Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Horní Dolce - CZ052.3605.5206.190667 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Zaloňov

Číslo obce PRVKUK 190667
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.190667
Kód obce 574660
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.190667.01 Horní Dolce 19066 190667

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Horní Dolce leží na katastrálním území Horní Dolce (790664).
Horní Dolce jsou součástí obce Zaloňov.
Území obce odvodňuje Jezbinský potok (č.h.p. 1-01-04-010).
Trvale zde žije celkem 38 obyvatel, Ve výhledu se nepředpokládá výrazné zvýšení počtu obyvatel.
Zástavba je uspořádána podél místních komunikací. Do roku 2030 se nepředpokládá výstavba většího charakteru.
 
Horní Dolce leží v CHOPAV Východočeská křída.
V místní části Horní Dolce se nenacházejí žádné průmyslové ani zemědělské podniky, pouze několik drobných živnostníků.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Dolce Trvale bydlící - - - 38 40 45 48
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 38 40 45 48

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zaloňov 438 449 446 437 448 449 449 454 467 459 453 445 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Dolce - - - 18 22 25 30

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 2 2 2 3
Maximální potřeba vody m3/den - - - 2 2 3 3
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 1,70 2,08 2,45 2,83
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 1,46 1,78 2,11 2,43
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 1,46 1,78 2,11 2,43
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,27 0,33 0,39 0,45

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Horní Dolce jsou zásobené pitnou vodou odbočkou ze zásobního řadu, vedeného z vodojemu Zaloňov do Jaroměře. Vlastníkem vodovodu je Obec Zaloňov, provozovatelem je společnost Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř. Vodovod je zaveden do všech částí obce a zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci.
 
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 18
Vodovod pro Horní Dolce odebírá vodu z vodojemu Zaloňov 2 x 750 m3 s d.v. 311,8 m n. m. Z vodojemu vede výtlačný a zásobní řad do Jaroměře, z něhož je pro Horní Dolce vybudována odbočka.
 
Zhodnocení současného stavu
Voda pro Horní Dolce je odebírána z prameniště skupinového vodovodu Jaroměř.
Množství vody z využívaných zdrojů je při normální klimatické situaci pro stávající i výhledový počet vodou zásobených obyvatel dostatečné. V suchém období 2018 a v předchozích letech významným způsobem poklesly hladiny ve všech využívaných vrtech SV Jaroměř. Proto se provozovatel vodovodu rozhodl zajistit nový zdroj o vydatnosti cca 20 l/s, který by v případě nouze nebo mimořádné klimatické situace posílil zásobování SV Jaroměř. Podrobně viz karta obce Jaroměř.
 
Voda dodávaná do obce je již hygienicky upravená v Jaroměři, její kvalita je po úpravě a hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech nezabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody. Podrobně viz karta obce Jaroměř.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Objekty na vodovodu jsou napojeny na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
Zdroj vody pro Zaloňov je závislý na zdrojích SV Jaroměř. S ohledem na pokles hladiny ve všech vrtech v klimaticky nepříznivém roce 2018 a v letech předchozích bylo rozhodnuto o zajištění nového vrtu s minimální vydatností 20 l/s. Práce na jeho zajištění budou probíhat v letech 2019 - 2020. Tento nový vrt bude připojen samostatným potrubím na stávající nebo ideálně na novou komoru vodojemu. Podrobně viz karta obce Jaroměř.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací. Pro zlepšení hygienického zabezpečení pitné vody navrhujeme vybudovat samostatný výtlačný řad od zdrojů studna Velichovská do vodojemu Zaloňov. Podrobně viz karta obce Jaroměř.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující stav ATS nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
V důsledku nedostatečné minimálně 60 % zabezpečenosti maximální denní potřeby vody navrhujeme přístavbu další komory zemního vodojemu o objemu  2 x 750 m3 nebo 1 x 1500 m3 v místě stávajícího vodojemu Zaloňov. Podrobně viz karta obce Jaroměř.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů podle momentální potřeby obce. V nejbližší době obec plánuje dostavbu vodovodu v místní části Dolce tak, aby mohli být zásobeni všichni obyvatelé.
 
Výše uvedená opatření navrhujeme realizovat v rámci návrhového období do roku 2030.
Na vodovodní síť je možno napojovat nové odběratele podle potřeby rozvoje obce.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Jaroměř, bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dovozem pitné vody cisternami z nejbližšího místa s fungujícím systémem, nebo dovozem vody z vrtu J-1 Starý Ples (dovozová vzdálenost 11 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Dolce - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Dolce - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Místní část Horní Dolce nemá vybudovanou soustavnou kanalizaci, je zde realizováno pouze sporadické odkanalizování, část producentů odvádí předčištěné vody do trativodů, část přímo do Jezbinského potoka.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Horní Dolce nemají centrální ČOV. Odpadní vody jsou odváděny buď přes septiky nebo jsou akumulovány v jímkách na vyvážení.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti místní části Horní Dolce a s ohledem na počet obvyvatel není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby zneškodňování odpadních vod. Proto navrhujeme individuální způsoby nakládání a zneškodňování odpadních vod zachovat i v dalších letech do konce návrhového období.
Doporučuje se stávající septiky doplnit o biologické filtry nebo nahradit lokálními domovními ČOV.
Způsob lokálního čištění se doporučuje blíže posoudit a uvést do souladu s platnou legislativou, zejména s přihlédnutím ke znění Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
Odvedení dešťových vod doporučujeme ponechat v současné podobě s maximálním zřetelem na zachování vody v krajině - lokální retence u jednotlivých nemovitostí.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Dolce 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Dolce - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva