Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Velký Třebešov - CZ052.3605.5206.179779 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Velký Třebešov

Číslo obce PRVKUK 179779
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.179779
Kód obce 574589
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.179779.01 Velký Třebešov 17977 179779

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Velký Třebešov (287 – 301 m n. m.) leží na katastrálním území Velký Třebešov (77977).
 
Trvale zde žije celkem 325 obyvatel, podíl produktivních obyvatel je 67 %, mladších 15-ti let je 14 % a obyvatel v postproduktivním věku je 19 %.
 
Celkem se zde eviduje 130 domů. Zástavba je soustředěna podél místních komunikací.
 
Velký Třebešov leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Informace od Českoskalické vodárny, s.r.o.
Informace od starosty obce
Informace z PRVK
VUME/VUPE 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Velký Třebešov Trvale bydlící - - - 325 325 325 375
Přechodně bydlící - - - 34 34 34 34
Celkem - - - 359 359 359 409

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Velký Třebešov 332 345 339 345 339 331 327 332 327 326 318 310 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Velký Třebešov - - - 325 325 325 375

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 21 23 24 25
Maximální potřeba vody m3/den - - - 32 34 36 37
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 25,95 27,29 28,62 29,95
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 21,48 22,58 23,68 24,78
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 20,43 21,48 22,53 23,58
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,04 1,10 1,15 1,20
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 4,48 4,71 4,94 5,17

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Velký Třebešov je zásoben pitnou vodou ze skupinového vodovodu Česká Skalice (viz Technická zpráva). Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je Obec Velký Třebešov. Vodovod je zaveden do všech částí obce.
 
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 325
Počet přípojek: 90
 
Velký Třebešov je zásoben pitnou vodou přes akumulaci vodojemu V Sadech 2 x 1000 m3, kam je čerpána přes síť voda ze zdroje Pivovarská studna a voda z úpravny (voda z vrtu J-9 smíchaná s vodou z vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice). Z vodojemu je voda do spotřebiště dodávána gravitačně zásobním řadem, ke spotřebiteli je dopravena rozvodnou vodovodní sítí.
 
Způsob zásobení rekreantů není znám.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v úpravně vody (Česká Skalice) v souladu s vyhláškou MZdr č. 252/2004 Sb.
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2015 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.
 
Dále navrhujeme v rámci plánované výstavby RD nový vodovodní řád na pozemcích východní části Velkého Třebešova v délce cca 390m a počtu 12ti přípojek k roku 2028. Dále je uvažováno s napojením vodovodu Velkého Třebešova na Svinišťany(obec Dolany), s prověřením této koncepce je uvažováno v rámci schváleného zadání územního plánu Dolany ze dne 01.10.2018.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Česká Skalice, bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno druhým nepoškozeným zdrojem. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajištěno dodávkou pitné vody přivaděčem ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice. Dodávku vody lze také zajistit dovážkou cisternami z vrtu J-1 Starý Ples (dovozová vzdálenost 12 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Velký Třebešov - - - 325 325 325 375

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Velký Třebešov - - - 325 325 325 375

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 91,31 95,99 100,68 105,36
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 19,50 20,50 21,50 22,50
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Velký Třebešov měla původní jednotnou kanalizaci, která byla následně změněna na dešťovou.
 
V roce 2009 byla v obci vybudována oddílná gravitační a tlaková splašková kanalizace s přečerpáním na ČOV Česká Skalice. Na tuto kanalizaci jsou napojeni všichni obyvatelé.
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k nově vybudované kanalizaci se neuvažuje o větších investicích v rámci rekonstrukce či výstavby. Bude prováděna pouze běžná údržba.
Zároveň je uvažováno s výstavbou nových RD a tím i zasíťování pozemků na východní straně Velkého Třebešova v délce 550m PVC DN 250 v roce 2028.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Velký Třebešov 936,0 2 354,0 3 290,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Velký Třebešov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva