Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Velká Jesenice - CZ052.3605.5209.178411 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Velká Jesenice

Číslo obce PRVKUK 178411
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.178411
Kód obce 574562
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2305
Česká Skalice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.178411.01 Velká Jesenice 17841 178411

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419).
 
Trvale zde žije celkem 660 obyvatel. Podíl produktivních obyvatel je 68 %, 15 % obyvatel tvoří mladší 15-ti let a 17 % obyvatel je postproduktivního věku.
 
Ve Velké Jesenici je evidováno celkem 250 domů, z toho trvale obydlených je 240, k rekreaci se využívá 10 domů. Zástavba má soustředěný charakter, kopíruje uliční síť. Celkově má liniový půdorys. Protéká tudy bezejmenná vodoteč. V blízkosti leží vodní nádrž Rozkoš.
 
Velká Jesenice leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017
Velká Jesenice - Rekonstrukce jednotné kanalizace - VH projekce
Zakreslení plánované výstavby vodovodní sítě
Zakreslení plánované výstavby kanalizační sítě
Návrh odkanalizování lokality "poloostrova" mimo vodní nádrž Rozkoš, VIS spol. s.r.o., 10/2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Velká Jesenice Trvale bydlící - - - 660 670 690 710
Přechodně bydlící - - - 20 20 320 320
Celkem - - - 680 690 1 010 1 030

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Velká Jesenice 752 751 754 759 749 748 750 750 739 738 735 742 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Velká Jesenice - - - 616 626 636 646

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 63 64 65 66
Maximální potřeba vody m3/den - - - 76 77 78 79
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 63,01 64,04 65,06 66,08
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 46,58 47,33 48,09 48,84
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 41,10 41,76 42,43 43,10
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 5,48 5,57 5,66 5,75
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 27,58 24,13 20,69 17,24

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod Velká Jesenice jsou samostatné rozvody, jejichž součástí je tranzitní vodovod Nahořany – Česká Skalice. Vlastníkem Obec Velká Jesenice a provozovatelem je Velkojesenická s.r.o. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele. Celková délka vodovodu je 3,9 km.
 
Základní data vodovod Velká Jesenice :
Identifikační číslo majetkové evidence: 5209-778419-00273163-1/1
Identifikační číslo provozní evidence: 5209-778419-00273163-1/1-25937715
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 596
Počet zásobovaných rekreantů: 20
Počet vodovodních přípojek: 205
Počet vodoměrů: 215
 
Vodovod je zásoben pitnou vodou ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, který je napojen na zásobní řad z Nahořan do Úpravny vody České Skalice. Tlakově je tento řad ovládán věžovým VDJ 200 m3 v Nahořanech s d. v. 330,43 m n. m.
 
Individuální zásobování vodou
Obyvatelé nenapojení na vodovod využívají vodu z domovních studní, jedná se o 64 trvale bydlících obyvatel. Obec má zájem o napojení těchto obyvatel na vodovod.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Po hygienickém zabezpečení v úpravně vody (Česká Skalice) je kvalita vody v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která nabyla účinnosti dne 1. 5. 2004.
 
Množství vody v domovních studních je dostatečné, o kvalitě nejsou informace.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod není napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Bylo navrženo rozšíření vodovodu do lokalit u nádrže Rozkoš a nové osídlení v obci. Vzhledem ke konfiguraci terénu je tlakově pokryto celé řešené území.
 
Navrhované řešení
Zdroj vody
Navrhujeme nově vybudovaný vodovod napojit na stávající vodovod Velká Jesenice, jež je součástí skupinového Vodovodu Česká Skalice. Vlastníkem je Obec Velká Jesenice a provozovatelem je Velkojesenická s.r.o.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Ve výhledovém období je navrženo rozšíření vodovodní sítě k nádrži Rozkoš, podél nádrže Rozkoš, do lokality Za Humny, Pod Kostelem a K Říkovu.  Nové úseky vodovodní sítě budou tvořit  litinová potrubí DN 100 až DN 160 o celkové délce 4,45 km. Trasa a hloubky uložení potrubí jsou navrženy tak, aby umožnily i napojení stávající i výhledové zástavby.  Dále navrhujeme běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok. Nenapojené trvale bydlící obyvatele je možné napojit domovními vodovodními přípojkami. Všechna výše uvedená navrhovaná opatření jsou navržena k realizaci v letech 2021 až 2030.
 
Celkové investiční náklady dle Metodického pokynu Mze č.j. 401/2010-15000 jsou cca 12,254 mil. Kč.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno druhým nepoškozeným zdrojem. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dodávkou pitné vody ze skupinového vodovodu Česká Skalice (VDJ Skaličan, dovozová vzdálenost 3,5 km), příp. dovozem vody ze zdroje Černčice vrtu LT-4 (cca 5 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Velká Jesenice - - - 657 670 680 690

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Velká Jesenice - - - 657 670 680 690

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 46,58 47,11 47,65 48,18
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 24,89 25,18 25,46 25,75
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V obci je vybudováno 4,8 km gravitační kanalizace, z toho cca 2,8 km je oddílná kanalizace, zbytek jednotná kanalizace.  Vlastníkem je Obec Velká Jesenice, provozovatelem je Velkojesenická s.r.o. Poslední úsek byl vybudován v roce 1995. Kanalizace byla v posledních 10ti letech kompletně zrekonstruována. Jednotlivé nemovitosti jsou na kanalizační síť napojeny přímo, přes septiky nebo přepady z jímek.
 
Základní data kanalizace Velká Jesenice
Kanalizace celková délka: 4,839 km
Počet osob připojených na ČOV: 657
Identifikační číslo majetkové evidence: 5209-778419-00273163-3/1
Identifikační číslo provozní evidence: 5209-778419-00273163-4/1-25937715
Název obce: Velká Jesenice
 
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V obci je vybudována centrální KČOV. Vlastníkem je Obec Velká Jesenice, provozovatelem je Velkojesenická s.r.o. Kořenová ČOV má kapacitu dle množství znečištění 670 EO, byla vybudována na vstupní denní znečištění 42 kg BSK5 a na průměrný nátok 85,5 m3.
 
Kořenová čistírna odpadních vod je čtyřnádržová s horizontálním prouděním a následně vertikálním prouděním, nádrže mají plochu 1 070 a 1 052 m2. Plocha čistících polí je cca 3200 m2. Jako mechanický stupeň je předřazen lapák písku s česlemi a štěrbinová nádrž o vnitřních rozměrech 4,5x4,5x6,0 m. Trubní rozvody ČOV slouží k přepravě čištěné vody, k regulaci výšky hladiny ve filtračních nádržích a k řízení provozního režimu. Všechny rozvody jsou provedeny z PVC nebo kameniny. Nádrže jsou hloubené, těsněné folií PVC, filtrační náplní je zde tříděný říční štěrk osázený technologickými porosty. Za horizontálním češtěním je zařazen stupeň vertikálního čištění pro odstraňování čpavku a následně poslední horizontální dočišťovací nádrž. Odpad z KČOV je vyveden sběrnou stokou do přivaděče Rozkoš, č.h.p. 1-01-03-056.
 
Základní data ČOV Velká Jesenice:
Identifikační číslo majetkové evidence: 5209-778419-00273163-4/1
Identifikační číslo provozní evidence: 5209-778419-00273163-4/1-25937715
Název obce: Velká Jesenice
Typ ČOV: KČOV
Projektovaná kapacita v EO: 670
Název recipientu: Rozkoš, Identifikační číslo vypouštění odpadních vod - 412146

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
 
Je navrženo rozšíření stávající rekonstruované kanalizační sítě k nádrži Rozkoš, podél nádrže Rozkoš, do lokalit Za Humny, Pod Kostelem a K Říkovu. Navržená kanalizace bude součástí kanalizační soustavy, přivádějící odpadní vody na stávající kořenovou ČOV Velká Jesenice, v případě lokality Rozkoš do plánováné KČOV Rozkoš v lokalitě Rozkoš o předpokládané kapacitě cca 300 EO. Nové úseky gravitační splaškové kanalizace budou tvořit především stoky z PVC/PE 250 o celkové délce 2,75 km. Trasa a hloubky uložení stok jsou navrženy tak, aby umožnily gravitační napojení stávající i výhledové zástavby. Všechna výše uvedená navrhovaná opatření jsou navržena k realizaci v letech 2021 až 2030.
 
Celkové investiční náklady dle Metodického pokynu Mze č.j. 401/2010-15000 jsou cca 12,959 mil. Kč.
 
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Velká Jesenice 12 254,0 12 959,1 25 213,1

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Velká Jesenice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva