Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dlouhá Ves - CZ052.3607.5213.026581 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Rychnov nad Kněžnou

Číslo obce PRVKUK 26581
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.026581
Kód obce 576069
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.026581.01 Dlouhá Ves 02658 26581

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Dlouhá Ves představuje původní vesnický sídelní útvar se zemědělskou výrobou, do kterého postupně v důsledku propojení na Rychnov vrůstají dílčí areály průmyslu a služeb. Zástavba obce se nachází v údolí Jahodovského potoka, podél silnice III/ 3193 na Roveň a Vamberk, v nadmořské výšce od 310,0 až cca po 340,0 m n.m.
V obci je celkem 459 trvale bydlících obyvatel a cca 50 rekreantů.
Dlouhá Ves je administrativní části Rychnova nad Kněžnou.
 
 
Zástavba je rozptýlená kolem silnice a místních komunikací, převážně venkovského charakteru (kombinace rodinných domků s případným hospodářským zázemím i několika bytových domů). V obci je velký zemědělský areál (ZEA Rychnovsko).
 
Dlouhá Ves leží  v oblasti chráněné akumulace podzemních vod (CHOPAV), vyhlášené nařízením vlády ČSR č.85/1981 Sb.
Obcí protéká Jahodovský potok – levostranný přítok Kněžny (dílčí povodí 1-02-01-078) Na potoce jsou 2 malé víceúčelové nádrže.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2018 vodovod, kanalizace
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a kanalizace, AQUA SERVIS a.s, 2018
Digitální zákres stávající kanalizace, Rychnov n. Kněžnou, 2019
Technicko-ekonomické posouzení SUCHO 2015, Mze, 11/2015
 

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dlouhá Ves Trvale bydlící - - - 459 480 540 600
Přechodně bydlící - - - 50 50 50 50
Celkem - - - 509 530 590 650

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rychnov nad Kněžnou 11466 11367 11325 11247 11215 11184 11088 11004 11088 10998 10999 10899 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dlouhá Ves - - - 459 480 540 600

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 67 74 80 87
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 66,76 73,59 80,43 87,26
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 62,79 69,22 75,65 82,08
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 37,83 45,50 53,17 60,84
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 24,96 27,51 30,07 32,62
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,97 3,97 3,97 3,97

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu Rychnov – Císařská Studánka, který dnes pokrývá většinu centrální části okresu Rychnov nad Kněžnou a to z jeho rychnovské části. Vlastníkem vodovodu je Rychnov nad Kněžnou, provozovatelem AQUA SERVIS a.s. Rychnov nad Kněžnou. Podrobnější popis vodovodu je uveden ve zprávě Rychnov nad Kněžnou.
Vlastní Dlouhá Ves je napojena ze zásobního řadu dolního tlakového pásma, napojeného na vodojem Sibiř (1650 m3 – 356,3 / 361,5), řad vede přes obec a končí v malém vodojemu (cca 25m3). Dnešní řad je poddimenzovaný, takže pro zajištění tlaku v odběrových špičkách je nutno udržovat v provozu tento starý vodojem, i když jeho stav již není dobrý.
Kapacita zdroje je dle podkladů provozovatele dostatečná, kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Dle Technicko-ekonomického posouzení SUCHO 2015 je lokalita Končiny bez vody v lokálních studnách u nemovitostí.
Uvažuje se rekonstrukce vodovodního řadu v Dlouhé Vsi a jeho zkapacitnění. Dále vybudování přivaděče z VDJ STS Rychnov n. Kněžnou přes lokalitu Končiny do obce Jahodov. Na tyto práce je možné navázat vybudováním vodovodního řadu z Jahodova podél místní komunikace do obce Roveň. Přesná trasa přivaděče, investiční náklady ani termín prací není v současné době znám.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Dlouhá Ves je součástí systému dolního tlakového pásma vodovodu v Rychnově, nouzové zásobení se předpokládá společně s celým dolním tlakovým pásmem z vodovodního systému s možným omezením množství dodávané vody a jejího tlaku, eventuelně dovozem z prostoru ÚV Rychnov (zdroj NZV vrt RK-1A).
Zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody pro okrajové oblasti s menší hustotou zástavby..

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dlouhá Ves - - - 340 360 405 450

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dlouhá Ves - - - 230 240 270 300

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 21,85 24,20 26,56 28,91
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,20 0,22 0,24 0,26
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 2,69 2,98 3,27 3,56
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Ve spodní části Dlouhé Vsi (blíže k Rychnovu) je jednotná gravitační kanalizace, napojená na centrální kanalizační systém v Rychnově, ukončený mechanicko-biologickou ČOV. Ve zbývající části obce kanalizace je jednotná gravitační  kanalizace  zaústěná do Jahodovského potoka.
 
Základní informace kanalizace:
IČME kanalizace Rychnov n. Kn. - stoková síť: 5213-744107-00275336-3/4
IČPE kanalizace Rychnov n. Kn.: 5213-744107-00275336-3/4-60914076
IČME kanalizace Dlouhá Ves - Agrohotel: 5213-626589-00275336-3/2
IČPE kanalizace Dlouhá Ves - Agrohotel: 5213-626589-00275336-3/2-00275336
IČME kanalizace Dlouhá Ves - u požární nádrže: 5213-626589-00275336-3/1
IČPE kanalizace Dlouhá Ves - u požární nádrže: 5213-626589-00275336-3/1-00275336
 
Vlastníkem celé kanalizační sítě je Rychnov nad Kněžnou, provozovatelem kanalizace Rychnov n. Kn. AQUA SERVIS a.s. Rychnov nad Kněžnou, provozovatelem kanalizace Dlouhá Ves - Agrohotel a kanalizace Dlouhá Ves - u požární nádrže Rychnov nad Kněžnou.
Na kanalizaci je napojeno zhruba 75 % obyvatel m.č., zbylí obyvatelé nenapojeni na kanalizační síť využívají domovní jímky.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro Dlouhou Ves je do roku 2030 (shodně s územním plánem) navrženo zahájit postupnou dostavbu kanalizace. Vzhledem k terénním podmínkám, rozptýlené zástavbě a existenci potoka, protékajícího středem obce se navrhuje dostavba kanalizace splaškové nebo s minimalizací vtoku dešťových vod. Přesná trasa kanalizace, investiční náklady ani termín prací není v současné době znám.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dlouhá Ves 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dlouhá Ves - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva