Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Hustířany - CZ052.3605.5206.049859 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Velichovky

Číslo obce PRVKUK 49859
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.049859
Kód obce 574554
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.049859.01 Hustířany 04985 49859

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Hustířany leží cca 1 km západně od Velichovek, pod které územně spadají. Trvale zde žije celkem 174 obyvatel. V obci se vedle rodinných domů k trvalému bydlení nacházejí i objekty, které jsou určené k individuální rekreaci. Hustířany leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Velichovky - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hustířany Trvale bydlící - - - 180 180 185 190
Přechodně bydlící - - - 37 35 35 35
Celkem - - - 217 215 220 225

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Velichovky 754 754 746 739 745 764 752 743 746 736 746 744 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hustířany - - - 123 145 160 180

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Hustířany jsou zásobeny z veřejného vodovodního řadu Velichovky - Hustířany, který dále napájí také obce Habřina, Rožnov - Neznášov a Litič - Hřibojedy - Libotov. Vodovodní řad je veden obcí, dělí se na jednotlivé podružné řady, ze kterých jsou vysazovány jednotlivé domovní přípojky.
 
Vodovod pro obec Velichovky je zásoben z nového zdroje podzemní vody - vrtu MS-10C/1, kde je umístěno nové čerpadlo s frekvenčním měničem. Vrt je opatřen sondami blokace a tenzometrickou sondou pro měření hladiny vody ve vrtu. Čerpadlo je řízeno dle poklesu hladiny ve vyrovnávací nádrži v prostoru budovy ÚV. Vrt je tvořen zárubnicí PVS 160 mm, dl. 67,0 m. Maximální odběr vody odpovídá hodnotě 5,0 l/s, průměr pak 4,0 l/s. Vrt MS-10 C, který byl budován v roce 1984 slouží pouze jako náhradní.
 
Z hlediska kvality surové vody se jedná o vodu s vyšším obsahem železa, manganu a sulfanu. Úprava spočívá v prokysličení pomocí dvojice injektorů a tlakové filtraci přes odželezovací filtr. Úpravna vody se sestává ze dvou samostatných objektů. V jedné budově se nachází strojovna a zařízení pro úpravnu vody a ve druhém objektu se nachází akumulační nádrž o objemu 150 m3. Upravená voda je čerpána do věžového vodojemu u sportovního areálu ve Velichovkách.
 
Území se nachází v severovýchodní části hydrogeologického rajónu číslo 425 Hořicko-miletínská křída. Provoz vodovodu a ÚV pro obec zajišťuje společnost VODA CZ, s.r.o.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod napojovány jednotlivé objekty a bude na něm prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hustířany - - - 180 180 185 190

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hustířany - - - 180 180 185 190

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Hustířany je vybudována splašková kanalizace, která odvadí odpadní vody na centrální čistírnu odpadních vod v obci. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do vodního toku Hustířanka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na kanalizaci napojovány jednotlivé objekty a bude na ní prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hustířany 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hustířany - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva