Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Kbelnice - CZ052.3604.5207.124575 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Kbelnice

Číslo obce PRVKUK 124575
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.124575
Kód obce 549169
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.124575.01 Kbelnice 12457 124575

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Kbelnice leží v severní části bývalého okresu Jičín cca 1 km severně od města Jičín v nadmořských výškách 276 – 284 m n.m. Obec má 220 trvale bydlících obyvatel v cca 90 domech vedených pro trvalé bydlení. V obci se také nachází cca 10 objektů určených pro individuální rekreaci cca 30 obyvatel.
Obec se nachází v těsné blízkosti silnice první třídy spojující Jičín a Turnov. Celou obcí podél místní silnice protéká Kbelnický potok. Výhledově se předpokládá minimální nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Kanalizační řád 2018
Zákres stávajících sítí kanalizace vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovod
Informace obce Kbelnice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kbelnice Trvale bydlící - - - 215 220 225 230
Přechodně bydlící - - - 30 30 30 35
Celkem - - - 245 250 255 265

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kbelnice 185 186 197 199 205 212 208 206 208 217 221 226 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kbelnice - - - 0 0 255 265

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 9 18 27
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 13 27 40
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Kbelnice není vybudován žádný veřejný systém zásobování obyvatel pitnou vodou. Obyvatelé jsou zásobování individuálně pomocí domovních studní.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V celé obci Kbelnice (vč. lokality Kometa) bude vybudována nová vodovodní síť napojená na současnou vodovodní síť obce Brada - Rybníček. Tato nová vodovodní síť bude mít celkovou délku cca 3,5 km a dimenzi potrubí nejspíše DN 100. Předpokládá se, že vlastníkem této nové vodovodní sítě bude Obec Kbelnice.

 

Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je v letech 2023-2024 a je pouze orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku pitné vody budou obyvatelé zásobeni pomocí vody balené nebo cisterny. Nevyhovující voda ze studní bude v tomto případě využívána jen jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kbelnice - - - 100 250 255 265

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kbelnice - - - 100 250 255 265

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 10,00 15,50 21,00 26,50
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 5,30 10,60 15,90
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V celé obci Kbelnice (vč. lokality Kometa) byla v roce 2018 dobudována nová oddílná splašková kanalizační síť o celkové délce cca 3 km a dimenzi potrubí DN 250-300 mm. Součástí této kanalizační sítě jsou i 2 čerpací stanice odpadních vod. Tato nová kanalizační síť je při severním okraji města Jičín zaústěna do kanalizační sítě tohoto města, která je zakončena centrální čistírnou odpadních vod s dostatečnou kapacitou pro toto řešení. Přečištěné odpadní vody jsou z této centrální ČOV Jičín vypouštěny do blízké řeky Cidliny. Vlastníkem a provozovatelem této nové kanalizační sítě je Dobrovolný svazek obcí Brada – Rybníček a Kbelnice.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Ve výhledu bude v obci Kbelnice (vč. lokality Kometa) ponechán současný systém odvádění a čištění odpadních vod. Dále budou v následujících letech na kanalizaci dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících stok a bude prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kbelnice 9 819,4 0,0 9 819,4

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kbelnice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva