Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Volovka - CZ052.3605.5209.178446 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Velká Jesenice

Číslo obce PRVKUK 178446
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.178446
Kód obce 574562
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2305
Česká Skalice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.178446.01 Volovka 17844 178446

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Volovka (262 m n. m.) leží na katastrálním území Volovka (778443).
 
Trvale zde žije celkem 30 obyvatel. V produktivním věku je obyvatel 68 %, 15 % zastoupení mají mladší 15-ti let a 17 % obyvatel je postproduktivního věku.
 
Eviduje se zde celkem 21 domů, z toho trvale obydlených je 13 a k rekreaci se využívá 5 objektů. Zástavba má ortogonální půdorys, zástavba je soustředěna podél navzájem kolmých ulicí.
 
Obec leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Zakreslení plánované výstavby vodovodní sítě

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Volovka Trvale bydlící - - - 30 30 30 30
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 40 40 40 40

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Velká Jesenice 752 751 754 759 749 748 750 750 739 738 735 742 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Volovka - - - 0 0 0 30

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Individuální zásobování vodou
V ZSJ Volovka není vybudován veřejný vodovod. Všichni obyvatelé využívají vodu z 31 domovních studní, budovaných převážně v betonových skružích, ale i roubených kamenem, do průměru 1000 – 1200 mm a hloubky 4 – 8 m. Využívána je zvodeň připovrchového rozpojení puklin vápnitých spongilitických prachovců, prachovitých pískovců jizerského souvrství, ale i kvartérní zvodeň v rámci hydrogeologického rajónu 422 Podorlická křída.

Zhodnocení současného stavu
Množství vody není dostatečné, kvalita nevyhovuje bakteriologickým znečištěním a obsahem spec. organických látek.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V rámci rozšíření sítě se počítá s realizací nové sítě DN 63 až DN 110 s celkovou délkou 3,2 km, která začíná jižně od Velké Jesenice na hlavním řadu. Nový řad je veden podél komunikace na Nový Dvůr a pokračuje na Volovku. Vzhledem ke konfiguraci terénu je tlakově pokryto celé řešené území.
 
Navrhované řešení
Zdroj vody
Navrhujeme napojení ZSJ Volovka na vodovod Velká Jesenice, jež je součástí skupinového Vodovodu Česká Skalice. Vlastníkem je Obec Velká Jesenice a provozovatelem je Velkojesenická s.r.o.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody ve zdrojích vodovodu Česká Skalice umožňuje zachování stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
Vodovod bude zásoben pitnou vodou ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, prostřednictvím napojení ve Velké Jesenici na zásobní řad z Nahořan do České Skalice.
 
Vodojemy
Tlakově bude spotřebiště ovládáno věžovým VDJ 200 m3 v Nahořanech s d. v. 330,43 m n. m.
 
Vodovodní síť
Navrhujeme vybudování nové vodovodní sítě - přívodní řad PVC/PE DN 110 délky 1,1 km a rozvodné řady PVC/PE DN 63 až DN 75 o délce 1,6 km. Na přívodní řad do ZSJ Volovka bude od transformátoru napojen přívodní řad PVC/PE DN 90 o délce 0,6 km do ZSJ Veselice. Trasa a hloubky uložení potrubí jsou navrženy tak, aby umožnily napojení stávající i výhledové zástavby.  Dále navrhujeme běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok. Všechna výše uvedená navrhovaná opatření jsou navržena k realizaci v roce 2030, případně později.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

ZSJ Volovka nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližšího vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. z veřejného vodovodu Česká Skalice (profil Velká Jesenice, dovozní vzdálenost 2,5 km), dovozem balené vody příp. dovozem vody ze zdroje Černčice vrtu LT-4 (cca 5 km). Případně mohou být využity domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Volovka - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Volovka - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V ZSJ Volovka není vybudována kanalizace. Je využíván systém propustků, struh a příkopů.

Čištění odpadních vod - současný stav
V ZSJ Volovka není vybudována obecní ČOV. Způsob likvidace odpadních vod není znám, stejně jako počet, stáří a technický stav jímek a septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro sídelní jednotky dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitost.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod.
 
V cílovém roce 2030 bude počet stávajících a nově napojených obyvatel:
na jímky 10
na septiky 20

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Volovka 6 066,0 0,0 6 066,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Volovka - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva