Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Velichovky - CZ052.3605.5206.177954 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Velichovky

Číslo obce PRVKUK 177954
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.177954
Kód obce 574554
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.177954.01 Velichovky 17795 177954

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Velichovky se nachází v okrese Náchod, kraj královéhradecký, zhruba 5,5 km západně od Jaroměře. Trvale zde žije celkem 550 obyvatel. V obci se vedle rodinných domů k trvalému bydlení nacházejí i objekty, které jsou určené k individuální rekreaci. Zástavba má soustředěný charakter, většinou kopíruje uliční síť. Velichovky leží v CHOPAV Východočeská křída. Území se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů (dále jen „OP PLZ“). Konkrétně se jedná o OP PLZ Velichovky II. stupně. Nachází se zde lázně, zaměřené na léčbu pohybového ústrojí.

 

Významnější průmyslové a zemědělské podniky:

Lázně Velichovky a.s. – lázeňství (162 zaměstnanců)

 

Podklady:

Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

Karty VUME + VUPE 2016, 2017

Kanalizace Velichovky - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Velichovky Trvale bydlící - - - 544 550 565 570
Přechodně bydlící - - - 20 20 25 30
Celkem - - - 564 570 590 600

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Velichovky 754 754 746 739 745 764 752 743 746 736 746 744 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Velichovky - - - 534 550 565 570

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 73 75 76 78
Maximální potřeba vody m3/den - - - 88 95 103 110
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 73,00 74,67 76,33 78,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 70,40 71,93 73,47 75,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 42,60 44,07 45,53 47,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 27,80 27,87 27,93 28,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Velichovky jsou zásobeny z veřejného vodovodního řadu Velichovky - Hustířany, který dále napájí také obce Habřina, Rožnov - Neznášov a Litič - Hřibojedy - Libotov. Voda je po obci rozvedena v podružných řadech, ze kterých jsou vysazovány jednotlivé domovní přípojky.
 
Vodovod pro obec Velichovky je zásoben z nového zdroje podzemní vody - vrtu MS-10C/1, kde je umístěno nové čerpadlo s frekvenčním měničem. Vrt je opatřen sondami blokace a tenzometrickou sondou pro měření hladiny vody ve vrtu. Čerpadlo je řízeno dle poklesu hladiny ve vyrovnávací nádrži v prostoru budovy ÚV. Vrt je tvořen zárubnicí PVS 160 mm, dl. 67,0 m. Maximální odběr vody odpovídá hodnotě 5,0 l/s, průměr pak 4,0 l/s. Vrt MS-10 C, který byl budován v roce 1984 slouží pouze jako náhradní.
 
Z hlediska kvality surové vody se jedná o vodu s vyšším obsahem železa, manganu a sulfanu. Úprava spočívá v prokysličení pomocí dvojice injektorů a tlakové filtraci přes odželezovací filtr. Úpravna vody se sestává ze dvou samostatných objektů. V jedné budově se nachází strojovna a zařízení pro úpravnu vody a ve druhém objektu se nachází akumulační nádrž o objemu 150 m3. Upravená voda je čerpána do věžového vodojemu u sportovního areálu.
 
Území se nachází v severovýchodní části hydrogeologického rajónu číslo 425 Hořicko-miletínská křída. Provoz vodovodu a ÚV pro obec zajišťuje společnost VODA CZ, s.r.o.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod napojovány jednotlivé objekty a bude na něm prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Velichovky - - - 543 550 565 570

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Velichovky - - - 543 550 565 570

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 71,30 72,87 74,43 76,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 28,52 29,15 29,77 30,40
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována oddílná splašková kanalizace, která odvádí odpadní vody na ČOV Lázně Velichovky. Kanalizace je převážně gravitační, v západní části obce s dopravou odpadní vody pomáhá čerpací šachta. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je Obec Velichovky. Výtok vyčištěné vody z ČOV je realizován do vodního toku Jordán.
 
ČOV Lázně Velichovky je vybudována jako mechanicko-biologická s částečnou aerobní stabilizací kalu. Čištění odpadních vod je založeno na principu komplexního čištění odpadních vod technologií založenou na biologickém čištění jednotným heterogenním biologickým kalem udržovaným ve vznosu v oxidačních příkopech. Zdrojem uhlíku pro procesy nitrifikace je samotné organické znečištění odpadní vody.
Odpadní vody z  obce Velichovky a Lázní Velichovky a.s. jsou přivedeny gravitační kanalizací na mechanické předčištění ČOV, tzn. jemné ručně stírané česle s odkapávacím kanálem. Z jemných česlí odpadní voda odtéká gravitačně do podélného lapáku písku. Po zbavení vody hrubých nečistot je voda vedena do rozdělovacího objektu. Zde je rovnoměrně rozdělena na oxidační příkopy. V oxidačních příkopech dochází k okamžitému smíchání s aktivovaným kalem a tím i k biochemickým procesům čištění. Z oxidačního příkopu je aktivační směs přes přelivnou hranu vedena do dosazovací nádrže. V dosazovací nádrži dojde k separaci kalové směsi a odtoku vyčištěné vody do recipientu. Z této nádrže je dále zajištěna pomocí kalových čerpadel velká recirkulace. Jedná se o vnitřní recirkulační okruh ČOV, procentuelně činí recirkulační poměr 100% max. Přebytečná biomasa aktivovaného kalu se z procesu čištění odstraňuje jeho přečerpáváním do kalové zahušťovací a akumulační nádrže. Zahuštěný kal je odtud odčerpáván na kalová pole.
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na kanalizaci napojovány jednotlivé objekty a bude na ní prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Velichovky 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Velichovky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva