Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Libná - CZ052.3605.5201.192678 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Teplice nad Metují

Číslo obce PRVKUK 192678
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5201.192678
Kód obce 574538
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1031 (5201)
Broumov
Číslo POU
Název POU
2283
Teplice nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5201.192678.01 Libná 19267 192678

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Libná (512 – 589 m n. m.) leží na katastrálním území Libná (792675)
 
V základní sídelní jednotce Libná žije trvale 5 obyvatel.
 
Zástavba je ponejvíce lokalizována podél místní komunikace. Protéká tudy Zdoňovský potok (č.h.p. 1-01-03-004).
 
Zdoňov leží v CHKO Broumovsko, v blízkosti se nachází NPR Adršpašsko-Teplické skály a PR Křížová cesta.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libná Trvale bydlící - - - 5 5 5 5
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 15 15 15 15

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Teplice nad Metují 1763 1734 1717 1692 1700 1691 1696 1668 1648 1626 1616 1613 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libná - - - 0 0 0 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Současný stav
ZSJ Libná není napojena na veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni ze 6 domovních studní, průměru 1000 mm, roubených kamenem do hloubky 6 – 8 m. Využívaná je zvodeň prachovitopísčitých, jílovitých spongilitů s polohami rohovců, které jsou součástí hydrogeologického rajónu 411 Podorlická pánev.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Množství vody ve studnách je dostatečné a kvalita vody je dobrá.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti a umístění zástavby nejsou v v návrhovém období plánovány žádné investice.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě vyschnutí studní bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody cisternami z nejbližšího veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Meziměstí – Broumov (profil Teplice n. M., dovozová vzdálenost 5 km), nebo dovozem vody z nevyužívaných zdrojů Sokol v Teplicích n. M., pokud bude zajištěna zdravotní nezávadnost jímané vody (dovozová vzdálenost do 7 km).

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libná - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libná - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V Libné není vybudována kanalizace, využívá se zde systémů příkopů, struh a propustků.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Libná nemá vybudovanou centrální ČOV. Odpadní vody jsou odváděny do DČOV a septiků s odtokem do povrchových vod a do bezodtokých jímek. Počet septiků a jímek a jejich stáří ani technický stav není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
V sídelní jednotce není uvažováno vybudování soustavné kanalizační sítě s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády  č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Teplice n. M.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Libná 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Libná - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva