Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Lipovka - CZ052.3607.5213.084727 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Rychnov nad Kněžnou

Číslo obce PRVKUK 84727
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.084727
Kód obce 576069
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.084727.01 Lipovka 08472 84727

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Lipovka leží převážně podél silnice III/3212 na Lokot a to od křižovatky této silnice se silnicí I/14 (zhruba uprostřed mezi Rychnovem a Solnicí). Obec tvoří původní zemědělské osídlení, kombinované s areálem drobné výroby (Kovodružstvo) a zemědělskými objekty – v části Karolin. Zástavba se nachází v nadmořské výšce od 300,0 až cca po 335,0 m.n.m.
V obci je celkem 330 trvale bydlících obyvatel a cca 10 rekreantů.
Lipovka je administrativní částí Rychnova nad Kněžnou.
Zástavba je situována kolem silnice III/3212 a místních komunikací, převážně venkovského charakteru (rodinné domky s případným hospodářským zázemím).
Lipovka leží  v oblasti chráněné akumulace podzemních vod (CHOPAV), vyhlášené nařízením vlády ČSR č.85/1981 Sb.
Obec leží v povodí Lokotského potoka – levostranný přítok Bělé – dílčí povodí 1-02-01-065. Přímo v obci je pouze hlavní meliorační zařízení (HMZ), které je levostranným přítokem vodního toku Lokotský potok a není v garantován trvalý průtok.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2018 vodovod, kanalizace
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a kanalizace, AQUA SERVIS a.s, 2018
Digitální zákres plánované kanalizace Lipovka, zasláno městem Rychnov nad Kněžnou, autor a datum zpracování neznámé

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lipovka Trvale bydlící - - - 330 335 342 350
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 340 345 352 360

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rychnov nad Kněžnou 11466 11367 11325 11247 11215 11184 11088 11004 11088 10998 10999 10899 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lipovka - - - 330 335 342 350

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 48 49 50 51
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 47,99 48,96 49,93 50,90
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 45,14 46,05 46,97 47,88
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 27,20 28,25 29,30 30,35
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 17,94 18,30 18,67 19,03
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,85 2,85 2,85 2,85

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu Rychnov – Císařská Studánka, který dnes pokrývá většinu centrální části okresu Rychnov nad Kněžnou, a to z jeho severní části - Císařské Studánky. Vlastníkem vodovodu je Vodovodní svaz Císařská studánka, provozovatelem AQUA SERVIS a.s. Rychnov nad Kněžnou. Podrobnější popis vodovodu je uveden ve zprávě Rychnov nad Kněžnou.
 
Vlastní Lipovka je napojena na tlakové pásmo vodojemu Solnice - 3 x 500 m3 (368,7 / 372,5) a to prostřednictvím řadu DN 300 (dále 250), který vede přes Solnici směrem na Rychnov nad Kněžnou. V Lipovce (u silnice I/14) je z tohoto řadu odbočka DN 150, vedoucí přes Lipovku na Domašín, Černíkovice, Lično a Litohrady.
Na spodním okraji Lipovky pak z tohoto systému ještě odbočuje řad DN 100 pro Karolin a Lokot. Na tento systém hlavních řadů v Lipovce je pak ještě napojeno několik uličních rozvodných řadů menšího profilu.
 
Propojovací řad pak pokračuje z Lipovky dále do Rychnova (kolem nemocnice v Rychnově) do vodojemu dolního pásma Rychnov nad Kněžnou, kde je manipulační uzávěr, umožňující propojení obou částí skupinového vodovodu.
Na katastru obce je rovněž vrt RK-2 pro Rychnov, ten však se zásobením Lipovky přímo nesouvisí.
Kapacita zdroje je dle podkladů provozovatele dostatečná, kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní systém svojí koncepcí pro zásobení Lipovky vyhovuje. Pro návrhové období do roku 2030 se proto uvažuje  pouze a běžnými opravami a dostavbou vodovodní sítě dle potřeb územního rozvoje.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Jak bylo uvedeno v hodnocení severní části vodovodní skupiny, zdroj vody v Ještěticích (Císařská Studánka) není pro svá poměrně velká PHO a z toho plynoucí zvýšenou citlivost na vnější vlivy vhodný z hlediska požadavků směrnic na zdroje pro nouzové zásobení, je tedy reálný předpoklad, že celou vodovodní skupinu Rychnov – Císařská studánka bude třeba v krizových situacích zásobovat z vrtů hlubokého horizontu v Rychnově, přičemž do severní části skupiny jsou teoreticky možné následující způsoby dopravy vody :
- nouzová zpětná dodávka ze sítě spodního tlakového pásma v Rychnově
- nouzové zpětné čerpání z vrtu RK-2 v Lipovce (voda s obsahem Fe)
V obou případech jde o zásobení havarijní s menším tlakem a množstvím (reálné budou omezené odběry v přízemích budov).
- dovoz vody z Rychnova z prostoru ÚV Rychnov – zdroj NZV vrt RK-1A (dovozová vzdálenost cca 8 km).
 
Náhradní zásobení Lipovky bude tedy shodné se zvolenou verzí náhradního zásobení celé severní části vodovodní skupiny .
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody v okrajových částech území s menší hustotou zástavby.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lipovka - - - 280 300 309 315

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lipovka - - - 280 300 309 315

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 26,60 27,70 28,81 29,92
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,24 0,25 0,26 0,27
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 3,28 3,41 3,55 3,69
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Lipovce je jednotná gravitační kanalizace, napojena na centrální ČOV Rychnov nad Kněžnou. Na kanalizační síť je v současné době připojeno cca 90 % obyvatel obce. Vlastníkem kanalizace je Rychnov nad Kněžnou, provozovatelem AQUA SERVIS a.s. Rychnov nad Kněžnou.
 
Čištění odpadních vod z nemovitostí nenapojených na kanalizační síť je řešeno lokálně, a to převážně DČOV s přepadem do dešťového odvodnění nebo povrchových příkopů. Některé starší hospodářské usedlosti mají i žumpy na vyvážení.
 
Lokalita zástavby ZTV pro 10 RD (cca 40 EO) vypouští předčištěné vody do Lokotského potoku prostřednictvím HMZ.
 
Základní informace kanalizace:
IČME kanalizace Rychnov n. Kn. - stoková síť: 5213-744107-00275336-3/4
IČPE kanalizace Rychnov n. Kn.: 5213-744107-00275336-3/4-60914076

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Kanalizační systém v této části města byl dokončen v posledních letech a vyhovuje. Pro návrhové období do roku 2030 jsou proto uvažovány pouze běžné opravy a dostavba kanalizační sítě dle potřeb územního rozvoje (např. lokalita zástavby ZTV pro cca 40 EO).
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lipovka 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lipovka - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva