Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Petrovice - CZ052.3605.5209.179264 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Velké Petrovice

Číslo obce PRVKUK 179264
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.179264
Kód obce 574571
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2275
Police nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.179264.01 Petrovice 17926 179264

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Petrovice (405 – 492 m n. m.) leží na katastrálním území Velké Petrovice (779261).
 
Trvale zde žije 370 obyvatel, rekreačně pobývá 150 obyvatel.  
 
V Petrovicích se eviduje celkem 150 domů, trvale obydlených je 120 a k rekreaci se využívá 30 domů. Do roku 2030 se předpokládá výstavba 20 domů. Zástavba je rozčleněna do dvou liniově propojených radiokoncentrických jednotek s místními názvy Baba a Dědek. Protéká tudy řeka Metuje.
 
Obec leží v CHKO Broumovsko a CHOPAV Polická pánev.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017-vodovod, kanalizace
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Náchod, 2018
Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Velké Petrovice; Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.; 03/2009
Velké Petrovice – Rozšíření a rekonstrukce stávající kanalizační sítě; DUR, DSP; Šindlar s.r.o. stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství; 06/2008

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Petrovice Trvale bydlící - - - 370 390 410 430
Přechodně bydlící - - - 150 150 150 150
Celkem - - - 520 540 560 580

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Velké Petrovice 360 365 375 387 394 396 395 408 418 421 429 435 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Petrovice - - - 340 360 380 400

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 62 66 70 73
Maximální potřeba vody m3/den - - - 75 79 84 88
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 62,30 65,97 69,63 73,29
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 51,57 54,60 57,64 60,67
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 51,57 54,60 57,64 60,67
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 10,73 11,36 11,99 12,62

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
V ZSJ Petrovice je vybudován vodovod, jehož vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice.
 
Základní data vodovod:
Identifikační číslo majetkové evidence: 5209-779261-48172928-1/1
Identifikační číslo provozní evidence: 5209-779261-48172928-1/1-48172928
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 340
 
Zdrojem pitné vody pro Vodovod Velké Petrovice (nízké pásmo) jsou pramenní zářezy z prameniště Machov „Vápenka“, které jsou svedeny do pramenní jímky a dolní pramenní sběrny, přes VDJ Machovská Lhota 160 m3 s d. v. 536,80 m n. m do VDJ Petrovičky 100+70 m3 s d. v. 515,00 a 515,80 m n. m. Odtud je voda prostřednictvím zásobovacích a rozvodných řadů dodávána do spotřebiště. Voda je upravována v hygienickém zabezpečení Machov (IČME: 5209-689840-48172928-2/1, IČPE: 5209-689840-48172928-2/1-48172928) dávkováním chlornanu sodného.
 
Individuální zásobování vodou
Obyvatelé nenapojení na vodovod využívají vodu z domovních studní, informace o množství a jakosti nejsou k dispozici.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody z využívaného zdroje je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení  v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která nabyla účinnosti dne 30.4.2004. .
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost zdroje vody a příznivou jakost vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlornanem sodným.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajištěno z nejbližšího místa s fungující dodávkou pitné vody příp. dovozem vody ze zdroje Petrovičky vrtu NV-15 (dovozní vzdálenost 2 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Petrovice - - - 370 390 410 430

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Petrovice - - - 0 0 410 430

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 18,12 19,10 20,08 21,06
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 1,32 1,39 1,46 1,53
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 12,01 12,66 13,31 13,96
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V ZSJ Petrovice je vybudována gravitační jednotná kanalizace. Vlastníkem a provozovatelem je Obec Velké Petrovice. Produkované odpadní vody jsou do kanalizace svedeny přes septiky a DČOV u jednotlivých nemovitostí a 3 vyústěmi vypouštěny do recipientu.
 
Základní data kanalizace:
Jednotná kanalizace celkem: 2,282 km
 
Velké Petrovice Stoka A
Identifikační číslo majetkové evidence: 5209-779261-00273171-3/1
Identifikační číslo provozní evidence: 5209-779261-00273171-3/1-00273171
Jednotná kanalizace délka: 1,262 km
 
Velké Petrovice Stoka B1
Identifikační číslo majetkové evidence: 5209-779261-00273171-3/2
Identifikační číslo provozní evidence: 5209-779261-00273171-3/2-00273171
Jednotná kanalizace délka: 0,481 km
 
Velké Petrovice Stoka B2
Identifikační číslo majetkové evidence: 5209-779261-00273171-3/3
Identifikační číslo provozní evidence: 5209-779261-00273171-3/3-00273171
Jednotná kanalizace délka: 0,341 km
 
Velké Petrovice Stoka C
Identifikační číslo majetkové evidence: 5209-779261-00273171-3/4
Identifikační číslo provozní evidence: 5209-779261-00273171-3/4-00273171
Jednotná kanalizace délka: 0,198 km
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V ZSJ Petrovice  není obecní ČOV. Odpadní vody z DČOV  jsou odváděny do kanalizace nebo vsakovány. Odpadní vody ze septiků  jsou z 5 % vsakovány, z 15 % odtékají do povrchových vod a z 80 % jsou svedeny do obecní kanalizace a odváděny do recipientu, kterým je Metuje č.h.p. 1-01-03-019. Obsah bezodtokých jímek  je odvážen na likvidaci do ČOV Police nad Metují. Stáří a technický stav septiků není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Ve zpracovaném projektu z roku 2008 je navrženo rozšíření stávající kanalizační sítě a vybudování ČOV.
 
Navrhované řešení
Cílem projektu je odkanalizování obce Velké Petrovice a výstavba čistírny odpadních vod, která bude sloužit i pro obecní části Petrovičky a Maršov nad Metují. Dokončení prací se předpokládá v roce 2025.
 
Koncepce odkanalizování obce Velké Petrovice počítá s ponecháním stávajících stok jednotné kanalizace pro účely odvedení dešťových vod (oddílná dešťová kanalizace).
 
Projekt obsahuje 19 stavebních objektů (16 splaškových stok, 1 dešťová stoka, 1 vodovodní přípojka a stavební část ČOV) a 4 provozní soubory (3 čerpací stanice a 1 čistírna odpadních vod).
 
Účelovými jednotkami stavby jsou stoky a ČOV.
Stavba obsahuje:
3408,3 m stok profilu DN 250 pro gravitační část splaškové kanalizace
287 m stok profilu DN 51 pro tlakovou část splaškové kanalizace
533,5 m přípojek po veřejných prostranstvích
19,5 m stok profilu DN 300 pro dešťovou kanalizaci
rekonstrukce 91 m stok profilu DN250 pro splaškovou kanalizaci
 
Biologická ČOV bude umístěna v JV části obce v nivě Metuje. ČOV bude sloužit pro likvidace splaškových odpadních vod z Petrovic, odkud budou splašky přiváděny na ČOV kanalizací a z Petroviček a Maršova nad Metují, odkud budou splaškové vody z jednotlivých nemovitostí sváženy cisternovými vozy k čištění na ČOV. Čistírna bude vybavena jímkou pro svoz odpadních vod. Čistírna odpadních vod je navržena na základě nátokových parametrů odvozených z průměrného denního nátoku odpadních vod Q24 = 85,8 m3/d a látkového zatížení odpovídajícímu 650 EO. Kapacita ČOV je 730 EO.
 
Navržená technologie biologické čistírny odpadních vod pro Petrovice integruje do kompaktního celku veškeré stupně čištění:
- mechanické předčištění
- biologické aktivační čištění s předřazenou denitrifikací
- separaci kalu v dosazovací nádrži
- zahuštění a aerobní stabilizaci kalu
- zahuštění a akumulaci přebytečného kalu
- měření průtoku vyčištěné vody
- jímku na dovážené odpadní vody
 
Odtok z ČOV bude zaústěn do Metuje č.h.p. 1‑01‑03‑019.
 
V cílovém roce 2030 bude na ČOV napojeno 430 obyvatel.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Petrovice 0,0 23 510,0 23 510,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Petrovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva