Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Jinolice - CZ052.3604.5207.124567 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Jinolice

Číslo obce PRVKUK 124567
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.124567
Kód obce 549151
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.124567.01 Jinolice 12456 124567

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Jinolice leží na severním okraji bývalého okresu Jičín 4 km severně od města Jičín v nadmořských výškách 314 – 332 m n.m. Obec má 188 trvale bydlících obyvatel v 60 domech vedených pro trvalé bydlení. V katastru obce se dále nachází 16 objektů určených pro individuální rekreaci cca 48 obyvatel. Jižně pod obcí protéká říčka Javornice (IDVT 10181481). Pod částí Malá Jinolice leží rybníky Vražda a Němeček. U rybníků se nachází rekreační oblast a kemp, kde se v letních měsících nachází kolem 2 000 rekreantů. Obec se nachází v CHOPAV Severočeská křída. Obec se nachází v CHKO Prachovské skály.
V následném období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Rozhodnutí - povolení k vypouštění
Sdělení o nabytí právní moci
Koulaudační souhlas s užíváním stavby - vodovod Jinolice
Smlouva o nájmu a provozování VOS Jičín
Informace od poradce EKOLSERVIS - kanalizace

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jinolice Trvale bydlící - - - 188 200 205 210
Přechodně bydlící - - - 48 48 48 48
Celkem - - - 236 248 253 258

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jinolice 166 177 180 181 186 187 188 187 192 194 198 191 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jinolice - - - 187 187 187 180

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 8 8 8 8
Maximální potřeba vody m3/den - - - 13 13 13 13
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 8,44 8,44 8,44 8,44
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 8,36 8,36 8,36 8,36
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 8,33 8,33 8,33 8,33
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,03 0,03 0,03 0,03
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,09 0,09 0,09 0,09

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V letech 2012-2014 byl vybudován vodovod v obci Jinolice s připojením na skupinový vodovod Střeleč. V katastru obce Střeleč se nachází vodní zdroj, vrt ST1-1A o vydatnosti 20 l/s.
Skupinový vodovod Střeleč provozuje společnosti VOS a.s Jičín, vlastníkem je obec.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

VOS a.s Jičín plánuje zapojit do soustavy druhý vodní zdroj - vrt ST-3, který se nachází nedaleko vrtu ST-1A.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody ve studních budou obyvatelé zásobeni pomocí vody balené nebo cisteren. Při kvalitativních problémech bude voda ze studní použita jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jinolice - - - 157 170 180 200

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jinolice - - - 0 0 180 200

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 17,20 18,13 19,07 20,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 9,00 9,20 9,40 9,60
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci se nachází kanalizace pro veřejnou potřebu, která není zakončena ČOV, ale jednotlivými výustními objekty. Jedná se o kanalizaci gravitační. Stávající kanalizační systém v obci odvádí dešťové vody a splaškové odpadní vody od jednotlivých napojených nemovitostí. Kanalizační systém lze rozdělit do dvou částí. Větší část tvoří kanalizace jednotná. Menší část systému představují dílčí části kanalizace dešťové. Splaškové odpadní vody jsou před zaústěním do kanalizace předčištěny (DČOV, septiky s biofiltry).
Výustní objekty jednotné kanalizace jsou zaústěny do místních vodních recipientů (bezejmenné vodní toky IDVT 10181484 a IDVT 10181482).

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhuje se vybudovat novou splaškovou kanalizaci (oddílnou) připojenou na centrální ČOV v obci Libuň. Stávající systém pak bude sloužit pouze k odvádění dešťových vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jinolice 0,0 21 127,0 21 127,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jinolice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva