Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Kramolna - CZ052.3605.5209.168912 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Kramolna

Číslo obce PRVKUK 168912
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.168912
Kód obce 574546
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2267
Náchod

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.168912.01 Kramolna 16891 168912

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotky Kramolna, Městská Kramolna (405 – 468 m n. m.) leží na katastrálních územích Kramolna (768910) a Městská Kramolna (768936).
 
Trvale zde žije celkem 830 obyvatel, přechodně 104 obyvatel.
 
Zástavba je rozmístěna podél sítě místních komunikací.
 
Obec se velmi rychle rozvíjí a stoupá počet obyvatel. Je zde velký zájem o výstavbu rodinných domků.
 
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace, ČOV
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a kanalizace,Vak Náchod, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kramolna Trvale bydlící - - - 830 840 850 860
Přechodně bydlící - - - 104 106 108 110
Celkem - - - 934 946 958 970

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kramolna 1068 1026 1045 1067 1076 1090 1105 1091 1089 1072 1077 1085 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kramolna - - - 750 760 770 780

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 102 103 105 106
Maximální potřeba vody m3/den - - - 122 124 126 127
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 102,02 103,39 104,75 106,11
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 86,66 87,81 88,97 90,12
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 86,66 87,81 88,97 90,12
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 15,37 15,57 15,78 15,98

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
ZSJ Kramolna a Městská Kramolna jsou zásobeny vodovodem Kramolna. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu Kramolna o celkové délce 15,583 km je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, konkrétně část provozního celku Náchod – Bohuslavice.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5209-768910-48172928-1/1
IČPE: 5209-768910-48172928-1/1-48172928
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 750
 
Vodovod Kramolna je zásoben z vodojemu Kramolna 100+250 m3 s d. v. 483,0  m.n. m., kam je voda postupně dopravována z vodojemů Vysoká Srbská 1 500 m3 s d. v. 495,60 m n.m., Náchod Kašparák – 1 000 m3 s d. v. 416,0 m n.m. čerpací stanici Náchod Vinohrady 380,1 m n.m. do VDJ a přečerpávací stanice Na Klínku 200 m3 s d. v. 440,50 m n. m.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Voda je zajištěna ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice. Skupinový vodovod je zásoben pitnou vodou ze zdrojové oblasti polické pánve, z vrtů VS-5, VS-13 a VS-15, ze kterých je voda akumulována ve vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 . Z vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 (d.v. 569 m n. m.) je vedena hlavní trasa vodovodu do vodojemu Vysoká Srbská 1500 m3  s d.v. 495,5 m n. m (IČME: 5209-788121-48172928-2/1, IČPE: 5209-788121-48172928-2/1-48172928).  Kromě přívodu z VDJ Teplice 3000 m3 je vodojem Vysoká Srbská 1500 m3 dále plněn z vrtů Nízká Srbská NV-11 a Nízká Srbská NV-12 a také z akumulace přečerpávací stanice Vysoká Srbská o obsahu 650 m3 , kam je přiváděna voda ze zdrojů Machovská studna, vrty Petrovičky V-15, NV-15 s NV-15a.
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého ve Vysoké Srbské a v Teplicích n. Metují.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel ostatní (nepoškozené) zdroje. V případě větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližší obce s fungujícím vodovodním systémem, příp. dovozem vody ze zdroje Černčice vrtu LT-4 (cca 15 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kramolna - - - 704 714 724 734

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kramolna - - - 704 714 724 734

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 64,61 65,52 66,44 67,36
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 25,89 26,26 26,63 26,99
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V ZSJ Kramolna a části ZSJ Městská Kramolna je vybudována jednotná gravitační kanalizace Kramolna o délce 5,135 km. Vlastníkem a provozovatelem jsou Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Produkované odpadní vody jsou svedeny do kanalizace z jednotlivých nemovitostí (z ½ přes domovní septiky) a dále odváděny do obecní ČOV. Obec využívá také systému propustků, struh a příkopů.
 
Základní údaje kanalizace:
IČME: 5209-768910-48172928-3/1
IČPE: 5209-768910-48172928-3/1-48172928
Počet připojených trvale bydlících obyvatel: 704
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V ZSJ  Kramolna je obecní ČOV, na kterou je napojeno 704 obyvatel. Vlastníkem a provozovatelem jsou Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Mechanicko-biologická ČOV má kapacitu dle množství znečištění 1200 EO, byla vybudována na vstupní denní znečištění 72 kg BSK5 a na průměrný denní nátok 252 m3. Je prováděna aerobní stabilizace kalu. Přečištěné odpadní vody z ČOV jsou vypouštěny do Lhotského potoka č.h.p. 1-01-02-054.
 
Základní údaje ČOV Kramolna:
IČME: 5209-768910-48172928-4/1
IČPE: 5209-768910-48172928-4/1-48172928
Počet připojených trvale bydlících obyvatel: 704
 
Odpadní vody z nemovitostí, které nejsou napojeny na kanalizační síť (tj. část Městská Kramolna), jsou ze septiků a z DČOV odváděny do recipientu , kterým je "z Homolky" č.h.p. 1-01-03-011. Počet septiků, jejich stáří ani technický stav není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V souvislosti s předpokládanou výstavbou rodinných domků je v územním plánu navrženo rozšíření stávající kanalizace.
 
Navrhované řešení
Stávající stav odvádění a likvidace odpadních vod v obci je podmíněně vyhovující. V obci Kramolna navrhujeme prohlídku stávající kanalizační sítě. Pro další využití odvedení odpadních vod je podmíněno dobrým stavebně-technickým stavem.  Pro dlouhodobé zajištění vyhovujícího stavu navrhujeme běžnou provozní rekonstrukci v rozsahu cca 1 % délky stokové sítě za rok.
 
Obec v současné době řeší s vlastníkem a provozovatelem kanalizace v obci (VaK Náchod) možné varianty likvidace odpadních vod v lokalitě Městská Kramolna.
 
Nová splašková kanalizační síť bude navržena postupně s rozvojem obce.
 
Odvedení dešťových vod se bude řídit § 5 odst. 3 zákona 254/2001 Sb. U veškerých staveb a pozemků, ze kterých odtékají dešťové vody do jednotné kanalizace, budou při jejich úpravách a rekonstrukcích provedena taková opatření, aby byly dešťové vody primárně zasakovány nebo odváděny do vodoteče.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků nenapojených na obecní ČOV zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Současně bude nutné zrušit stávající septiky u nemovitostí, které jsou napojeny na kanalizační řady ukončené na centrální ČOV.
 
Další alternativou pro odlehlou zástavbu je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Náchod – Bražec.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kramolna 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kramolna - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva