Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Vysokov - CZ052.3605.5209.188395 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Vysokov

Číslo obce PRVKUK 188395
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.188395
Kód obce 574643
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2267
Náchod

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.188395.01 Vysokov 18839 188395

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Vysokov (331 – 418 m n. m.) leží na katastrálním uzemí Vysokov (788392).
 
Trvale zde žije celkem 504 obyvatel a 70 rekreantů.
 
V obci Vysokov je evidováno celkem 210 domů, z toho trvale obydlených je 168, k rekreaci se využívá 28 domů. Zástavba je soustředěna hlavně podél místní komunikace, obec má liniový tvar.
 
V obci je průmyslová zóna s 550 zaměstnanci.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Náchod, 2018
Pasport kanalizace ve správě obce Vysokov; Situace; Josef Veselý, projekční kancelář; 09/2011
Koncepce výstavby nové kanalizační sítě, 2018
Připravované investice VaK Náchod, Rekonstrukce přivaděče Teplice nad Metují – Hradec Králové, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vysokov Trvale bydlící - - - 504 510 520 530
Přechodně bydlící - - - 70 70 70 70
Celkem - - - 574 580 590 600

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Vysokov 451 473 486 496 489 479 504 503 516 516 516 513 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vysokov - - - 504 510 520 530

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 85 86 88 89
Maximální potřeba vody m3/den - - - 102 104 105 107
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 84,93 86,39 87,85 89,31
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 74,98 76,26 77,55 78,84
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 74,98 76,26 77,55 78,84
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 9,96 10,14 10,31 10,48

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
Vlastníkem a provozovatelem vodovodu Vysokov o délce 9,249 km je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, konkrétně část provozního celku Náchod – Bohuslavice.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5209-788392-48172928-1/1
IČPE: 5209-788392-48172928-1/1-48172928
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 504
 
Vodovod Vysokov zásoben z vodojemu Vysokov 1 000 m3 s d. v. 429,0 m n.m., kam je voda dopravována z vodojemu Vysoká Srbská 1 500 m3 s d. v. 495,60 m n.m.
  
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Voda je zajištěna ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice. Skupinový vodovod je zásoben pitnou vodou ze zdrojové oblasti polické pánve, z vrtů VS-5, VS13 a VS-15, ze kterých je voda akumulována ve vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 . Z vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 (d.v. 569 m n. m.) je vedena hlavní trasa vodovodu do vodojemu Vysoká Srbská 1500 m3  (d.v. 495,5 m n. m).  Kromě přívodu z VDJ Teplice 3000 m3 je vodojem Vysoká Srbská 1500 m3 dále plněn z vrtů Nízká Srbská NV-11 a Nízká Srbská NV-12 a také z akumulace přečerpávací stanice Vysoká Srbská o obsahu 650 m3 , kam je přiváděna voda ze zdrojů Machovská studna, vrty Petrovičky V-15, NV-15 s NV-15a. Z vodojemu Vysoká Srbská je trasa hlavního zásobovacího a přiváděcího řadu vedena mezi obcemi Hronov a Žďárky do Náchodu a přes Náchod do vodojemu Vysokov 1000 m3 s d.v. 429,0 m n. m.
 
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého ve Vysoké Srbské a v Teplicích n. Metují.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V rámci posílení kapacity a zabezpečenosti Vodárenské soustavy Východní Čechy je uvažováno o rekonstrukci přivaděče Teplice nad Metují – Hradec Králové. Zpracován je návrh první etapy rekonstrukce řadu a to v úseku od zdroje NV12 Bezděkov nad Metují po vodojem Vysokov.
V rámci rekonstrukce prvního úseku přivaděče bude vybudováno nové potrubí přivaděče, které bude převážně vedeno v souběhu se stávajícím potrubím přivaděče. Pouze v místech, kde z důvodu kolize souběžné trasy se stávajícími inženýrskými sítěmi či s plánovanou výstavbou již povolených silničních staveb, není možné vést nové potrubí v souběhu, je trasa nového potrubí vedena odklonem. A dále v místech, kde z majetkoprávních důvodů nebylo možné vest nové potrubí v jiné trase než ve stávající, byla navržena stavební úprava stávajícího potrubí. Nové potrubí přivaděče je navrženo z trub TLT DN 600 v délce cca 17,6 km.
Na konci dotčeného úseku rekonstruovaného přivaděče bude vybudován nový vodojem Branka III. Navrhovaný vodojem bude zemní dvoukomorový s akumulací 2x 2500 m3. Součástí návrhu je i nová příjezdová komunikace k vodojemu, řešení zpevněných ploch v areálu, terénní a sadové úpravy, oplocení. Nový vodojem bude umístěn na novém potrubí přivaděče, které bude v lokalitě mezi stávající armaturní šachtou Branka a stávajícím vodojemem Vysokov vedeno v nové trase odklonem od stávající trasy přivaděče z důvodu výstavby nové silnice. Nový vodojem Branka III bude v systému umístěn za odbočkou do stávajícího vodojemu Branka I.
 
Zdroje vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost zdroje vody a příznivou jakost vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.
 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dodávkou pitné vody z nejbližšího místa s fungující dodávkou pitné vody, nebo dovozem vody ze zdroje Černčice vrtu LT-4 (cca 14 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vysokov - - - 504 510 520 530

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vysokov - - - 40 40 520 530

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 9,93 9,93 9,93 9,93
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Celá obec je odkanalizovaná.
Ve obci Vysokov je vybudována jednotná gravitační kanalizace o délce 1,39 km, která je součástí skupinové kanalizační sítě Hronov-Velké Poříčí-Náchod. Vlastníkem a provozovatelem jsou Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Produkované odpadní vody jsou do kanalizace svedeny z části nemovitostí a dále odváděny stokou F a následně A na ČOV Náchod-Bražec. Kanalizačních přípojek je 21 s celkovou délkou 357 m. Tímto způsobem je napojeno 21 nemovitostí s cca 88 obyvateli.
 
Základní údaje kanalizace:
IČME: 5209-788392-48172928-3/1
IČPE: 5209-788392-48172928-3/1-48172928
Počet napojených trvalých obyvatel: 88
 
ČOV Náchod- Bražec (IČME: 5209-701343-48172928-4/1, IČPE: 5209-701343-48172928-4/1-48172928) je mechanicko-biologická ČOV o projektované kapacitě 45990 EO. Odpadní vody jsou vypouštěny do toku Metuje, ID 412105.
 
Dále je v obci vybudováno 1,735 km jednotné gravitační kanalizace, kterou vlastní a  provozuje Obec Vysokov. Kanalizace je vybudována z PVC potrubí o průměru 250 mm. Odpadní vody z této částí obce, kterou provozuje obec Vysokov, jsou likvidovány v septicích a v DČOV (napojeno 60 EO). Tímto způsobem likviduje odpadní vody v součastné době cca 416 obyvatel. V průmyslové zóně jsou provozovny vybaveny čistírny odpadních vod s výustmi do místní vodoteče.  Kanalizace bude výhledově připojena po vybudování nového kanalizačního řadu přes Provodov-Šonov na ČOV Nové Město nad Metují.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Je zpracovaná studie na napojení obecní kanalizace na ČOV Nové město nad Metují.
 
Navrhované řešení
Pro obec Vysokov navrhujeme vybudování splaškové kanalizace do obce Provodov-Šonov a z Provodova dále na ČOV do Nového města nad Metují. Splašková kanalizační síť je navržena v délce 2 km jako gravitační z PVC DN 300 a v délce 1,1 km jako tlaková DN 90. Čerpací stanice bude navržena se dvěma čerpadly o výkonu 2+2 l/s. Dopravní výška je 10 m (z kopce). Příkon čerpadel do 5 W.
 
Obec se dále bude finančně podílet na výstavbě výtlačného řádu DN 125 do Vrchoviny a rekonstrukci ČOV v Provodově-Šonově, která bude sloužit jako čerpací stanice.
 
Kanalizace bude v majetku obce, předpokládané dokončení prací je v roce 2025.
 
V cílovém roce 2030 bude počet stávajících a nově napojených obyvatel:
 
na ČOV 530

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vysokov 0,0 24 332,0 24 332,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vysokov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva