Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Žernov - CZ052.3605.5209.196592 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Žernov

Číslo obce PRVKUK 196592
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.196592
Kód obce 574708
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2305
Česká Skalice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.196592.01 Žernov 19659 196592

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Žernov (359 – 383 m n. m.) leží na katastrálním území Žernov u České Skalice (796590).
 
Trvale zde žije celkem 256 obyvatel a 70 rekreantů. Podíl produktivních obyvatel je 65 %, podíl 15 % mají mladší 15-ti let a 20 % obyvatel je postproduktivního věku.
 
V Žernově se eviduje celkem 97 domů, z toho trvale obydlených je 60 a k rekreaci se využívá 28 domů. Zástavba má rozptýlený charakter a radiokoncentrické uspořádání. V blízkosti leží NPP Babiččino údolí.
 
Ve výhledu k roku 2020 se uvažuje s cca 10 % nárůstem trvale bydlících obyvatel a rekreantů.
 
Působí zde Zemědělské družstvo Žernov s maximálně 100 zaměstnanci.
 
Podklady:
Informace od starosty obce
VUME/VUPE 2017

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žernov Trvale bydlící - - - 256 280 300 320
Přechodně bydlící - - - 70 70 70 70
Celkem - - - 326 350 370 390

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Žernov 234 250 251 257 255 262 261 260 267 275 289 294 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žernov - - - 300 320 330 350

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 27 29 30 32
Maximální potřeba vody m3/den - - - 30 32 33 35
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 27,00 28,67 30,33 32,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 27,00 28,67 30,33 32,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
Vybudovaný vodovod Žernov, který je součástí Skupinového vodovodu Červený Kostelec (viz Technická zpráva), je ve vlastnictví obce Žernov. Jeho provozovatelem je společnost VODA Červený Kostelec s.r.o. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci.
 
Vodovod Žernov je zásobován vodou z vrtů S1, S2 a Větrník (Červený Kostelec) prostřednictvím VDJ Mstěnín (250 m3). Odtud je zásobními řady dodávána přímo ke spotřebiteli.
 
Individuální zásobování vodou
Obyvatelé nenapojení na vodovod využívají vodu z domovních studní. Průměrná hloubka domovních studní je 10-12 m, převážně zbudovaných v jižní a jihozápadní části obce z betonových skruží průměru 1000–1200 mm (ojediněle roubených kamenem). Využívána je zvodeň připovrchového rozpojení puklin spongilitických prachovců a jemnozrnných pískovců a prachovitých glaukonitických pískovců bělohorského souvrství v rámci hydrogeologického rajónu 422 Podorlická křída.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody z využívaných zdrojů je pro stávající i výhledový počet vodou zásobených obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody po úpravě na stripovacích kolonách a hygienickém zabezpečení v úpravně vody (Hygienické zabezpečení Vodojem Chrby a Chrby „TIBA“) v 1 případě (mikrobiologický a biologický rozbor) nebyla v souladu s vyhláškou MZdr. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, která nabyla účinnosti dne 1. 5. 2004.
 
Kvalita i množství vody ve studnách je dobré.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V územním plánu je navržen průběh rozšíření vodovodu.
 
Navrhované řešení
Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Jakost vody při využití stávajícího způsobu úpravy na stripovacích kolonách umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti upravována provzdušněním a hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2018 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok. Nejdříve doporučujeme rekonstruovat 0,011 km úsek z azbestocementového potrubí DN 125.
 
Dále navrhujeme rozšíření vodovodní sítě o rozváděcí řad PVC DN 80 o délce 1,2 km pro připojení dosud nenapojených trvale bydlících obyvatel.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Červený Kostelec, bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dovozem pitné vody cisternami z nejbližšího skupinového vodovodu, tj. Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice (profil Třtice, dovozní vzdálenost 2 km) příp. dovozem vody ze zdroje Černčice vrtu LT-4 (cca 15 km). Pro nouzové zásobování budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žernov - - - 180 180 180 180

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žernov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 30,00 32,33 34,67 37,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 19,50 20,80 22,10 23,40
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V Žernově má obec ve správě jednotnou kanalizaci, vybudovanou v akci „Z“. Produkované čištěné odpadní vody jsou do kanalizace svedeny přes septiky a DČOV u jednotlivých nemovitostí. Téměř veškerá kanalizace je provedena z betonových trub. Technický stav odpovídá použitému materiálu a stáří. Je využíváno i systémů příkopů, struh a propustků. Odpadní vody jsou z kanalizace odváděny 7 vyústěmi přímo do příkopu silnice nebo na louky.
 
Jednotná kanalizace celkem: 3,00 km
Rok uvedení do provozu: v 70-tých letech
Napojených trvalých obyvatel: 180
Napojených rekreantů: 20
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V Žernově není obecní ČOV. Počet, stáří a technický stav jímek a septiků není znám. DČOV byly postaveny v posledních 20-ti letech. Recipientem je řeka Úpa č.h.p. 10102051.
 
Zbytek obyvatel využívá nepropustných jímek s následným vývozem na okolní ČOV.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci byla plánována výstavba nové oddílné kanalizace a místní ČOV, avšak z důvodu nedostatku finančních prostředků ze záměru ustoupila. Nadále bude tedy řešena likvidace odpadních vod individuelně.
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905. Další alternativou je pak výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly budou odváženy na nejbližší ČOV.
 
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Žernov 3 500,0 0,0 3 500,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Žernov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva