Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Vestec - CZ052.3605.5206.190683 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Zaloňov

Číslo obce PRVKUK 190683
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.190683
Kód obce 574660
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.190683.01 Vestec 19068 190683

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Vestec leží na katastrálním území Vestec u Jaroměře (790681).
Vestec je součástí obce Zaloňov.
Území obce odvodňuje potok Jordán (č.h.p. 1-01-04-010).
Trvale zde žije celkem 177 obyvatel, Ve výhledu se nepředpokládá výrazné zvýšení počtu obyvatel.
Zástavba je uspořádána podél místních komunikací. Do roku 2030 se nepředpokládá výstavba většího charakteru.
 
Vestec leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
V místní části není žádný průmyslový ani zemědělský podnik, pouze několik drobných živnostníků.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod a kanalizace
Pasport kanalizace v obci Zaloňov (M. Macák, 05/2018)
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vestec Trvale bydlící - - - 177 178 180 190
Přechodně bydlící - - - 6 8 8 10
Celkem - - - 183 186 188 200

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zaloňov 438 449 446 437 448 449 449 454 467 459 453 445 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vestec - - - 150 150 155 160

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 19 19 20 20
Maximální potřeba vody m3/den - - - 22 23 24 24
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 18,65 19,17 19,68 20,20
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 17,89 18,39 18,88 19,38
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 17,89 18,39 18,88 19,38
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,75 0,77 0,79 0,81

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Vestec je zásobený pitnou vodou z vodovodu Zaloňov, který je napojen přes ATS na skupinový vodovod Jaroměř.
Vlastníkem vodovodu je Obec Zaloňov, provozovatelem je společnost Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř. Vodovod je zaveden do všech částí obce a zásobuje pitnou vodou obyvatele v obci.
 
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 150
Vodovod pro Vestec odebírá vodu z vodojemu Zaloňov 2 x 750 m3 s d.v. 311,8 m n. m. Z vodojemu vede přívodní řad přes Zaloňov do Vestce.
 
Zhodnocení současného stavu
Voda pro Vestec je odebírána z prameniště skupinového vodovodu Jaroměř.
Množství vody z využívaných zdrojů je při normální klimatické situaci pro stávající i výhledový počet vodou zásobených obyvatel dostatečné. V suchém období 2018 a v předchozích letech významným způsobem poklesly hladiny ve všech využívaných vrtech SV Jaroměř. Proto se provozovatel vodovodu rozhodl zajistit nový zdroj o vydatnosti cca 20 l/s, který by v případě nouze nebo mimořádné klimatické situace posílil zásobování SV Jaroměř. Dále u vrtu J7 je nutná generální oprava vrtu, protože při kamerové prohlídce vrtu byla zjištěna destrukce výstroje. Podrobně viz karta obce Jaroměř.
 
Voda dodávaná do obce je již hygienicky upravená v Jaroměři, její kvalita je po úpravě a hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech nezabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody. Podrobně viz karta obce Jaroměř.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Objekty na vodovodu jsou napojeny na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
Zdroj vody pro Vestec je závislý na zdrojích SV Jaroměř. S ohledem na pokles hladiny ve všech vrtech v klimaticky nepříznivém roce 2018 a v letech předchozích bylo rozhodnuto o zajištění nového vrtu s minimální vydatností 20 l/s. Práce na jeho zajištění budou probíhat v letech 2019 - 2020. Tento nový vrt bude připojen samostatným potrubím na stávající nebo ideálně na novou komoru vodojemu. Podrobně viz karta obce Jaroměř.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací. Pro zlepšení hygienického zabezpečení pitné vody navrhujeme vybudovat samostatný výtlačný řad od zdrojů studna Velichovská do vodojemu Zaloňov. Podrobně viz karta obce Jaroměř.
 
Vodojemy
V důsledku nedostatečné minimálně 60 % zabezpečenosti maximální denní potřeby vody navrhujeme přístavbu další komory zemního vodojemu o objemu  2 x 750 m3 nebo 1 x 1500 m3 v místě stávajícího vodojemu Zaloňov. Podrobně viz karta obce Jaroměř.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů podle momentální potřeby obce.
 
Výše uvedená opatření navrhujeme realizovat v rámci návrhového období do roku 2030.
Na vodovodní síť je možno napojovat nové odběratele podle potřeby rozvoje obce.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Jaroměř, bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dovozem pitné vody cisternami z nejbližšího místa s fungujícím systémem, nebo dovozem vody z vrtu J-1 Starý Ples (dovozová vzdálenost 11 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vestec - - - 177 178 180 190

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vestec - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 17,00 17,41 17,83 18,24
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 10,62 10,88 11,14 11,40
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Vestec má vybudovanou soustavnou kanalizaci, která ale není zavedena do všech částí obce. Celková délka kanalizace v roce 2018 je 549 m, materál převážně beton, malá část plast.
Do recipientu - potoka  Jordán - ústí kanalizace dvěma výustmi (č.h.p. 1-01-04-010).
Ostatní obyvatelé, kteří nejsou na tuto kanalizaci napojeni, odvádějí vodu po předčištění do trativodů.
Vlastníkem a provozovatelem kanalizace Vestec je Obec Zaloňov.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Čištění odpadních vod ze stávající zástavby je individuální, některé septiky jsou postupně nahrazovány ČOV. Majitel bytových domů plánuje v roce 2018 výstavbu ČOV pro všechny bytové domy ve Vestci.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní části Vestec je zpracovaný pasport stávající kanalizace. V návaznosti na tento pasport navrhujeme prohlídku stávající kanalizační sítě videokamerou s cílem odstranění případných závad na technickém stavu této kanalizace. Variantně je možno uvažovat i s doplněním kanalizace v místech, kde doposud vybudována není. V návaznosti na prohlídku doporučujeme zpracovat i pasport předčistících zařízení u jednotlivých producentů a tato uvést následně do vyhovujícího stavu.
 
Vzhledem k velikosti obce navrhujeme individuální způsoby nakládání a zneškodňování odpadních vod zachovat i v dalších letech do konce návrhového období.
Doporučuje se stávající septiky doplnit o biologické filtry nebo nahradit lokálními domovními ČOV.
U bytových domů se předpokládá stavba ČOV v roce 2019 - 2020.
Kvalita předčištěných vod musí být v souladu se schváleným kanalizačním řádem pro kanalizaci Vestec.
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě s maximálním zřetelem na zadržení vody v krajině.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vestec 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vestec - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva