňov.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5201-600059-48172928-1/1
IČPE: 5201-600059-48172928-1/1-48172928
 
 
Vodovod Dolní Adršpach – Zdoňov je zásobený vodou jímanou z polické pánve vrtem VS-2 Zdoňov. U vrtu je vybudována čerpací stanice ČS Zdoňov, kde dochází k úpravě vody chlorováním. Odtud je voda čerpána výtlačným řadem do vodovodní sítě Zdoňova, přes spotřebiště se plní vodojem Zdoňov (250 m3 s d.v. 589,0 m n. m.).
 
Vodní zdroj Zdoňov přísluší severnímu zvodněnému systému polické pánve, hydrogeologickému rajonu 411 Polická pánev. Hlavní zvodnění je vázáno především na bazální křídový komplex kolektorů. Jedná se o zvodeň korycanských vrstev, zejména pak souvrství rohovcové (spongility s polohami rohovců) a psamitické (jílovité či vápnito-jílovité pískovce) s vazbou na souvrství bohdašínské (spodní trias, polymiktní pískovce s polohami slepenců).
 
Jímací objekt VS-2 (zdroj č. 66) se nachází v jižní části obce Zdoňov, na pravém břehu Zdoňovského potoka. Vrt byl vyhlouben v roce 1962 do hloubky 320,0 m. Do hloubky 3,0 m je vrtem zastižen kvartér, v podobě hlín, písčito-jílovitého náplavu, na bázi pak hrubé štěrky z křídového materiálu. V rozsahu 3,0 - 73,0 m vyvinuty jemnozrnné, většinou jílovité či prachovité pískovce, místy se spongilitickou příměsí jizerského souvrství. V hloubce 73,0 - 162,0 m byly popsány prachové slínovce bělohorského souvrství. V hloubkovém rozpětí 162,0 - 170,0 m byly zastiženy velmi písčité a prachové spongilitické horniny, ve 180,0 - 227,0 m pak jemno- až střednozrnné, místy až hrubozrnné jílovito-vápnité pískovce či křemenné pískovce korycanského souvrství. Na bázi vrtu v hloubkách 227,0 - 320,0 m byly popsány růžové, červenavé a červenohnědé středno- až hrubozrnné pískovce triasu. Vrt je do hloubky 73,0 m vystrojen pažnicí o průměru 458 mm, v úseku 26,5 - 68 m perforovaná, úsek do 23 m je zajílovaný (v dolní části mezikruží, 23 - 24,5 m, cement). Od 68 m do 250 m jsou na ztraceno zapuštěny pažnice o průměru 273 mm, perforované v úseku 74 - 244 m, s obsypem mezikruží, od 250 m do konečné hloubky vrtu je podsyp. Hladina podzemní vody se v průběhu vrtání pohybovala většinou v hloubce 1,0 - 1,6 m p.t., max. 2,0 m p.t., tj. na kótě cca 501-502 m n.m. V době čerpací zkoušky v roce 1974-75 se však ustálená hladina nacházela zhruba o 16 – 17 m níže, tj. v úrovni cca 484 m n.m.
 
Vydatnost jímacího objektu
Možnosti využití vrtu jsou větší než dosavadní dlouhodobý průměrný odběr (3,4 l/s). Na základě provedených čerpacích zkoušek lze z kvantitativního hlediska za reálný považovat odběr až kolem 10 – 15 l/s.
 
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody je pro stávající i výhledový počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Je plánováno prodloužení vodovodní sítě.
Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny.
 
Do roku 2020 je plánováno prodloužení vodovodní sítě PE DN 50 o délce cca 320 m.
Předpokládaná výše investic dle metodického pokynu Mze č.j. 401/2010-15000 je cca 0,866 mil. Kč.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém jímacím objektu VS-2 bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody cisternami z nejbližšího veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Meziměstí – Broumov (profil Teplice n. M., dovozová vzdálenost 5 km), nebo dovozem vody z nevyužívaných zdrojů Sokol v Teplicích n. M., pokud bude zajištěna zdravotní nezávadnost jímané vody (dovozová vzdálenost do 7 km). Totéž se týká větších poruch nebo havárií na vodovodním systému. V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zdoňov - - - 0 0 80 80

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zdoňov - - - 0 0 80 80

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Ve Zdoňově není vybudovaná soustavná kanalizační síť. Využívá se zde systémů příkopů, struh a propustků.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Zdoňov nemá nemá vybudovanou centrální ČOV. Odpadní vody jsou odváděny do DČOV a septiků s odtokem do povrchových vod a do bezodtokých jímek. Počet septiků a jímek a jejich stáří ani technický stav není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro sídelní jednotku není vzhledem k rozptýlené zástavbě ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť a centrální ČOV. Navrženo je pro část soustředěné zástavby vybudování lokální mechanicko biologické čistírny o kapacitě 100 EO a oddílné splaškové kanalizace o délce 1,38 km k této ČOV spolu s ČS a výtlaku o délce 25 m.
 
Odtok z lokální ČOV bude zaústěn do Zdoňovského potoka.
 
Předpokládaná celková výše investic dle metodického pokynu Mze č.j. 401/2010-15000 je cca 9,281 mil. Kč.
 
U nemovitostí nenapojených na nově vybudovanou kanalizaci navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády  č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Teplice n. M.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zdoňov 866,0 9 218,0 10 084,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zdoňov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva