Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Vlkov - CZ052.3605.5206.184071 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Vlkov

Číslo obce PRVKUK 184071
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.184071
Kód obce 574601
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.184071.01 Vlkov 18407 184071

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Vlkov (246 – 264 m n. m.) leží na katastrálním území Vlkov u Jaroměře (784079).
 
Trvale zde žije celkem 398 obyvatel. Ve výhledu se předpokládá zvýšení počtu obyvatel. V souladu s ÚPO obec plánuje do roku 2030 realizovat soustředěnou výstavbu cca 20 RD včetně napojení na vodovod a kanalizaci.
Průmysl v obci zastoupen není, své živnosti zde provozuje něklolik drobných podnikatelů.
Zástavba je liniově uspořádána podél místních komunikací. Do roku 2030 se nepředpokládá výstavba většího charakteru.
 
Vlkov leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2018 vodovod
Kanalizační řád Vlkov
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vlkov Trvale bydlící - - - 398 390 430 450
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 408 400 440 460

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Vlkov 392 390 389 387 382 396 399 403 396 390 389 390 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vlkov - - - 350 350 390 450

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 37 39 42 45
Maximální potřeba vody m3/den - - - 44 53 61 70
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 36,54 39,36 42,18 45,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 33,47 36,66 39,84 43,03
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 31,10 34,06 37,03 39,99
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,37 1,50 1,63 1,76
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,07 3,36 3,66 3,95

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Obec Vlkov je zásobena pitnou vodou z vodovodu Vlkov, který je napojen na skupinový vodovod Jaroměř. Vlastníkem vodovodu je Obec Vlkov, provozovatelem je společnost Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř. Vodovod je zaveden do všech částí obce a zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci.
 
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 350
 
Vodovod Vlkov je zásoben pitnou vodou z věžového vodojemu Rasošky 200 m3 s d.v. 294,0 m n. m., kam je dopravena výtlačným přiváděcím řadem z Jaroměře – Josefova. Z vodojemu je voda dopravena do Vlkova a ke spotřebiteli rozvodními řady.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody z využívaných zdrojů je při normální klimatické situaci pro stávající i výhledový počet vodou zásobených obyvatel dostatečné. V suchém období 2018 a v předchozích letech významným způsobem poklesly hladiny ve všech využívaných vrtech SV Jaroměř. Proto se provozovatel vodovodu rozhodl zajistit nový zdroj o vydatnosti cca 20 l/s, který by v případě nouze nebo mimořádné klimatické situace posílil zásobování SV Jaroměř. Podrobně viz karta obce Jaroměř.
 
Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
 
Objem akumulované vody ve vodojemu zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Objekty vodovodu jsou napojeny na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroje vody
Množství vody z využívaných zdrojů je při normální klimatické situaci pro stávající i výhledový počet vodou zásobených obyvatel dostatečné. V suchém období 2018 a v předchozích letech významným způsobem poklesly hladiny ve všech využívaných vrtech SV Jaroměř. Proto se provozovatel vodovodu rozhodl zajistit nový zdroj o vydatnosti cca 20 l/s, který by v případě nouze nebo mimořádné klimatické situace posílil zásobování SV Jaroměř. Podrobně viz karta obce Jaroměř.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Jaroměř bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dodávkou pitné vody z nejbližšího místa s fungující dodávkou pitné vody, nebo dovážkou cisternami z vrtu J-1 Starý Ples (dovozová vzdálenost 9 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vlkov - - - 300 350 340 450

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vlkov - - - 0 0 340 450

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 38,00 45,33 52,67 60,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 18,00 21,00 24,00 27,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Ve Vlkově je vybudovaná částečná, původně dešťová kanalizace, ale slouží k odvádění odpadních splaškových a srážkových vod. Jedná se o několik stok, které odvádí odpadní vody do Rasošského potoka (č.h.p. 1-01-04-005) směrem k Černožicím. Do kanalizace jsou svedeny odpadní vody převážně přes septiky u jednotlivých nemovitostí. Kanalizace byla budovaná postupně od roku 1967.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Vlkov nemá centrální ČOV. Všechny odpadní vody jsou čištěny individuálně u jednotlivých producentů.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Obec plánuje uvedení kanalizace a čištění vod z obce do souadu se zákonnou úpravou.
V roce 2020 bude zpracována studie řešení zneškodnění odpadních vod z obce v souladu s platnou legislativou. Po dokončení a schválení studie bude vybrána k další realizaci jedna z variant. Následně se předpokládá zpracování projektové dokumentace a její projednání včetně zajištění stavebního povolení a následně dle finančních možností bude zajišťována realizace celého záměru. Dokončení prací se předpokládá do konce návrhového období, v případě nedostatku finančních prostředků až po roce 2030.
Současně s přípravou stavby centrální ČOV bude probíhat i oprava stávající kanalizace, která bude prováděna dle potřeby a dle finančních možností obce, která bude buď využita jako jednotná nebo v případě volby stavby oddílné splaškové kanalizace bude rekolaudována na dešťovou.
Do té doby budou odpadní vody od jednotlivých producentů zneškodňovány dosavadním způsobem.
U rekonstruovaných objektů navrhujeme provedení revize a případné doplnění septiků o dočišťovací filtr, případně náhradu za lokální ČOV.
U novostaveb navrhujeme buď stavbu septiku s filtrem nebo lokální ČOV.
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě s maximálním zřetelem na zadržení vody v krajině.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vlkov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vlkov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva