Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Žďárky - CZ052.3605.5209.195529 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Žďárky

Číslo obce PRVKUK 195529
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.195529
Kód obce 574694
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2232
Hronov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.195529.01 Žďárky 19552 195529

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Žďárky (391 – 419 m n. m.) leží na katastrálním území Žďárky (795526).

 

V obci Žďárky se eviduje celkem 230 domů, z toho trvale obydlených je 159, k rekreaci slouží 37 domů. Obcí protéká říčka Brlenka, podél níž je liniově uspořádána zástavba.

 

Obec leží v CHKO Broumovsko, CHOPAV Polická pánev a část území místní části se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů (dále jen „OP PLZ“). Konkrétně se jedná o OP PLZ v Hronově II. stupně.

 

Podklady:

Informace od starosty obce

Původní karta PRVK

 

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žďárky Trvale bydlící - - - 554 600 650 650
Přechodně bydlící - - - 50 50 50 50
Celkem - - - 604 650 700 700

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Žďárky 559 554 551 552 541 549 546 559 548 552 562 558 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žďárky - - - 500 550 600 600

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 48 53 58 62
Maximální potřeba vody m3/den - - - 50 55 60 65
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 48,00 51,20 54,40 57,60
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
Obec Žďárky zásobí pitnou vodou Vodovod Žďárky, který je součástí skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice . Vodovod vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
 
Vodovod Žďárky je zásoben vodou prostřednictvím akumulace Vysoká Srbská 1 500 m3 d.v. 495,60 m n. m. a následně VDJ Žďárky 250 m3, odkud je voda zásobovacími řady dodávána do spotřebiště. Vodojem Vysoká Srbská je plněn přebytky vodovodní sítě z Teplic nad Metují a dále z vrtů NV-11 a NV-12 a dále z akumulace přečerpávací stanice Vysoká Srbská 650 m3.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody je pro stávající i výhledový počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
 
Dodávaná voda je hygienicky upravovaná oxidem chloričitým (Úpravny vody Vysoká Srbská). Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou MZdr. Č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody  nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.
Ve výhledu navrhujeme dále rozšíření vodovodního řádu v rozvojové ploše dle územního plánu obce  v délce cca 0,5 km s počtem cca 20 nových přípojek.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel ostatní (nepoškozené) zdroje. V případě větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližší obce s fungujícím vodovodním systémem nebo dovozem vody ze zdroje Petrovičky vrtu NV-15 (cca 5 km). Pro nouzové zásobování budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žďárky - - - 560 610 660 660

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žďárky - - - 560 610 660 660

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 53,70 56,97 60,23 63,50
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 33,60 35,60 37,60 39,60
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V obci je vybudována veřejná jednotná kanalizace. Vznikala postupně s rozvojem obce. Vlastníkem a provozovatelem je obec Žďárky.
 
V obci byla postavena nová splašková kanalizace s částečným propojením s původní a svedena na novou ČOV Žďárky. Výstavba proběhla v roce 2016/2017 s napojením většiny obyvatel obce. Původní jednotná kanalizace zůstala využívána k odvodu povrchových a dešťových vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V současnosti se uvažuje o rozšíření kanalizačního řádu do rozvojové plochy dle územního plánu obce v délce 0,5 km a cca 20 přípojek. Jiné větší investice ve výhledu mimo běžné údržby se neuvažují.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Žďárky 1 000,0 2 000,0 3 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Žďárky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva