Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Žďár nad Metují - CZ052.3605.5209.195189 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Žďár nad Metují

Číslo obce PRVKUK 195189
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.195189
Kód obce 574686
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2275
Police nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.195189.01 Žďár nad Metují 19518 195189

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídlení jednotka Žďár nad Metují (441 m n. m.) se rozkládá na katastrálním území Žďár nad Metují (795186).
 
Trvale zde žije celkem 650 obyvatel a přechodně cca 50 rekreantů.
 
Evidováno je zde celkem 230 domů, z toho trvale obydlených je 200, k rekreaci se využívá 28 objektů. Zástavba má soustředěný charakter, tvarem půdorysu se blíží k liniovému modelu. Obcí protéká říčka Dunajka.
 
Obec leží v CHKO Broumovsko a CHOPAV Polická pánev.
 
Působí zde ZD Ostaš (rostlinná a živočišná výroba) s cca 90 zaměstnanci a firma Constructform s.r.o. (strojírenská výroba) s cca 70 zaměstnanci. V obci jsou k dispozici ubytovací zařízení s celkovou kapacitou 50 lůžek.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017-vodovod, kanalizace
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Náchod, 2018
Digitální zákres stávající a plánované kanalizace,Vak Náchod, 2018
Kanalizační řád pro trvalý provoz stokové sítě jednotné kanalizace obce Žďár nad Metují; 05/2014
 

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žďár nad Metují Trvale bydlící - - - 650 650 650 650
Přechodně bydlící - - - 50 50 50 50
Celkem - - - 700 700 700 700

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Žďár nad Metují 628 631 645 641 648 645 661 664 660 665 656 664 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žďár nad Metují - - - 490 490 490 490

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 94 94 94 94
Maximální potřeba vody m3/den - - - 113 113 113 113
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 94,03 94,03 94,03 94,03
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 93,01 93,01 93,01 93,01
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 93,01 93,01 93,01 93,01
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,03 1,03 1,03 1,03

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
Vybudovaný vodovod  Žďár nad Metují o délce 7,505 km, který vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., je součástí skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci.
 
Základní data vodovod:
IČME: 5209-795186-48172928-1/1
IČPE: 5209-795186-48172928-1/1-48172928
Počet zásobovaných obyvatel: 490
 
Zdrojem pitné vody pro Vodovod Žďár nad Metují jsou zářezy Samaritánka s využitelnou kapacitou zdroje 1,5 l/s, které gravitačně dodávají vodu do akumulace vodojemu Žďár 60 m3 s d. v. 496,50 m n. m., a přivaděč Bor. Z nich je voda prostřednictvím zásobovacího a rozvodných řadů dodávána do spotřebiště.
Vodovod je systémově propojen s vodovodním rozvodem obce Bukovice a města Police nad Metují.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody je pro stávající i výhledový počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
 
Dodávaná voda je hygienicky upravovaná chlornanem sodným v hygienickém zabezpečení Žďár nad Metují (IČME: 5209-795186-48172928-2/1, IČPE: 5209-795186-48172928-2/1-48172928). V návaznosti na zokruhování vodovodní sítě připadá v úvahu hygienická úprava ČS Teplice a VDJ Machov (dochlorování na ČS Plachty).
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která nabyla účinnosti dne 30. 4. 2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezi obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí  být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlornanem sodným.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na jímacím objektu veřejného vodovodu Žďár nad Metují bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dodávkou pitné vody ze zdroje Samaritánka, případně veřejného vodovodu Česká Metuje (dovozní vzdálenost 1,5 km). V případě větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližší obce s fungujícím vodovodním systémem nebo dovozem vody ze zdroje Dědov NVS-9 (dovozová vzdálenost 5 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žďár nad Metují - - - 634 634 634 634

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žďár nad Metují - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 70,98 70,98 70,98 70,98
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 1,37 1,37 1,37 1,37
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V obci je vybudováno 4,927 km jednotné gravitační kanalizace. Vlastníkem je obec Žďár n/ Metují, provozovatelem je VaK Náchod. Produkované odpadní vody jsou do kanalizace svedeny přes septiky a DČOV u jednotlivých nemovitostí.
 
Základní data kanalizace:
IČME: 5209-795186-00273279-3/1
IČPE: 5209-795186-00273279-3/1-48172928
typ kanalizace: stávající jednotná
délka kanalizace celkem: 4,927 km
Počet napojených trvalých obyvatel: 634
 
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V ZSJ Žďár není centrální ČOV. Odpadní voda je odváděna 15 výustmi do recipientu, kterým je říčka Dunajka č.h.p. 1-01-03-016. 9 obecních budov je připojeno na ČOV s kapacitou Q = 22,5 m3/den. Odpadní vody z části obce včetně bytovky jsou svedeny na dočišťovací nádrž. Přečištěné vody z ČOV a dočišťovací nádrže jsou odváděny do recipientu Dunajky kanalizační výustí XV. Odpadní vody ze septiků  a DČOV jsou též svedeny do obecní kanalizace. Počet, stáří a technický stav septiků není znám. DČOV byly postaveny v posledních 20-ti letech.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
V obci Žďár nad Metují bude zachován individuální způsob čištění odpadních vod u nemovitostí pomocí domovních ČOV, septiků se zemními filtry a bezodtokovými jímkami. Funkčnost těchto zařízení zajistí obec vzhledem k povolení vypouštění odpadních vod z obecní kanalizace tak, aby bylo naplněno Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. V jihozápadní části obce bude zachován systém odkanalizování zakončený před výustí do potoka Dunajky dočišťovací nádrží o ploše 400 m2. Bude proveden rozbor odpadní vody a v případě špatného výsledku bude stávající kanalizační systém v severní části obce prodloužen novou stokou DN 300 v délce 300 m a zakončen další novou dočišťovací nádrží na pravém břehu potoka Dunajky v blízkosti průmyslového areálu. V případě, že stávající septiky u nemovitostí budou doplněny zemní filtrací, bude možné stanovit plochu nové dočišťovací nádrže v rozsahu 400 m2. V případě, že septiky nebudou vybaveny filtrací je nutné ve smyslu ČSN 756402 zřídit novou dočišťovací nádrž o ploše 1.500 m2. Předpokládané pořizovací náklady dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. 401/2010-15000 jsou vypočítány v hodnotě 2,45 mil. Kč v případě nádrže o rozsahu 400 m2 a v hodnotě 5,2 mil. Kč v případě nádrže o rozsahu 1.500 m2.
Dále je navrženo postupně doplnit jednotnou kanalizaci, aby došlo ke zmenšení počtu volných výustí a k případnému doplnění dočišťovacích nádrží.
 
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Žďár nad Metují 0,0 3 694,4 3 694,4

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Žďár nad Metují - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva