Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Jámy - CZ052.3607.5213.026590 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Rychnov nad Kněžnou

Číslo obce PRVKUK 26590
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.026590
Kód obce 576069
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.026590.01 Jámy 02659 26590

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Jámy představuje v současné době soubor několika rodinných domků, situovaných ve spodní části Rychnova, nad průmyslovou zónou za Jahodovským potokem. Zástavba se nachází v  nadmořské výšce od 300,0 až cca po 315,0 m n.m.
V obci bydlí 13 trvale bydlích obyvatel.
Jámy jsou administrativní části Rychnova nad Kněžnou.
 
Zástavba je soustředěná v oblasti za Jahodovským potokem (rodinné domky)
 
Jámy leží  v oblasti chráněné akumulace podzemních vod (CHOPAV), vyhlášené nařízením vlády ČSR č.85/1981 Sb.
Pod obcí protéká Jahodovský potok – levostranný přítok Kněžny – dílčí povodí 1-02-01-078 , který je zde zaústěn do Kněžny.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2018 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu, AQUA SERVIS a.s, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jámy Trvale bydlící - - - 13 14 17 20
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 13 14 17 20

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rychnov nad Kněžnou 11466 11367 11325 11247 11215 11184 11088 11004 11088 10998 10999 10899 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jámy - - - 13 14 17 20

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 2 2 3 3
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 1,89 2,23 2,57 2,91
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 1,78 2,10 2,42 2,74
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 1,07 1,49 1,90 2,32
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,71 0,83 0,96 1,09
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,11 0,11 0,11 0,11

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu Rychnov – Císařská Studánka, který dnes pokrývá většinu centrální části okresu Rychnov nad Kněžnou, a to z jeho rychnovské části. Podrobnější popis vodovodu je uveden ve zprávě Rychnov nad Kněžnou. Vlastníkem vodovodu je Rychnov nad Kněžnou, provozovatelem AQUA SERVIS a.s. Rychnov nad Kněžnou.
Vlastní Jámy jsou napojeny ze zásobního řadu dolního tlakového pásma, napojeného na vodojem Sibiř (1650 m3 – 356,3 / 361,5), řad vede jako větev přes zástavbu.
Kapacita zdroje je dle podkladů provozovatele dostatečná, kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Pro návrhové období do roku 2030 jsou uvažovány pouze běžné opravy a dostavba vodovodní sítě dle potřeb územního rozvoje.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Jámy jsou součástí systému dolního tlakového pásma vodovodu v Rychnově, nouzové zásobení se předpokládá společně s celým dolním tlakovým pásmem ze zdroje NZV vrtu RK-1A a to buď z vodovodních řadů s možným omezením množství dodávané vody a jejího tlaku nebo dovozem cisternou.
Zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jámy - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jámy - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je pouze dešťová kanalizace. Dešťová kanalizace je  zaústěna do stoky níže ležícího průmyslového areálu. Obyvatelé využívají DČOV a jímky.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Obec navrhuje pro Jámy do roku 2030 (shodně s územním plánem):
- u stávající zástavby ponechat dnešní systém odkanalizování
- v případě nové výstavby (prozatím není signalizována) zde uvažovat oddílnou kanalizaci, s odvedením dešťových vod do Jahodovského potoka a zaústěním splašků do kanalizace, vedoucí na stávající ČOV Rychnov nad Kněžnou.
 
V návrhovém období se v lokalitě neuvažuje veřejná kanalizace.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jámy 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jámy - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva